Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania
Nabór: RPWP.08.01.04-IZ.00-30-001/19 ( od 2019-03-29 do 2019-04-19 )

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego (JST) nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w imieniu i na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie stosownego pełnomocnictwa. Jednostki organizacyjne JST nieposiadające osobowości prawnej, podając nazwę projektodawcy we wniosku o dofinansowanie projektu, powinny wpisać nazwę jednostki samorządu terytorialnego (np.: gmina, powiat) przez nazwę jednostki budżetowej, faktycznie realizującej projekt. W pozostałych częściach wniosku należy posługiwać się danymi jednostki budżetowej (jeżeli posiada ona dane w poniższym zakresie, w przeciwnym wypadku danymi właściwej JST).

Należy mieć na uwadze, iż wybór partnerów w projekcie następuje zgodnie z ustawą wdrożeniową oraz ograniczony jest wyłącznie do podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie.