Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży
Nabór: RPWP.08.03.01.IZ.00-30-001/21 ( od 2021-10-26 do 2021-11-15 )

IZ WRPO 2014+ informuje, iż w przedmiotowym konkursie w punkcie 7.1. Informacje wymagane we wniosku o dofinansowanie w przypisie nr 18 został podany niewłaściwy link do strony, który jest administrowany przez MEN. Poniżej IZ WRPO 2014+ wskazuje aktywny link przekierowujący do katalogu wyposażenia pracowni dla 190 zawodów: https://www.ore.edu.pl/2019/09/wyposazenie-pracowni/.

Zgodnie z zapisami pkt. 7.1.4 it. c Regulaminu konkursu jedną z form wsparcia mająca na celu uzyskiwanie lub uzupełnienie wiedzy, umiejętności, kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych uczniów jest m.in. wdrożenie nowych, innowacyjnych form kształcenia zawodowego. W związku z powyższym w ramach projektu możliwa jest realizacja kursów w formule e-learningowej/online.

Doskonalenie zawodowe ujęte w projekcie może stanowić wkład własny. Zgodnie z zapisami Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‑2020 dodatki lub wynagrodzenia wypłacane przez stronę trzecią na rzecz uczestników danego projektu, np. wkład wnoszony przez pracodawcę w przypadku szkoleń dla nauczycieli w formie wynagrodzenia nauczyciela skierowanego na szkolenie i poświadczone Wnioskodawcy są kwalifikowalne pod warunkiem, że zostały one poniesione zgodnie z przepisami krajowymi z uwzględnieniem zasad wynikających z Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zgodnie z zapisem w punkcie 3.1.1 Regulaminu konkursu o dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Czyli szkoły zawodowe, których organem prowadzącym jest Ministerstwo/Województwo mogą brać udział w konkursie o ile wsparcie zostanie skierowane do grupy docelowej określonej w Regulaminie konkursu. Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z pkt. 2.1 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinasowanie projektu w ramach WRPO 2014+ w przypadku jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego nieposiadających osobowości prawnej (np. szkoła) w polu 2.1 Dane Wnioskodawcy należy wpisać zarówno nazwę właściwej jednostki samorządu terytorialnego (JST) posiadającej osobowość prawną (np. powiat), jak i nazwę jednostki organizacyjnej (w formacie „nazwa JST/nazwa jednostki organizacyjnej”).

Zgodnie z pkt. 2.5 Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, która jest załącznikiem do Regulaminu konkursu osoba, która opatruje wniosek o dofinansowanie projektu podpisem działa w imieniu Wnioskodawcy na podstawie wydanego przez niego pełnomocnictwa lub upoważnienia. Osoba ta powinna zostać wskazana w punkcie 2.5. Wniosku o dofinansowanie projektu. Należy wpisać imię (imiona) i nazwisko osoby uprawnionej do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Wnioskodawcy (np. zgodnie z wpisem do rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy albo aktualnym upoważnieniem lub pełnomocnictwem). Upoważnienie do reprezentowania Wnioskodawcy może być dostarczone właściwej IOK już po dokonaniu oceny wniosku, przy czym zgodność podpisu z upoważnieniem oraz aktualność upoważnienia sprawdzana jest przez tę instytucję przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.

Zgodnie z art. 2 pkt. 26 lit.b Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2021 w przypadku gdy beneficjentem jest państwowa jednostka budżetowa, szczegółowe warunki dotyczące zasad dofinansowania projektu określone mogą zostać w porozumieniu zawartym między właściwą instytucją a wnioskodawcą, którego projekt został wybrany do dofinansowania. Natomiast w przypadku gdy Beneficjentem jest jednostka budżetowa samorządu województwa podpisywane jest zobowiązanie do realizacji projektu.

Zgodnie z pkt. 2.3.2 Regulaminu konkursu dofinansowanie przekazywane jest na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla danego projektu, wskazany w umowie o dofinansowanie projektu. Płatności w ramach projektu powinny być regulowane za pośrednictwem tego rachunku. W przypadku szkoły której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego zgodnie z § 8 pkt. 5 umowy o dofinansowanie w przypadku realizacji projektu przez jednostkę/i organizacyjną/e Beneficjenta należy wskazać informację dotyczącą rachunku bankowego w odniesieniu do wszystkich jednostek realizujących dany projekt. Zatem konto, na które wpłacane są środki na realizację projektu zgodnie z harmonogramem płatności określonym w umowie o dofinansowanie projektu co do zasady powinien posiadać zarówno organ prowadzący jak i szkoła, której organ prowadzący przekazuje ostatecznie finanse na realizację projektu. Natomiast w przypadku szkoły, której organem prowadzącym jest ministerstwo, płatności wykonywane są w formie zlecenia płatności z konta Banku Gospodarstwa Krajowego, którego właścicielem jest Ministerstwo Finansów. Zatem wyodrębniony rachunek bankowy powinna posiadać jedynie szkoła.

Regulamin konkursu nr: RPWP.08.03.01.IZ.00-30-001/21 nie zakazuje wprost ww. rozwiązania, niemniej jednak, IZ WRPO 2014+ nie zaleca odbywania stażu przez ucznia w gospodarstwach jego rodziców bądź innych członków rodziny.

Zgodnie z pkt. 7.1.7 Regulaminu konkursu staże uczniowskie realizowane są zgodnie z przepisami Ustawy Prawo oświatowe, którego art. 121 a, pkt. 23 mówi, iż podmiot przyjmujący na staż uczniowski zapewnia uczniowi stanowisko pracy wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały (…). W ramach projektu możliwy jest jedynie zakup materiałów ulegających zużyciu, wyczerpaniu lub degradacji w wyniku normalnej eksploatacji w czasie realizacji zadań stażowych, w przypadku gdy brak ich finansowania w projekcie skutkowałby zubożeniem praktycznego wymiaru stażu. Powinny to być wyłącznie materiały w ilości niezbędnej i ściśle powiązanej z programem kształcenia i programem stażu. Podsumowując na potrzeby stażu nie ma możliwości doposażenia stanowiska pracy w walizkę z trwałymi narzędziami a jedynie można przewidzieć zakup zużywalnych materiałów podlegających degradacji w trakcie stażu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu nr: RPWP.08.03.01.IZ.00-30-001/21 nie ma możliwości dokonania w ramach projektu doposażenia stanowiska pracy stażysty. Natomiast zakup materiałów eksploatacyjnych oraz zużywalnych narzędzi nie będzie stanowił pomocy publicznej, ponieważ zakupione elementy będą wykorzystywane jedynie na potrzeby przeprowadzenia stażu.

Zgodnie z definicją wskaźnika produktu „Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” do przedmiotowego wskaźnika wpisują się m.in. osoby przygotowane do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych w ramach studiów podyplomowych lub innych form doskonalenia. W związku z powyższym w ramach projektu mogą zostać objęci wsparciem nauczyciele prowadzący przedmioty ogólne, którzy nabędą uprawnienia do nauczania w zakresie kształcenia zawodowego.

Jeśli wnioskodawca planuje, otworzyć w szkole nowy kierunek kształcenia, to w pierwszej kolejności powinien on dokonać szczegółowej diagnozy zapotrzebowania lokalnego rynku pracy na pracowników posiadających wykształcenie w danym zawodzie. Jeśli utworzenie kierunku kształcenia będzie uzasadnione, to wnioskodawca może zrealizować formy wsparcie określone w punkcie 7.1.14 Regulaminu konkursu nr RPWP.08.03.01.IZ.00-30-001/21. Jedną z wymienionych form jest opracowanie lub modyfikacja programów nauczania we współpracy z pracodawcami. Wobec powyższego, wsparcie w tym zakresie jest jak najbardziej możliwe do zrealizowania. 

Natomiast odnosząc się do kosztów związanych z promocją nowego kierunku nauczania tego typu koszty mogą być poniesione jedynie w ramach kosztów pośrednich.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020 możliwe jest przeprowadzenie jedynie staży uczniowskich, które muszą być realizowane zgodnie z przepisami Ustawy Prawo oświatowe. Ustawa Prawo oświatowe nie reguluje minimalnego okresu trwania stażu uczniowskiego. Okres ten wynika z umowy zawartej pomiędzy podmiotem przyjmującym na staż uczniowski a uczniem albo rodzicami niepełnoletniego ucznia. Zgodnie z ww. ustawą dobowy wymiar godzin stażu uczniowskiego uczniów w wieku do lat 16 nie może przekraczać 6 godzin, a uczniów w wieku powyżej 16 lat - 8 godzin. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze specyfiki funkcjonowania ucznia niepełnosprawnego w wieku powyżej 16 lat, dopuszcza się możliwość obniżenia dobowego wymiaru godzin stażu uczniowskiego do 7 godzin. Natomiast dobowy łączny wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i stażu uczniowskiego nie może przekraczać 8 godzin, a tygodniowy łączny wymiar zajęć edukacyjnych realizowanych przez ucznia w szkole i stażu uczniowskiego - 40 godzin. Powyższa umowa reguluje zasady odbywania jednego stażu przez jednego ucznia. Natomiast w ramach konkursu nie przewidziano możliwości odbycia kilku staży przez jednego ucznia.

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020 Podrozdział 6.1 pkt 2) lit. b wsparcie może być skierowane do szkół specjalnych przysposabiających do pracy.

Wsparcie w postaci kwalifikacyjnych kursów zawodowych jest możliwe do realizacji o ile wsparcie zostanie skierowane do grupy docelowej określonej w Regulaminie konkursu tj. będzie skierowane do uczniów szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

Jeżeli wystąpi taka konieczność na etapie realizacji projektu, po przeprowadzeniu analizy i uzyskaniu wcześniejszej zgody IZ WRPO 2014+, można dokonać korekty podziału na płeć uczestników projektu.

IZ WRPO 2014+ w obecnym konkursie nie będzie brała pod uwagę liczby zrealizowanych staży przy ocenie wartości projektu. Niemniej jednak wartość projektu powinna co do zasady wynikać z form wsparcia zaplanowanych do realizacji w ramach projektu. Zgodnie z pkt. 1.1.3 Regulaminu konkursu Beneficjent realizujący projekt musi dążyć do osiągnięcia celu Programu, który wyrażony jest wartością zaplanowanych do realizacji wskaźników. Wnioskodawca powinien tak planować działania, aby proporcjonalnie do wartości projektu osiągnąć wskaźniki zaplanowane w ramach konkursu (relacja nakład/rezultat). Ponadto zgodnie z pkt. 3.3.5 Regulaminu konkursu nie będą przyjęte do dofinansowania projekty nadmiernie rozciągnięte w czasie, czy nieefektywne kosztowo. Jednocześnie IZ WRPO 2014+ zwraca uwagę iż wsparcie w zakresie staży jest jedną z form możliwych do zaplanowania w projekcie (nie jest obligatoryjne). Ponadto w związku z końcowym okresem wdrażania aktualnej perspektywy, a także możliwością realizacji projektów nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 roku zaleca się realizację krótkotrwałych form wsparcia.

Aktualizacja cen została wykonana w sierpniu 2021 r. zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami rynkowymi towarów lub usług. Wskazane w zał. 8.11 do Regulaminu konkursu ceny stanowią szacunkowe ceny towarów i usług a kwalifikowalność wydatków (w tym również ich wysokość) oceniana jest indywidualnie w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przedstawionych zadań. Zatem Wnioskodawca może założyć w projekcie wyższe koszty niż te zawarte w zał. 8.11 przy jednoczesnym wskazaniu w treści Wniosku o dofinansowanie projektu uzasadnienia przekroczenia wskazanych cen. W odniesieniu do kolejnego pytania dotyczącego cen usług adaptacji pomieszczeń IZ WRPO 2014+ informuje, że ceny tych usług np.: usługi glazurnicze wskazane w zał. 8.11 obejmują wyłącznie cenę samej usługi (bez kosztów materiałów).

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‑2020, pkt 6.15.5: Dodatkowe wynagrodzenie roczne personelu projektu, wynikające z przepisów prawa pracy w rozumieniu art. 9 § 1 ustawy Kodeks pracy, może być kwalifikowalne w ramach projektu w proporcji, w której wynagrodzenie pracownika jest rozliczane w ramach projektu. Wobec powyższego istnieje możliwość zakwalifikowania do projektu, proporcjonalnej wartości dodatkowego rocznego wynagrodzenia nauczyciela, o ile zostaną spełnione wszystkie wymogi wynikające z prawa pracy oraz będzie to wydatek racjonalny. Natomiast do obliczenia wymiaru wynagrodzenia należy zastosować właściwe przepisy prawa pracy oraz regulaminu wynagradzania, obowiązującego u pracodawcy. 

Zgodnie z art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762) czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy nauczyciela oraz ustalonego wynagrodzenia, nauczyciel obowiązany jest realizować m. in. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym. Wobec powyższego jeśli szkolenia czy kursy będące formą doskonalenia zawodowego, będą realizowane zgodnie z przywołanym art. 42 Karty Nauczyciela, to istnieje możliwość zakwalifikowania wynagrodzenia nauczyciela jako wkładu własnego Wnioskodawcy, nie zależnie od dnia prowadzonego szkolenia.

Projektodawca ma możliwość zaplanowania w projekcie działań związanych z tworzeniem wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia tj. Centrów Kształcenie Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU, co oznacza, iż na dzień składania wniosku nie musi jeszcze istnieć takie centrum. W harmonogramie we wniosku o dofinansowanie należy zaproponować, kiedy takie centrum powstanie. Należy podkreślić, że musi ono zostać stworzone w okresie realizacji projektu.

Zgodnie z Regulaminem konkursu o dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Oznacza to, że wniosek o dofinansowanie może złożyć firma szkoleniowa. W ramach projektu można zaplanować realizację kursu prawa jazdy kat. C, o ile będzie on skierowany dla uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Ponadto konieczność realizacji ww. kursu powinna wynikać z zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty wskazanego w diagnozie. Jednocześnie należy pamiętać, iż projekt powinien odpowiadać kompleksowo na zdiagnozowane problemy danej szkoły.

Realizacja każdego projektu powinna zostać poprzedzona indywidualną diagnozą zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty. Powyższe oznacza, że wsparcie kierowane do placówek oświatowych powinno uwzględniać również trendy występujące na lokalnym rynku pracy, tak aby kształcenie na obszarze realizacji projektu co do zasady odpowiadało jego potrzebom. W związku z powyższym staże uczniowskie powinny być realizowane w oparciu o potrzeby i możliwości lokalnego i regionalnego rynku pracy. IZ WRPO+ zwraca uwagę, iż staże powinny być realizowane przede wszystkim w przedsiębiorstwach lub u pracodawców działających na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła. Jednakże wystąpienie obiektywnych przesłanek, takich jak np. zmniejszenie liczby uczniów przyjmowanych na staże przez przedsiębiorstwa, specyfika stażu itp. może być podstawą do rozszerzenia obszaru realizacji staży o miejscowości położone, poza województwem wielkopolskim (co do zasady w otoczeniu społeczno-gospodarczym, najlepiej w niedalekiej odległości od województwa wielkopolskiego). Niemniej jednak zasadność przedmiotowego wsparcia będzie podlegała ocenie na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie przez Komisje Oceny Projektu. Należy również pamiętać, iż uczestnicy projektu muszą spełniać warunki Regulaminu konkursu i założenia projektu zawarte we wniosku o dofinansowanie.

Natomiast w kwestii sfinansowania kosztów zakwaterowania należy zaznaczyć, iż w zał. 8.11 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych określono wydatki najczęściej występujące w kategorii staży uczniowskich i nie ma w nim ww. kosztu. Niemniej jednak przedstawione zestawienie określa najczęściej występujące koszty w projektach, co oznacza, iż przedmiotowy dokument nie stanowi katalogu zamkniętego. Dopuszczalne jest ujmowanie w budżetach kosztów niewskazanych w niniejszym zestawieniu. Każdorazowo kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przedstawionych zadań. W związku z powyższym koszty zakwaterowania mogą być wydatkiem możliwym do sfinansowania – ale podlega to ocenie Komisji Oceny Projektu. Należy jednak rozważyć i uzasadnić wysokość takiego kosztu gdyż zgodnie z zapisem z pkt. 7.1.8 lit. a Regulaminu konkursu katalog wydatków przewidzianych w ramach projektu może uwzględniać koszty związane z odbywaniem staży uczniowskich w wysokości nieprzekraczającej 5 000 zł brutto na 1 osobę odbywającą staż.

W ramach przedmiotowego konkursu nie wprowadzono obowiązku łączenia poszczególnych typów wsparcia. W związku z powyższym w ramach projektu istnieje możliwość realizacji typów projektów osobno (zgodnie z pkt. 1.1.2 Regulaminu konkursu – za wyjątkiem typu wsparcia nr 5) np. zgodnie z typem wsparcia nr 2 projekt może polegać wyłącznie na wyposażeniu pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.

Projektodawca ma możliwość zaplanowania w projekcie działań związanych z doposażeniem pracowni dla kierunku kształcenia, którego uruchomienie planowane jest we wrześniu 2022 r. Przy planowaniu wsparcia należy wziąć pod uwagę zapisy pkt. 3.3.3 oraz 3.3.4 Regulaminu konkursu, które wskazują kwartał rozpoczęcia realizacji projektu oraz graniczną datę zakończenia jego realizacji.

Punkty za przedmiotowe kryterium mogą uzyskać wyłącznie te projekty, w których wszystkie kierunki kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).

Zgodnie z typem projektu nr 2 Wnioskodawca może zaplanować: wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Powyższe nie wyklucza możliwości wyposażenia pracowni dla nowego kierunku, który wcześniej nie był przedmiotem kształcenia danej placówki. Ważne jest żeby potrzeba kształcenia na nowym kierunku oraz wyposażenie pracowni wynikały z indywidualnie przeprowadzonej diagnozy potrzeb placówki prowadzącej kształcenie zawodowe. W kwestii wskaźników projektu, wnioskodawca winien wykazać wskaźnik Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego. Ponadto należy podkreślić, iż w ramach przedmiotowego konkursu nie wprowadzono obowiązku łączenia poszczególnych typów wsparcia. W związku z powyższym projekt może polegać np.: wyłącznie na wyposażeniu pracowni lub warsztatów szkolnych lub np.: wyłącznie na podnoszeniu kompetencji lub kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe.

Zgodnie z pkt. 6.15 Koszty związane z angażowaniem personelu projektu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‑2020 kwalifikowalnymi składnikami wynagrodzenia personelu projektu są wynagrodzenie brutto oraz koszty ponoszone przez pracodawcę zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego, w szczególności składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, odpisy na ZFŚS oraz wydatki ponoszone na Pracowniczy Program Emerytalny zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych. za kwalifikowalne można również uznać składki i opłaty fakultatywne, niewymagane obowiązującymi przepisami prawa, aczkolwiek przewidziane w innych właściwych przepisach prawa pracy (zgodnie z pkt 4 lit.e podrozdział 6.15 ww. wytycznych) np.: składki odprowadzane przez pracodawcę zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych mogą być kwalifikowalne w ramach projektów UE.

Zgodnie z Kryterium dostępu dotyczącym diagnozy, które jest obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców wsparcie jest dokonywane na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty albo osób obejmowanych wsparciem. Uruchomienie nowego kierunku kształcenia powinno być zawsze poparte realnym zapotrzebowaniem na taki kierunek wynikającym z przedmiotowej diagnozy. Zdiagnozowanie zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty ma na celu zapewnienie efektywnego wykorzystania środków EFS. Jeżeli jednak przedmiotowy kierunek z uzasadnionych przyczyn nie zostanie uruchomiony, to co do zasady za zgodą IZ środki będą mogły zostać przeznaczone np.: na doposażenie innej pracowni kształcenia zawodowego lub przesunięte na kolejny rok realizacji (o ile przedmiotowy projekt zakończy się do 30 czerwca 2023 r. zgodnie z pkt. 3.3.4 Regulaminu konkursu).

Jeśli diagnoza zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty będzie wskazywała na konieczność zakupu ciągnika rolniczego w celu prowadzenia przy jego wykorzystaniu zajęć z uczniami i wydatek ten zostanie szczegółowo uzasadniony w treści wniosku o dofinasowanie, to istnieje możliwość jego zakupu. Niemniej jednak należy pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu do dofinansowania dopuszczone zostaną wyłącznie projekty, których wartość nie przekracza równowartości w PLN 100 tys. euro a wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 60% wydatków projektu (w tym maksymalnie 60% cross-financing). W związku z powyższym należy rozważyć wysokość każdego kosztu zakupionego sprzętu w przedmiotowym projekcie. Każdorazowo wszystkie wydatki będą weryfikowane pod względem ich racjonalności oraz efektywności przez Komisję Oceny Projektów. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów znajduje się pod linkiem https://www.ore.edu.pl/2019/09/wyposazenie-pracowni/.

W szczegółowym katalogu wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodu mechanika pojazdów samochodowych jednym z przykładów stanowisk dydaktycznych jest plac manewrowy, którego elementem wyposażenia jest samochód osobowy do nauki jazdy. W związku z powyższym jeżeli szkoła w ramach realizacji projektu planuje wyposażyć plac manewrowy to możliwy będzie zakup samochodu, który należy jednak szczegółowo i precyzyjnie uzasadnić we wniosku o dofinansowanie projektu. Należy mieć na uwadze, iż każdorazowo wszystkie wydatki weryfikowane są pod względem ich racjonalności oraz efektywności przez Komisję Oceny Projektów. W związku z powyższym należy również rozważyć czy bardziej racjonalnym i efektywnym rozwiązaniem nie będzie zlecenie firmie zewnętrznej przeprowadzenia ww. kursu. Należy także pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu do dofinansowania dopuszczone zostaną wyłącznie projekty, których wartość nie przekracza równowartości w PLN 100 tys. euro a wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 60% wydatków projektu (w tym maksymalnie 60% cross-financing). W związku z powyższym należy rozważyć wysokość każdego kosztu zakupionego sprzętu w przedmiotowym projekcie.

Doprecyzowania wymaga czym wskazany kontener jest i do czego ma służyć. Jeśli diagnoza zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty będzie wskazywała na konieczność zakupu kontenera do pracowni techniki budownictwa w celu wykorzystania go do pomocy przy prowadzeniu zajęć z uczniami i wydatek ten zostanie szczegółowo uzasadniony w treści wniosku o dofinasowanie, to istnieje możliwość jego zakupu. Niemniej jednak należy pamiętać, że zgodnie z Regulaminem konkursu do dofinansowania dopuszczone zostaną wyłącznie projekty, których wartość nie przekracza równowartości w PLN 100 tys. euro a wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 60% wydatków projektu (w tym maksymalnie 60% cross-financing). W związku z powyższym należy rozważyć wysokość każdego kosztu zakupionego sprzętu w przedmiotowym projekcie. Każdorazowo wszystkie wydatki będą weryfikowane pod względem ich racjonalności oraz efektywności przez Komisję Oceny Projektów. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów znajduje się pod linkiem https://www.ore.edu.pl/2019/09/wyposazenie-pracowni/.

Taka forma zajęć pozaszkolnych przyczyni się (zgodnie z pkt. 7.1.4 lit. e) do przeprowadzenia dodatkowych zajęć specjalistycznych realizowanych we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiając uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych i jest możliwa do dofinansowania. Konieczność przeprowadzenia takiego działania w projekcie powinno zostać szczegółowo uzasadnione we Wniosku o dofinansowanie projektu i poparte indywidualnie przeprowadzoną diagnozą.

IZ WRPO 2014+ przypomina, iż szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych dla 190 zawodów znajduje się pod linkiem https://www.ore.edu.pl/2019/09/wyposazenie- pracowni/, w którym wymieniona jest pracownia technologii gastronomicznej, która powinna posiadać pomieszczenie socjalne – szatnię dla uczniów, w skład, której wchodzi pomieszczenie do przebrania w odzież roboczą oraz sanitariat. Potrzeba i zakres prac adaptacyjnych oraz wyposażenie szatni i sanitariatów powinno zostać szczegółowo uzasadnione we Wniosku o dofinansowanie projektu. Jednocześnie IZ WRPO 2014+ przypomina, iż zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu do dofinansowania dopuszczone zostaną wyłącznie projekty, których wartość nie przekracza równowartości w PLN 100 tys. euro a wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10 000 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może łącznie przekroczyć 60% wydatków projektu (w tym maksymalnie 60% cross-financing). W związku z powyższym należy rozważyć wysokość każdego kosztu zakupionego sprzętu w przedmiotowym projekcie. Każdorazowo wszystkie wydatki będą weryfikowane pod względem ich racjonalności oraz efektywności przez Komisję Oceny Projektów. 

Kursy kwalifikacyjne, o których mowa w ww. kryterium premiującym muszą być kwalifikacyjnymi kursami zawodowymi. Należy podkreślić, że ukończenie tylko takiego kurs daję gwarancję, że w ramach programu nauczania uwzględniono podstawę programową kształcenia w danym zawodzie, co równocześnie pozwoli przygotować nauczycieli kształcenia zawodowego do wykonywania zawodu w ramach zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo nowoutworzonych kierunków kształcenia lub zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli. 

Zgodnie z pkt. 7.2.2 lit. c Regulaminu konkursu jednym z elementów wsparcia możliwych do dofinansowania może być tworzenie sieci współpracy szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w danej branży/ zawodzie w celu wymiany dobrych praktyk oraz z pkt.7.1.14 lit. f współpraca szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z uczelniami wyższymi. Niemniej jednak doprecyzowania wymaga cel takiego forum/konferencji. Czy jest zasadne przeprowadzania takich spotkań i jaki byłby ich zakres. Czy dotyczyłoby ono budowania metod kształcenia branż i zawodów, czy np.: nowych kierunków dostosowanych do obecnej gospodarki. Ponadto wymienione powyżej formy powinny mieć wymierny charakter wsparcia i być skierowane bezpośrednio do uczniów, nauczycieli szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe. Dodatkowo w celu realizacji tego typu wsparcia powinien zostać opracowany dokument opisujący warunki i formy współpracy, którego zapisy mogły by posłużyć również jako uzasadnienie tego typu wydatków. Ponadto należy pamiętać, iż każdorazowo kwalifikowalność wydatków oceniana jest indywidualnie, w szczególności pod kątem niezbędności, zasadności oraz racjonalności w kontekście przedstawionych zadań przez Komisję Oceny Projektów.

Zgodnie z pkt. 3.2.1 Regulaminu konkursu projekty w ramach przedmiotowego konkursu muszą być skierowane m.in. do szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organów prowadzących. Szkoła branżowa I stopnia wpisuję się ww. grupę docelową i możliwe jest kierowanie do niej wsparcia.

OHP mogą złożyć wniosek ponieważ zgodnie z pkt. 3.1.1. o dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Jednak wsparcie zaplanowane w projekcie będzie przez OHP możliwe do realizacji o ile wsparcie to zostanie skierowane do grup docelowych określonych w regulaminie (np. wsparcie w postaci doposażenia dotyczącego wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych musi być skierowane do szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i nie ma możliwości doposażenia warsztatów zawodowych OHP). Ponadto należy zaznaczyć, iż zweryfikowanie czy dany podmiot jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu będzie możliwe po przeanalizowaniu na etapie oceny projektu zarówno statusu prawnego wnioskodawcy i ewentualnych partnerów jak i zaplanowanego wsparcia.

Jednym z typów wsparcia możliwych do realizacji w ramach konkursu jest wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej. Jeśli takie wsparcie będzie wynikać z indywidualnie przeprowadzonej diagnozy i zostanie szczegółowo uzasadnione we wniosku o dofinansowanie projektu to wówczas może być realizowane. Zawody deficytowe będą brane pod uwagę do weryfikacji spełnienia kryterium premiujące nr 3 dotyczącego wsparcia w zakresie zawodów, na które występuje deficyt na rynku pracy. 

W ramach projektu można zaplanować realizację kursu prawa jazdy kat. B, o ile będzie on skierowany dla uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Ponadto konieczność realizacji ww. kursu powinna wynikać z zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty wskazanego w diagnozie i być powiązana z kierunkiem kształcenia uczniów, którzy mają być objęci tego typu wsparciem. Jednocześnie należy pamiętać, iż projekt powinien odpowiadać kompleksowo na zdiagnozowane problemy danej szkoły.

W ramach jednego wniosku o dofinansowanie istnieje możliwość realizacji kilku typów wsparcia. Należy jednak pamiętać, że realizacja każdego wsparcia zaplanowanego w projekcie powinna wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania danej szkoły i osób objętych wsparciem i być powiązana z kierunkiem kształcenia.

Punkty za przedmiotowe kryterium mogą uzyskać wyłącznie te projekty, w których wszystkie kierunki kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).

Zgodnie z zapisami Wytycznych w obszarze edukacji wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi powinno być realizowane na podstawie i w zakresie wskazanym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Mając na uwadze powyższe staże i kursy kwalifikacyjne co do zasady nie wpisują się w działania wskazane w ww. rozporządzeniu a stanowią jedne z form wsparcia możliwe do realizacji w ramach projektu. Jednocześnie należy pamiętać, że zaplanowane działania muszą być poprzedzone indywidualną diagnozą potrzeb w tym zwłaszcza powinna ona obejmować rozpoznanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów oraz ich zasadność. 

Punkty za przedmiotowe kryterium mogą uzyskać wyłącznie te projekty, w których wszystkie kursy kwalifikacyjne realizowane w projekcie będą przygotowywać do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w ramach zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo nowoutworzonych kierunków kształcenia lub zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli.

Zgodnie z pkt 7.1.2. lit. b regulaminu konkursu istnieje możliwość realizacji wsparcia dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu w następującym zakresie: praktyki lub staże w instytucjach z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym szkolenia branżowe, o których mowa w art. 3 pkt 7 oraz art. 70c Karty nauczyciela, realizowane odpowiednio u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z nauczanym zawodem lub branżą. Zgodnie z przytoczonym artykułem nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych i nauczyciele praktycznej nauki zawodu, zatrudnieni w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe są obowiązani doskonalić umiejętności i kwalifikacje zawodowe potrzebne do wykonywania pracy poprzez uczestniczenie w szkoleniach branżowych realizowanych w trzyletnich cyklach, w łącznym wymiarze 40 godzin w cyklu. Ponadto zgodnie z Kartą nauczyciela za czas zwolnienia z całości lub części dnia pracy, związanego z odbyciem szkolenia, nauczyciel zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wobec powyższego jeśli zaplanowana forma wsparcia (staż/szkolenie branżowe) będzie realizowane w ramach projektu - wówczas istnieje możliwość wniesienia wkładu własnego w postaci wynagrodzenia nauczyciela, proporcjonalnie do czasu realizacji przez niego stażu/szkolenia tj. wkład wnoszony w tym przypadku dotyczy wynagrodzenia za czas udziału w szkoleniu realizowanym w ramach projektu. 

Nauczyciele, którzy zgodnie z art. 16 Ustawy prawo oświatowe zatrudnieni są na zasadach określonych w Ustawie Kodeks pracy mogą zostać objęci wsparciem w projekcie w postaci szkolenia jeżeli wpisują się w grupę docelową określoną w pkt. 3.2.1 Regulaminu konkursu. Powinni oni jednak posiadać kwalifikacje określone dla kształcenia zawodowego. Doszkalanie nowo zatrudnionego nauczyciela jest możliwe w uzasadnionych przypadkach, np.: gdy wykaże się, iż w toku rekrutacji niemożliwe było znalezienie osoby posiadającej kwalifikacje, jakich potrzebuje szkoła aby wprowadzić nowe kierunki kształcenia. Należy zaznaczyć, iż każdorazowo wszystkie wydatki będą weryfikowane pod względem ich racjonalności, efektywności oraz kwalifikowalności przez Komisję Oceny Projektów.

Planując wsparcie w postaci szkoleń i kursów dla nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu, należy pamiętać o zapewnieniu ich wysokiej jakości. IZ WRPO 2014+ nie prowadzi katalogu dokumentów jakimi powinny się legitymować ośrodki prowadzące szkolenia czy kursu. Jednakże powinny być to podmioty posiadające doświadczenie merytoryczne w zakresie prowadzonych szkoleń. Natomiast odnośnie szkoleń czy kursów, których prowadzenie jest uregulowane prawnie, powinny one zostać przeprowadzone przez uprawnione do tego podmioty. Ponadto przy realizacji szkoleń należy również zwrócić uwagę na zapisy zawarte w załączniku 8.18. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Regulaminu konkursu.

Dofinansowanie ww. kursu doszkalającego dla nauczycieli jest możliwe do zrealizowania w przedmiotowym konkursie. Przykładowy katalog kosztów dla kursów i szkoleń nauczycieli oraz uczniów określony został w załączniku nr 8.12 Wykaz kategorii wydatków, natomiast stawki cenowe określono w załączniku nr 8.11 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług. Jednocześnie możliwe jest zorganizowanie samodzielnie przez Wnioskodawcę, w ramach własnej struktury szkolenia/kursu dla nauczycieli, oczywiście jeśli posiada niezbędne do tego zaplecze i kadrę szkoleniową. Koszty związane z organizacją kursu powinny być ponoszone zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‑2020. Należy również zaznaczyć, iż sposób zatrudnienia kadry realizującej zadania przewidziane w projekcie oraz kwalifikowalność wydatków będzie weryfikowany na etapie oceny wniosku o dofinansowanie projektu oraz później na etapie weryfikacji wniosków o płatność.

W pytaniu słusznie wskazano, iż wydatki związane ze szkoleniem BHP stażysty mogą być kosztem kwalifikowalnym. Oznacza, to że istnieje możliwość zaplanowania w budżecie projektu wydatków związanych z przeprowadzeniem ww. szkolenia, w tym wynagrodzenia osoby prowadzącej szkolenie. Wobec powyższego, jeśli nauczyciel praktycznej nauki zawodu posiada odpowiednie kwalifikacje oraz kompetencje do przeprowadzenia szkoleń BHP, to może je przeprowadzić. Wówczas wynagrodzenie nauczyciela będzie stanowiło wydatek kwalifikowalny, natomiast kwestie związane z angażowaniem do projektu personelu reguluje podrozdział 6.15 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014‑2020. Co do zasady uznawane są za racjonalne stawki zwyczajowo stosowane u beneficjenta, także jeśli wynagrodzenie będzie obliczone zgodnie z obowiązującym w szkole regulaminem wynagradzania (oraz proporcjonalnie do zaangażowania ww. osoby w projekcie), to powinno zostać uznane za racjonalne. Należy jednak zaznaczyć, iż każdorazowo wszystkie wydatki ponoszone w projekcie będą weryfikowane pod względem ich niezbędności, zasadności, racjonalności oraz kwalifikowalności przez Komisję Oceny Projektów.

Zgodnie z uzasadnieniem kryterium, „premiowane będą projekty, w których zakłada się kierowanie na staże w pierwszej kolejności uczniów, którzy nie realizują kształcenia praktycznego u pracodawcy. Przedmiotowe kryterium przyczyni się do ułatwienia uzyskiwania doświadczenia i nabywania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie uczniom, którzy do tej pory nie odbywali kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy. Przedmiotowe kryterium dotyczy uczniów, którzy zarówno w danym roku szkolnym jak i w latach poprzednich nie realizowali kształcenia praktycznego w rzeczywistych warunkach pracy.

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 6.1 pkt.14 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020 staże uczniowskie dla uczniów szkół realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie realizowane są zgodnie z przepisami Prawa oświatowego. W związku z powyższym zgodnie z art. 121a ust.3 ww. ustawy umowa o staż uczniowski zawierana jest pomiędzy podmiotem przyjmującym na staż uczniowski a uczniem lub rodzicem niepełnoletniego ucznia. nie mniej jednak jeżeli Wnioskodawca widzi potrzebę zawarcia takiej umowy oraz uzasadni ją we wniosku o dofinansowanie IZ WRPO 2014+ nie widzi przeciwskazań do zawierania trójstronnej umowy pomiędzy Wnioskodawcą, podmiotem przyjmującym na staż oraz uczniem/rodzicem ucznia niepełnoletniego. 

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 6.1 pkt.14 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020 staże uczniowskie dla uczniów szkół realizowane w rzeczywistych warunkach pracy, tj. u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie realizowane są zgodnie z przepisami Prawa oświatowego. W związku z powyższym Wnioskodawca powinien we wniosku o dofinansowanie projektu określić, że zakres odbywanego przez ucznia stażu zostanie zgodnie z zapisami Ustawy prawo oświatowe ustalony pomiędzy stronami zawierającymi umowę czyli podmiotem przyjmującym na staż uczniowski a uczniem bądź rodzicem niepełnoletniego ucznia.