Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży
Nabór: RPWP.08.03.01-IZ-00-30-002/18 ( od 2018-03-29 do 2018-04-20 )

Nie, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020 praktyki zawodowe mogą być organizowane wyłącznie dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i szkół branżowych I stopnia, natomiast w technikach możliwa jest organizacja staży zawodowych.

Punkty za przedmiotowe kryterium mogą uzyskać wyłącznie te projekty, w których wszystkie kierunki kształcenia będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku pracy w branżach zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym lub branżach strategicznych dla danego regionu (w ramach smart specialisation).

Nie. Punkty premiujące przyznawane są na zasadzie „spełnia – nie spełnia”, czyli możliwe jest przyznanie 0 punktów lub maksymalnej liczby punkty za dane kryterium.

Wyjątek stanowi kryterium nr 5 „Kryterium dotyczące adaptacji rozwiązań”, gdzie projekt może uzyskać 2 pkt. za realizację 1 wskazanego w kryterium działania lub 4 pkt. za realizację obu wskazanych w kryterium działań.

Nie, nie została stworzona baza e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007‑2013 i 2014‑2020.

Partycypację finansową przedsiębiorcy lub pracodawcy należy wskazać w nazwie kosztu w pkt. 5.1.1 wniosku o dofinansowanie, opisać w uzasadnieniu dla przewidzianego w projekcie wkładu własnego i uzasadnieniu dla źródeł finansowania przedsięwzięcia w pkt. 5.1.2 oraz odpowiednio ująć w Planowanych/docelowych źródłach finansowania wydatków kwalifikowalnych projektu w pkt. 5.2 wniosku o dofinansowanie.

Formy wsparcia kierowane do uczniów zostały określone w podrozdz. 6.1 pkt. 10 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020.

Tak, IZ WRPO2014+ dopuszcza taką możliwość, jednakże Wnioskodawca jest zobowiązany do szczegółowego uzasadnienia doposażenia pracowni w treści wniosku o dofinansowanie.