Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO
Nabór: RPWP.08.03.05-IZ.00-30-001/18 ( od 2018-12-27 do 2019-01-18 )

W ramach typu projektu: wspieranie indywidualnych potrzeb młodzieży – wsparcie uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy jest możliwe objęcie uczniów wsparciem w postaci kursu prawa jazdy kat. B. Wsparcie dokonywane jest na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty albo osób obejmowanych wsparciem. Wnioski z diagnozy muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie projektu.

Zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020 oraz przytoczonym postulatem Ministerstwa Edukacji Narodowej katalog wyposażenia pracowni zamieszczony na stronie MEN ma charakter przykładowy, w związku z powyższym jest możliwość zakupu sprzętu/narzędzi o innych parametrach lub wykraczającego/wykraczających poza wskazany w katalogu zakres. Niemniej jednak, należy zwrócić uwagę na założenia konkursu dla Poddziałania 8.3.5, które wskazują, iż w pierwszej kolejności Wnioskodawcy powinni zaplanować realizację działań na rzecz kształcenia w miejscu pracy bądź realizacji programów stażowych, umożliwiających nabywanie kompetencji zawodowych w rzeczywistym środowisku pracy. Natomiast działania związane z wyposażeniem przyszkolnych pracowni zawodowych/warsztatów, stażowych powinno być dopuszczone w przypadku gdy nie będzie możliwe zorganizowanie kształcenia w miejscu pracy lub programów stażowych. Powyższe wynika również z zapisów Regulaminu konkursu zawartych w kryterium dotyczącym diagnozy. Ponadto zakres wyposażenia pracowni musi wynikać z indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkoły i musi być zgodny (niezbędny) z kierunkiem kształcenia w ramach danej/określonej kwalifikacji (czyli musi wynikać, iż zakup danego sprzętu jest niezbędny do nauki danego zawodu). Ostateczna decyzja do zakwalifikowania takiego wydatków zależy od osób oceniających projekt w ww. zakresie.

W Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014‑2020 została wskazana informacja, że podmiotowi przyjmującemu na staż przysługuje refundacja dodatku do wynagrodzenia opiekuna praktykanta lub stażysty, w sytuacji, gdy nie został zwolniony od świadczenia pracy, w wysokości nieprzekraczającej 10% jego zasadniczego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi składnikami wynagrodzenia wynikającego ze zwiększonego zakresu zadań (opieka nad grupą praktykantów lub stażystów, o której mowa w lit. I Wytycznych, ale nie więcej niż 500 zł brutto, za realizację 150 godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego. Wysokość wynagrodzenia nalicza się proporcjonalnie do liczby godzin praktyki zawodowej lub stażu zawodowego zrealizowanych przez uczniów). Zgodnie z informacją zamieszczoną pod tabelą w Załączniku 8.13 „Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług” do przedmiotowej kwoty Wnioskodawca planując budżet projektu może doliczyć wszystkie składniki wynagrodzenia płacone przez pracodawcę.

W dokumentacji poszczególnych konkursów ogłaszanych w ramach WRPO 2014+ wskazana jest kwota maksymalnego wynagrodzenia za staż i jest to wysokość, którą Projektodawcy są zobligowani stosować bowiem nie ma możliwości zwiększenia wynagrodzenia za staż dla konkursów już zakończonych.

Jeżeli dana jednostka wysyła wszystkich założonych do objęcia wsparciem w projekcie uczniów na staż w ramach danej kwalifikacji, to beneficjent nie może założyć we wniosku o dofinansowanie kosztów związanych z wyposażeniem pracowni w ramach tej samej kwalifikacji (tj.: kwalifikacji, w ramach której uczniowie zostali objęci stażem). Natomiast w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest w stanie objąć wszystkich uczniów stażem w ramach danej kwalifikacji (co zostanie wskazane w diagnozie we wniosku o dofinasowanie), to wtedy istnieje możliwość kwalifikowania w projekcie kosztów wyposażenia pracowni/warsztatu również w ramach ww. kwalifikacji. Ponadto zaznacza się, iż istnieje również możliwość wyposażania pracowni w ramach kwalifikacji, w których uczniowie nie biorą udziału w stażach lub praktykach zawodowych niemniej jednak powyższe musi wynikać z diagnozy zapotrzebowania jednostki. Powyższe wynika w szczególności z zapisów kryterium, iż w przypadku zaplanowania działań polegających na wyposażeniu/doposażeniu pracowni lub warsztatów szkolnych z diagnozy musi wynikać, iż wyposażenie/doposażenie to jest niezbędne, gdyż nie ma możliwości organizacji kształcenia w ramach danej kwalifikacji w miejscu pracy lub w formie programów stażowych.