Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Dostępne 20 pytań w: Rewitalizacja ×

Rewitalizacja

Wnioski można składać od 25 kwietnia 2016 roku. Nie wyklucza się także sytuacji, że zostanie ogłoszony kolejny nabór w późniejszym terminie. Decyzja zależy od zainteresowania gmin w trakcie pierwszego naboru.

Do konkursu może przystąpić pojedyncza gmina miejska, miejsko-wiejska lub wiejska. Z udziału w naborze wykluczone są gminy, które otrzymały wcześniej dotacje w ramach projektu „Modelowa rewitalizacja miast”.

Formalnie nie ma przeciwwskazań dla takiego rozwiązania. Takie rozwiązanie trzeba dokładnie opisać na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Sugerujemy jednak pozyskanie i skorzystanie ze wsparcia eksperckiego do opracowania lub aktualizacji programu rewitalizacji, w taki sposób, aby pracownicy gmin mogli zdobyć doświadczenie w planowaniu i realizacji procesów rewitalizacji. Ponadto, forma i zakres udziału gminy w pracach nad planem będą jednym z elementów oceny projektów.

Dopuszczalne jest stworzenie podstrony bądź dodatkowego modułu w ramach strony gminy/urzędu, która dotyczyć  będzie programu rewitalizacji i służyć pracom nad nim, zwłaszcza jeśli ma to być jeden z kanałów komunikacji na linii urząd-mieszkańcy. Należy jednak uważnie przeanalizować koszty takiego przedsięwzięcia. W przypadku gdy gmina chce stworzyć osobną stronę internetową, która dotyczyć będzie nie tylko programu, ale ogólnie rewitalizacji, służyć będzie promocji, należy się poważnie zastanowić nad zasadnością takiego kosztu. Ministerstwo zwraca uwagę, że tego typu strony, tworzone w ramach projektu, które dotyczą jakiegoś wąskiego obszaru/dziedziny, stają się martwe po zakończeniu projektu. Tak samo należy zastanowić się nad racjonalnością kosztów stworzenia forum wymiany informacji – prawdopodobnie po zamknięciu projektu, nie będzie ono aktywne.

Jeżeli szkolenia będą dotyczyły tematyki związanej z rewitalizacją, pracami nad planami rewitalizacji, będą dobrze uzasadnione oraz nieprzeszacowane, można je zaliczyć jako kwalifikowalne.

Nie. Gmina może posiadać program rewitalizacji, którego opracowanie zostało sfinansowane ze środków własnych lub z w ramach innych programów pomocowych. Warunkiem koniecznym jest zgodność programu rewitalizacji z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 Ministra Infrastruktury i Rozwoju, wymaganiami konkursu dotacji, zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego oraz wymaganiami określonymi na potrzeby konkursów o dofinansowanie.

Nie. Wnioski należy składać we formie papierowej i elektronicznej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego.

Nie. W ramach konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji przez gminy nie ma wskaźników produktu oraz rezultatu.

Szacunkowa wartość zamówienia ustalana jest zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (PZP). Przepisy PZP nie precyzują, w jakiej formie należy przeprowadzić i udokumentować szacowanie wartości zamówienia, wspominają tylko o należytej staranności szacowania. Najlepszym jednak rozwiązaniem jest udokumentowanie czynności szacowania na piśmie na potrzeby późniejszych ewentualnych kontroli prawidłowości udzielania zamówień publicznych.

W praktyce z szacowania wartości zamówienia sporządza się notatkę służbową, w której wskazuje się kiedy i kto sporządził szacunek oraz na jakiej podstawie.

Szacowanie może odbywać się na podstawie ofert handlowych potencjalnych wykonawców zamówienia tj. folderów lub informacji ze stron internetowych, odpowiedzi na zapytanie zamawiającego (pisemne, faxowe lub mailowe). Te dokumenty można (ale nie trzeba) dołączyć w formie papierowej do notatki służbowej. Rozpoznanie rynkowe można też przeprowadzić telefonicznie. Wtedy w notatce służbowej opisuje się, że dane pochodzą z rozmowy telefonicznej z firmą oferującą odpowiednią usługę/produkt. Istotne jest, by informacje przekazane przez pytane firmy dotyczyły podobnego produktu/usługi (zakresem i przedmiotem).

W przepisach nie jest też określone, ile odpowiedzi należy uzyskać do oszacowania wartości zamówienia. Ważne, by szacunek wartości zamówienia był przeprowadzony rzetelnie i starannie.

Tak. Gmina może obecnie zatrudnić pracownika merytorycznego odpowiedzialnego za przygotowanie analiz. Koszty wynagrodzenia tej osoby stanowić będą koszt kwalifikowany projektu i taka pozycja kosztowa musi pojawić się w budżecie projektu.

Zgodnie z  zapisami Regulaminu Konkursu (pkt. 11.2): „W ramach konkursu istnieje możliwość sfinansowania kosztów związanych z opracowaniem lub aktualizacją programów rewitalizacji poniesionych przez gminę nie wcześniej niż od dnia 1 maja 2015 r.”

Zespół ds. Rewitalizacji już funkcjonuje a konsultacji udzielać będzie w ramach możliwości technicznych i organizacyjnych. Kontakt mailowy: rewitalizacja@umww.pl, grzegorz.kaminski@umww.pl  lub kontakt telefoniczny 61 62 67 264.

Nie. Na etapie składania wniosku ten dokument nie jest wymagany. Taki dokument będzie wymagany na etapie podpisywania umowy.

Zgodnie z art. 46 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawa OOŚ), przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają m.in. projekty:

  • polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
  • polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2 art. 46, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z te j ochrony;

Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają także projekty dokumentów, innych niż wymienionych powyżej, jeżeli w uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko (art. 47 ustawy OOŚ).  W tym przypadku konieczne jest dodatkowo zwrócenie uwagi na zapisy art. 49, który mówi jakie trzeba brać pod uwarunkowania przy ustalaniu, czy zachodzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 47.

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętych dokumentów, o którym mowa powyżej (art. 50 ustawy OOŚ).

W przypadku dokumentów o których mowa w art. 46 ustawy OOŚ, w pewnych przypadkach, możliwe jest odstąpienie od przeprowadzenia Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko zgodnie z zapisami art. 48 i 49 ustawy OOŚ (w tym przypadku konieczne jest dokonanie uzgodnienia z odpowiednimi organami)

Środki dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, będą przekazywane jednostkom samorządu terytorialnego w paragrafach bieżących zgodnie z następującą klasyfikacją budżetową:

Rozdział – 75095,

Paragraf – 2008 (85% środki Unii Europejskiej – Fundusz Spójności),

Paragraf – 2009 (15% środki z budżetu państwa).

Prosimy o zastosowanie właściwej klasyfikacji w planie budżetu jednostki i w sprawozdaniach z realizacji zadania.