Działanie 10.4 Zregenerowane środowisko przyrodnicze
Nabór: FEWP.10.04-IZ.00-001/24 ( od 2024-03-04 do 2024-05-10 )

W ramach jednego projektu nie ma możliwości łączenia zadań realizowanych w ramach pomocy publicznej i zadań nieobjętych pomocą publiczną.

Niezależnie, czy projekt jest objęty lub nieobjęty pomocą publiczną działania sprzyjające neutralności klimatycznej, w tym w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych wsparte powinny być w ramach pomocy de minimis.

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną dodatkowo następujące koszty objęte powinny być pomocą de minimis:

  1. sporządzenie Studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie (w tym ewentualna premia za otrzymanie dofinansowania) do wysokości 20 000 PLN,
  2. raport oddziaływania na środowisko, dokumentacja techniczna, analizy finansowe i ekonomiczne, badania i ekspertyzy (między innymi odwierty próbne, sondowanie gruntu, inwentaryzacja stanu istniejącego), opracowania geodezyjne i geologiczne, opinie konserwatorskie,
  3. program funkcjonalno-użytkowy (PFU) – w przypadku realizacji projektów w formule „zaprojektuj i wybuduj”
  4. nadzór nad realizacją inwestycji budowlanej (inspektorzy nadzoru, zespół inżyniera kontraktu),
  5. audyty, badania, ekspertyzy/analizy techniczne niezbędne do wdrożenia i realizacji projektu (jako usługi zewnętrzne),
  6. działań zwiększające wiedzę mieszkańców w zakresie sprawiedliwej i zielonej transformacji, w tym w zakresie koncepcji śladu środowiskowego,
  7. informacja i promocja projektu integralnie związane z jego realizacją do wysokości 20 000 PLN,
  8. koszty pośrednie w wysokości 2,5% kwalifikowalnych kosztów bezpośrednich.

Koszty małej architektury są kwalifikowalne w ramach naboru jako elementy uzupełniające do głównego celu projektu, w limicie do 20% kosztów kwalifikowalnych. Wskazany limit oprócz małej infrastruktury obejmuje łącznie inne możliwe elementy uzupełniające, takie jak: działania sprzyjające neutralności klimatycznej, w tym w zakresie efektywności energetycznej i wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz działania zwiększających wiedzę mieszkańców w zakresie sprawiedliwej i zielonej transformacji, w tym w zakresie koncepcji śladu środowiskowego.