Działanie 10.6 Przybliżenie Wielkopolski Wschodniej do osiągnięcia neutralności klimatycznej
Nabór: FEWP.10.06-IZ.00-001/23 ( od 2023-08-07 do 2023-10-31 )

Nie, audyt energetyczny jest jednym z obowiązkowych załączników, z którego wynika zakres prac termomodernizacyjnych, czyli optymalny zestaw działań prowadzący do zwiększenia efektywności energetycznej budynku. Natomiast pełna lista załączników obligatoryjnych dla naboru wymaganych na etapie oceny projektu, znajduje się w części IX wniosku o dofinansowanie.

Program Funkcjonalno-Użytkowy jest wymagany na etapie wnioskowania w przypadku, gdy Wnioskodawca realizuje projekt w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Dodatkowo należy również przedłożyć dokumenty, postanowienia, decyzje administracyjne, niezbędne dla realizacji przedsięwzięcia w tym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z dokumentacją z przeprowadzonego postępowania w sprawie jej wydania – jeśli jest wymagana oraz decyzję o warunkach zabudowy/decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Regulamin wyboru projektów część V, pkt 7).

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów (cześć II A, pkt 4) Wnioskodawca składa kompletną dokumentację aplikacyjną wyłącznie w wersji elektronicznej w systemie LSI 2021+. W ramach przedmiotowego naboru nie jest wymagane złożenie wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej.

W audycie energetycznym powinny być ujęte działania, które przyczynią się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku wskazanego we wniosku o dofinansowanie.

Audyt energetyczny winien zostać sporządzony zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez osobę, która posiada odpowiednie uprawnienia/kompetencje w tym zakresie. Wnioskodawca powinien realizować projekt w oparciu o optymalny wariant wskazany przez audytora energetycznego.

Natomiast, prace które są między innymi następstwem termomodernizacji budynku, czy prace podwyższające jego standard techniczno-użytkowy (np. zamontowanie windy, monitoring, instalacja odgromowa, itp.) powinny być wykazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako uzupełniające elementy projektu w limicie do wysokości 15% kosztów kwalifikowalnych projektu zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów (część II B, punkt 2 c).

Ekspertyza ornitologiczna wraz z ekspertyzą chiropterologiczną dla każdego budynku jest załącznikiem obligatoryjnym na etapie składania dokumentacji projektowej. Oznacza to, że przedmiotowe dokumenty muszą być dostarczone najpóźniej na etapie jednorazowej korekty wniosku dokonywanej w trakcie oceny formalnej.

Zgodnie z zapisami Regulaminu wyboru projektów (część II F, punkt 2 c) projekty realizowane w budynkach użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w których ta sama infrastruktura (na przykład materiały, wyposażenie, siła robocza i aktywa trwałe) wykorzystywana w ramach działalności gospodarczej przekracza 20% nie mogą być objęte dofinansowaniem w ramach naboru dla Działania 10.06. W związku z powyższym w/w budynek jest wykluczony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie.