Działanie 6.17 Budowanie potencjału społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych
Nabór: FEWP.06.17-IZ.00-001/24 ( od 2024-06-07 do 2024-07-05 )

Zgodnie z zapisami wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach FEW, beneficjenci realizujący projekty:

  • których łączna wartość przekracza 100 000 euro są zobowiązani do umieszczenia w miejscu realizacji Projektu trwałej tablicy informacyjnej podkreślającej fakt otrzymania dofinansowania z UE (według kursu Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia pracy Komisji Europejskiej w miesiącu poprzedzającym miesiąc podpisania Umowy);
  • inne niż te, o których mowa powyżej, umieszczenia w widocznym miejscu realizacji Projektu przynajmniej jednego trwałego plakatu o minimalnym formacie A3 lub podobnej wielkości elektronicznego wyświetlacza, podkreślającego fakt otrzymania dofinansowania z UE.

Zgodnie z ww. zapisami, konieczne będzie oznaczenie miejsc realizacji projektu tj. biura projektu i np. sal, w których odbywać się będą szkolenia uczestników projektu, nie ma jednak obowiązku oznaczenia poszczególnych pomieszczeń biurowych, w których swoją pracę wykonywać będą uczestnicy projektu.

W odniesieniu do możliwości kierowania wsparcia do członków organizacji spoza województwa wielkopolskiego IZ FEW wyjaśnia, że wsparcie projektowe musi zostać skierowane wyłącznie do grupy docelowej z obszaru województwa wielkopolskiego. W ramach naboru obowiązuje kryterium formalne nr 7 Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego. Definicja kryterium wskazuje, że ma ono na celu weryfikację czy projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru województwa wielkopolskiego (w przypadku osób fizycznych – uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa wielkopolskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjna na obszarze województwa wielkopolskiego).

W związku z powyższym nie można objąć wsparciem członków organizacji, których siedziba znajduje się poza obszarem województwa wielkopolskiego.

Tak, jeśli zakres obowiązków takiej osoby będzie powiązany z zaplanowanymi w projekcie działaniami merytorycznymi (wskazanymi w kryterium dostępu nr 4) to wydatek może zostać uznany za kwalifikowalny. Ostateczna ocena kwalifikowalności wydatków dokonana zostanie w oparciu o całościowe zapisy wniosku o dofinansowanie i prowadzona będzie przez Komisję Oceny Projektów na etapie oceny merytorycznej.

Nie, wskazane kryterium nie obowiązuje w ramach przedmiotowego naboru.

IZ FEW zwraca uwagę na fakt, że w ramach przedmiotowego naboru, wnioskodawcą może być wyłącznie organizacja związków zawodowych lub organizacja pracodawców działająca na podstawie jednej z następujących ustaw:

  • ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców;
  • ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych;
  • ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;

będąca jednocześnie:

  • reprezentatywną organizacją pracodawców lub reprezentatywną organizacją związkową lub
  • organizacją pracodawców lub organizacją związkową zrzeszoną odpowiednio w reprezentatywnych organizacjach pracodawców i reprezentatywnych organizacjach związkowych,

o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

IZ FEW rekomenduje by przy określaniu wskaźników do rozliczenia kwot ryczałtowych posiłkować się dołączonym do ogłoszenia o naborze materiałem pomocniczym nr 13 Przykładowe wskaźniki i dokumenty służące rozliczeniu kwot ryczałtowych, w którym wskazane zostały przykładowe wskaźniki dla każdego z możliwych w ramach naboru działań, w tym m.in działań podnoszących kompetencje/kwalifikacje kadr.

Dla wskazanych przez Państwa szkoleń najbardziej adekwatnym wskaźnikiem byłaby Liczba zaświadczeń/certyfikatów/dyplomów uzyskanych przez osoby podnoszące kompetencje – wskaźnik można dostosować do każdego z zadań wskazując w jego nazwie czy będą to zaświadczenia, dyplomy czy certyfikaty, a także precyzując jakiego zakresu dotyczy, tym samym wskaźnik może przyjąć np. następujące brzmienie Liczba certyfikatów uzyskanych przez osoby podnoszące kompetencje w zakresie rozliczania finansowego organizacji.

W opinii IZ FEW tak skonstruowany wskaźnik odnosić się będzie do efektów jakościowych realizowanych projektów, a równocześnie pozwoli na wykazanie we wskaźnikach także osób, biorących udział w więcej niż jednym szkoleniu.

Zgodnie z definicjami wskazanymi w Liście Wskaźników Kluczowych EFS+:

  • we wskaźniku Liczba organizacji partnerów społecznych objętych wsparciem (podmioty) należy wykazać liczbę reprezentatywnych organizacji partnerów społecznych i zrzeszonych w ich strukturach organizacji członkowskich, objętych wsparciem; jeśli wnioskodawca  będący partnerem społecznym otrzymał wsparcie w ramach projektu, również powinien być wykazany w tym wskaźniku.
  • we wskaźniku Liczba organizacji partnerów społecznych, które zwiększyły swój potencjał (podmioty) należy wykazać organizacje partnerów społecznych, wykazane w ww. wskaźniku produktu, które w wyniku udzielonego wsparcia wzmocniły swoje zdolności do realizacji działań statutowych, zgodnie z założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie.

W ramach przedmiotowego naboru nie ma możliwości finansowania zagranicznych wizyt studyjnych. Dodatkowo, IZ FEW wyjaśnia, że w przypadku wizyt studyjnych realizowanych poza obszarem województwa wielkopolskiego, we wniosku o dofinansowanie należy uzasadnić brak możliwości realizacji analogicznej wizyty studyjnej na obszarze województwa wielkopolskiego.