Działanie 6.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Nabór: FEWP.06.03-IP.01-001/23 ( od 2023-12-11 do 2023-12-29 )

Zgodnie z kryterium formalnym nr 12, jeśli wartość wniosku o dofinansowanie przekracza równowartość 200 tys. EUR wówczas projekt musi być rozliczany na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Do przeliczenia ww. kwoty na PLN należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień ogłoszenia naboru (kurs opublikowany w: https://commission.europa.eu/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en) 

W ramach Działania 6.3. niemożliwe jest przyznanie zasiłku celowego w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej, ponieważ ta forma wsparcia nie wpisuje się w cel szczegółowy c) Programu FEW: Wspieranie zrównoważonego pod względem płci uczestnictwa w rynku pracy, równych warunków pracy oraz lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, w tym poprzez dostęp do przystępnej cenowo opieki nad dziećmi i osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz możliwymi do realizacji typami projektów wskazanymi w Regulaminie wyboru projektów.

Odbiorcy działań wspierających równouprawnienie płci to szeroko rozumiane pojęcie odnoszące się zarówno do osób jak i podmiotów z terenu województwa wielkopolskiego do których kierowane będzie wsparcie. Będą to między innymi: osoby niepracujące, osoby pracujące, partnerzy społeczni, pracodawcy, organizacje pozarządowe, inne podmioty itp.

Zgodnie z definicją kryterium dostępu nr 1, występowanie we wniosku w charakterze Wnioskodawcy lub Partnera wyklucza możliwość występowania w innych wnioskach złożonych w tym naborze w charakterze Wnioskodawcy lub Partnera.

Oznacza to, że podmiot wskazany w ramach jednego projektu jako partner nie może być wskazany jako partner w innym projekcie u innego Wnioskodawcy.

Instytucja Ogłaszająca Nabór nie określiła minimalnego poziomu wskaźników rezultatów koniecznych do założenia w projektach w ramach Działania 6.3.

Ocena poziomu wskaźników we wnioskach o dofinansowanie będzie dokonywana w odniesieniu do zaplanowanych w projektach zadań, przypisanych do nich kosztów w zaplanowanym czasie, z uwzględnieniem potencjału wnioskodawcy i partnerów oraz możliwości osiągnięcia tych wskaźników.

W ramach ogłoszonego naboru odbiorcami działań wspierających równouprawnienie płci mogą być np.: przedsiębiorcy, wobec których wsparcie polegałoby na w zwalczaniu dyskryminacji i nierównego traktowania ze względu na płeć w miejscu pracy.

Ocena umiejętności cyfrowych kobiet w wieku 18-29 lat w ramach typu 2 projektu może być dokonywana przy zastosowaniu narzędzia do oceny kompetencji cyfrowych opracowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, bądź innych narzędzi rekomendowanych przez Instytucję Ogłaszającą Nabór i wskazanych w pkt. 7.1. Informacje wymagane we wniosku o dofinansowanie. IP dopuszcza zastosowanie innego narzędzia służącego do oceny kompetencji cyfrowych, będącego w dyspozycji beneficjenta, ale może to być tylko narzędzie bezkosztowe w projekcie i nie może stanowić wkładu niepieniężnego beneficjenta.

Instytucja Ogłaszająca Nabór nie widzi zasadności zakupu sprzętu (np. tablet/laptop) w projekcie w celu wyposażenia uczestnika projektu w narzędzie niezbędne do wykonywania pracy i ogólnego codziennego funkcjonowania, ze względu na rozwój cyfryzacji. Zakup ww. sprzętu i uzasadnienie zakupu wskazane w zapytaniu nie wpisuje się w zakres interwencji Działania 6.3 FEWP obejmujący działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć.

W ramach naboru możliwe jest sfinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 7 na czas uczestnictwa we wsparciu przez uczestnika projektu. Jeżeli ww. opieka będzie miała formę warsztatów, a koszt wsparcia nie przekroczy kosztu wskazanego w załączniku nr 3 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług dla Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 do Regulaminu wyboru projektów, taka forma opieki jest dopuszczalna. Należy jednak pamiętać, iż główną przesłanką do uwzględnienia kosztów opieki nad dziećmi i osobami zależnymi w projekcie jest umożliwienie udziału we wsparciu uczestnikowi projektu, tj. rodzicowi/opiekunowi osoby zależnej.

Realizując 2. typ projektu: poprawienie sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez aktywizację zawodową i społeczną, możliwa jest realizacja pośrednictwa pracy dla uczestniczek projektu.

Przygotowywanie i przeprowadzanie wszelkich postępowań o udzielenie zamówień w projekcie odbywa się w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, zgodnie z procedurami określonymi w Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.

Wsparcie polegające na aktywizacji społecznej i zawodowej kobiet każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb uczestniczek projektu, w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem nabytych wcześniej kwalifikacji i kompetencji, możliwości doskonalenia zawodowego oraz opracowaniem dla każdej uczestniczki obejmowanej ww. wsparciem Indywidualnego Planu Działania (IPD), o którym mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.), lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję. Dokument ten powinien określać zakres wsparcia udzielanego danej osobie w projekcie. Wsparcie to musi być dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestniczek projektu, wynikających z ich wiedzy, umiejętności i kompetencji oraz kwalifikacji do wykonywania danego zawodu. Każda z uczestniczek otrzymuje ofertę wsparcia, obejmującą takie formy pomocy, które zostaną zidentyfikowane u niej jako niezbędne w celu poprawy jej sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia.

Należy jednak mieć na uwadze, iż objęcie wsparciem wszystkich uczestniczek zakładanymi formami wsparcia musi odbyć się w okresie realizacji projektu, tj. w okresie nie dłuższym niż 36 miesięcy (kryterium dostępu nr 3).

Spełnienie powyższych warunków jest podstawą doboru odpowiednich form wsparcia w projekcie, w tym np.: sfinansowania studiów podyplomowych, czy studiów licencjackich.

Wnioskodawca i Partnerzy nie muszą być instytucjami rynku pracy.

Organizacje pozarządowe to wszystkie podmioty, które nie są organami lub jednostkami podległymi administracji publicznej (rządowej i samorządowej) oraz których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku. Czasami o organizacjach pozarządowych mówi się jako o „trzecim sektorze”, w odróżnieniu od sektora publicznego oraz sektora przedsiębiorstw. Takie rozumienie organizacji pozarządowej jest zbliżone do definicji prawnej, jednakże zakresy tych pojęć się nie pokrywają.

Definicję organizacji pozarządowej można znaleźć w art. 3 ust 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023.0.571). Jest to definicja uniwersalna, w tym sensie, że inne akty prawne często odwołują się do pojęcia organizacji pozarządowej w rozumieniu tej ustawy (np. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – art. 2 pkt 2).

Definicja ta podaje, że: „organizacjami pozarządowymi są:

 1. niebędące jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych lub przedsiębiorstwami, instytutami badawczymi, bankami i spółkami prawa handlowego będącymi państwowymi lub samorządowymi osobami prawnymi,
 2. niedziałające w celu osiągnięcia zysku
  - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Należy jednocześnie pamiętać, iż zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o ekonomii społecznej, podmiot ekonomii społecznej to:

 1. spółdzielnia socjalna,
 2. warsztat terapii zajęciowej i zakład aktywności zawodowej,
 3. centrum integracji społecznej i klub integracji społecznej,
 4. spółdzielnia pracy, w tym spółdzielnia inwalidów i spółdzielnia niewidomych, oraz spółdzielnia produkcji rolnej,
 5. organizacja pozarządowa, o której mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 i 1265), z wyjątkiem partii politycznych, europejskich partii politycznych, związków zawodowych i organizacji pracodawców, samorządów zawodowych, fundacji utworzonych przez partie polityczne i europejskich fundacji politycznych,
 6. podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 lub 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj.:
 1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
 2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 3. spółdzielnie socjalne;
 4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oznacza to, że nie każdy podmiot ekonomii społecznej jest organizacją pozarządową.

Aby spełnić kryterium premiujące realizacji projektu w partnerstwie z organizacją pozarządową wymagane jest, aby organizacja pozarządowa pełniła w projekcie rolę Partnera Wiodącego lub Partnera który przez co najmniej 6 miesięcy przed ogłoszeniem naboru działał na rzecz równości kobiet i mężczyzn. Nie musi to być partnerstwo wielosektorowe.

Partnerstwo między dwoma NGO, z których jeden przez co najmniej 6 miesięcy przed ogłoszeniem naboru działał na rzecz równości kobiet i mężczyzn spełni kryterium premiujące nr 1.

Spółdzielnia socjalna nie jest organizacją pozarządową rozumianą zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z poźn. zm.

Sfinansowanie w ramach projektu opieki nad dziećmi/ osobami zależnymi odbywa się w formie refundacji kosztów. Oznacza to, że w ramach projektu może nastąpić jedynie zwrot kosztów poniesionych przez opiekuna na ww. opiekę, na podstawie dokumentu wskazującego faktyczne poniesienie wydatku. Forma vouchera nie spełnia powyższych warunków, wobec czego nie może zostać zastosowana w ramach przedmiotowego wsparcia.

Jednocześnie Instytucja Ogłaszająca Nabór informuje, iż zmiana Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021–2027 obowiązujących od 8.12.2023 r. wprowadziła zapisy informujące, iż w przypadku braku możliwości skorzystania ze standardowych usług oferowanych w instytucjonalnych formach opieki beneficjent powinien zapewnić najskuteczniejszą (pod względem dobra dzieci i kosztów) opiekę nad dziećmi do lat 3 w postaci:

- zorganizowanej opieki okazjonalnej nad grupą dzieci w wydzielonym pomieszczeniu na terenie placówki, w której odbywa się szkolenie lub inna forma wsparcia oferowana w projekcie,

- wynajęcia klubu dziecięcego (np. w godzinach popołudniowych/w weekendy, jeżeli w tych godzinach/dniach są realizowane formy wsparcia w projekcie)

- zatrudnienia dziennego opiekuna w celu zapewnienia okazjonalnej opieki nad grupą dzieci na podstawie umowy zawartej na określony czas, uzależniony od czasu trwania form wsparcia.

Indywidualną okazjonalną opiekę niani należy zaproponować jedynie w przypadku braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań.

Powyższa zmiana zostanie wprowadzona do Załącznika nr 3 Regulaminu wyboru projektów.

Realizacja kampanii mającej na celu wzmocnienie równość szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, m. in. poprzez konferencje, spoty radiowe, jest możliwa do realizacji w ramach 1 typu projektu.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.) są niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich, ponieważ stanowią koszty administracyjne związane z realizacją projektu i są rozliczane w ramach kosztów pośrednich.

Realizacja zdalnych form wsparcia dopuszczalna jest tylko w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą Wojewódzkiego Urzędu Pracy, np. wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację ww. wsparcia stacjonarnie. Ponadto podczas zdalnej realizacji wsparcia konieczne jest spełnienie szeregu wymogów, m. in. zapewnienie odpowiednich warunków technicznych zarówno po stronie wykonawcy jak również po stronie poszczególnych uczestników, wygenerowanie z systemu potwierdzenia obecności uczestników na wsparciu ze wskazaniem daty odbytego wsparcia i czasu jego trwania itp.

Działania z zakresu wzmocnienia równości szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy będą realizowane w ramach kosztów bezpośrednich jako zadania merytoryczne projektu. Realizacja powyższych działań przy wykorzystaniu np. ulotek, plakatów itp. również będzie elementem zadania merytorycznego w projekcie.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.) są niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich, ponieważ stanowią koszty administracyjne związane z realizacją projektu i są rozliczane w ramach kosztów pośrednich.

Najważniejsze wskaźniki dla Działania 6.3 zostały już wprowadzone do szablonu wniosku o dofinansowanie. Zadaniem Wnioskodawcy jest wybrać odpowiednie dla jego typu projektu wskaźniki i przypisać im odpowiednie wartości do osiągnięcia.

Wnioskodawca ma również możliwość utworzenia własnych wskaźników produktów i rezultatów specyficznych dla projektu.

Na tej podstawie dokonana zostanie ocena założonego poziomu wskaźników w odniesieniu do zaplanowanych w projektach zadań, przypisanych do nich kosztów w zaplanowanym czasie, z uwzględnieniem potencjału wnioskodawcy i partnerów oraz możliwości osiągnięcia tych wskaźników.

Działania z zakresu wzmocnienia równości szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy w ramach typu 1 będą realizowane w ramach kosztów bezpośrednich jako zadania merytoryczne projektu. Realizację tych działań należy mierzyć przede wszystkich za pomocą poniższych wskaźników:

Wskaźników produktu:

- Liczba osób objętych wsparciem w zakresie równości kobiet i mężczyzn;

- Liczba osób objętych wsparciem w zakresie godzenia życia zawodowego z prywatnym;

Wskaźników rezultatu:

- Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn (podniesienie poziomu wiedzy weryfikowane powinno być w szczególności poprzez odpowiedni test potwierdzający uzyskany zasób wiadomości);

- Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu.

Szczegółowe definicje i sposoby mierzenia ww. wskaźników znajdują się w Liście Wskaźników Kluczowych EFS+ (LWK EFS+) dostępnej na stronie internetowej https://www.ewaluacja.gov.pl/

Wnioskodawca ma również możliwość utworzenia własnych wskaźników produktów i rezultatów specyficznych dla projektu, uzależnionych od rodzaju zaplanowanych w projekcie działań.

Jeżeli wsparcie kierowane jest do konkretnego podmiotu i jego pracowników, wówczas jako odbiorców wsparcia należy wskazać zarówno osoby, tj. pracowników ww. podmiotu uzupełniając tabelę 3.4.3.1 Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu i ich status oraz podmiot wypełniając tabelę 3.4.3.1a Przewidywana liczba instytucji objętych wsparciem w ramach projektu.

Działania z zakresu wzmocnienia równości szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy będą realizowane w ramach kosztów bezpośrednich jako zadania merytoryczne projektu. Realizacja powyższych działań przy wykorzystaniu wskazanych w zapytaniu form jest dopuszczalna. Zastosowanie w projekcie konkretnej formy, powinno być szczegółowo uzasadnione, dostosowane do specyfiki projektu i grupy docelowej do której kierowane będzie wsparcie.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.) są niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich, ponieważ stanowią koszty administracyjne związane z realizacją projektu i są rozliczane w ramach kosztów pośrednich.

Wsparcie kierowane do odbiorców działań wspierających równouprawnienie płci może być kierowane zarówno do osób jak i do instytucji/organizacji/podmiotów gospodarczych (w tym pracodawców. Jeżeli wsparcie kierowane jest do konkretnego podmiotu i jego pracowników, wówczas jako odbiorców wsparcia należy wskazać zarówno osoby, tj. pracowników ww. podmiotu uzupełniając tabelę 3.4.3.1 Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu i ich status oraz podmiot wypełniając tabelę 3.4.3.1a Przewidywana liczba instytucji objętych wsparciem w ramach projektu.

Działania z zakresu wzmocnienia równości szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy mogą być realizowane przy wykorzystaniu wskazanych w zapytaniu form. Każda osoba uczestnicząca w ww. wsparciu staje się uczestnikiem projektu, co oznacza, że musi podać zakres danych niezbędnych do wykazania jej we wspólnych wskaźnikach produktu i rezultatu.

Planując realizację projektu w ramach Działania 6.3 zawsze należy określić i opisać grupę docelową do której kierowane jest wsparcie, w tym m. in. wskazać określone jej cechy, potrzeby, oczekiwania, czy bariery które napotyka.

Jednocześnie w sytuacji, gdy uczestnicy będą brali udział we wsparciu osobiście, należy pozyskać od nich dane niezbędne do wykazania ich we wspólnych wskaźnikach produktu i rezultatu i należy ich wskazać w tabeli 3.4.3.1 Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu i ich status. Natomiast, gdy realizowane działania nie pozwolą na pozyskanie ww. danych, ze względu na zastosowaną w projekcie formę kampanii, np. spoty radiowe, wówczas ww. tabeli się nie wypełnia.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.) są niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich, ponieważ stanowią koszty administracyjne związane z realizacją projektu i są rozliczane w ramach kosztów pośrednich.

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie. Dopiero w przypadku wątpliwości co do spełnienia kryterium premiującego IOK będzie weryfikować kryterium na podstawie danych zawartych w rejestrach zewnętrznych lub prosić Wnioskodawcę o wyjaśnienia.

Punkt 4.4 wniosku o dofinansowanie - Ryzyko nieosiągnięcia założeń projektu, ze względów systemowych jest możliwy do edycji w momencie wystąpienia wskaźników rezultatów specyficznych dla projektu w pkt. 4.2 wniosku. Instytucja pośrednicząca nie określiła przedmiotowych wskaźników, w związku z czym wypełnienie pkt. 4.4 wniosku o dofinansowanie nie jest wymagane.

Wkład własny jest obowiązkowy, a Wnioskodawca jest zobowiązany do wniesienia wkładu własnego w wysokości minimum 5% wydatków kwalifikowalnych.

ION nie określa z jakich środków należy wnieść wkład własny, w przypadku powiatowych urzędów pracy może to być wkład ze środków funduszu pracy.

Wniesienie zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nie dotyczy Beneficjentów zwolnionych na podstawie art. 206 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Projekt nie musi być realizowany w partnerstwie. W ramach naboru premiowane będą projekty realizowane w partnerstwie (zarówno w roli Partnera Wiodącego jak i Partnera) z organizacją pozarządową (..). Kryteria premiujące to kryteria, których spełnienie nie jest konieczne do przyznania dofinansowania.

Zgodnie z Kryterium dostępu nr 4 określonym w Regulaminie wyboru projektów, można składać wnioski, które obejmują wyłącznie działania mające na celu wzmocnienie szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy czyli projekty w ramach typu 1. Natomiast typ 2 projektu – poprawa sytuacji kobiet poprzez aktywizację zawodową i społeczną,  musi być realizowany zawsze w połączeniu z typem 1 projektu.

Zakresem interwencji przedmiotowego naboru są działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć. W związku z tym główne działania realizowane w projektach powinny dotyczyć wzmocnienia szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy m.in. z zakresu równouprawnienia na rynku pracy, zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy, czy zwiększenia równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym (typ 1 projektu). Dodatkowo, projekt może obejmować działania przyczyniające się do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez ich aktywizację zawodową i społeczną (typ 2).

Staże mogą być kwalifikowalne jedynie w typie 2 projektu, a zasadność ich ujęcia w projekcie będzie podlegać analizie w trakcie oceny projektu. Jednocześnie w przypadku kwalifikowania staży w projekcie, możliwe jest również uwzględnienie refundacji dodatków do wynagrodzeń dla opiekunów stażysty. Potrzeba skierowania uczestniczek na taki rodzaj wsparcia powinna wynikać z diagnozy przeprowadzonej na etapie sporządzania indywidualnego planu działania.

Zakresem interwencji przedmiotowego naboru są działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć. W związku z tym główne działania realizowane w projektach powinny dotyczyć wzmocnienia szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy m.in. z zakresu równouprawnienia na rynku pracy, zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy, czy zwiększenia równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym (typ 1 projektu). Dodatkowo, projekt może obejmować działania przyczyniające się do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez ich aktywizację zawodową i społeczną (typ 2). W związku z powyższym kobiety obejmowane wsparciem w ramach typu 2 powinny zostać objęte wsparciem w postaci działań na rzecz wzmocnienia szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy (typ 1).

Po przeprowadzeniu oceny kompetencji cyfrowych uzyskany wynik powinien zostać omówiony z uczestniczką projektu i w zależności od wyników oceny należy zaproponować uczestniczce uzupełnienie poziomu umiejętności cyfrowych, co jednocześnie powinno zostać udokumentowane w IPD lub osobnym dokumencie. Dokładny zakres szkolenia i faktyczna potrzeba jego przeprowadzenia wynikać będzie z wyników oceny, co oznacza, że nie trzeba zakładać w projekcie kosztów z obu wyżej wskazanych zakresów tematycznych. Ewentualna odmowa udziału w szkoleniu przez uczestniczkę również powinna zostać udokumentowana.

Rodzaj i zakres wsparcia udzielanego uczestniczce w ramachaktywizacji społecznej i zawodowej wynikać będzie z Indywidualnego Planu Działania (IPD) lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję i musi być dostosowany do indywidualnych potrzeb uczestniczek obejmując je takimi formami pomocy, które zostaną zidentyfikowane u nich jako niezbędne w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Zatem przytoczone rodzaje wsparcia są możliwe do realizacji w projekcie o ile wynikać będą z ww. analizy potrzeb uczestniczek.

Planując realizację projektu w ramach Działania 6.3 zawsze należy określić i opisać grupę docelową do której kierowane jest wsparcie, w tym m. in. wskazać określone jej cechy, potrzeby, oczekiwania, czy bariery które napotyka.

Jednocześnie w sytuacji, gdy uczestnicy będą brali udział we wsparciu osobiście, należy pozyskać od nich dane niezbędne do wykazania ich we wspólnych wskaźnikach produktu i rezultatu i należy ich wskazać w tabeli 3.4.3.1 Przewidywana liczba osób objętych wsparciem w ramach projektu i ich status. Natomiast, gdy realizowane działania nie pozwolą na pozyskanie ww. danych, ze względu na zastosowaną w projekcie formę kampanii, np. spoty radiowe, wówczas ww. tabeli się nie wypełnia.

Zastosowanie w projekcie konkretnej formy powinno być szczegółowo uzasadnione, dostosowane do specyfiki projektu i grupy docelowej do której kierowane będzie wsparcie.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, iż zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 działania informacyjno-promocyjne projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych, utworzenie i prowadzenie strony internetowej o projekcie, oznakowanie projektu, plakaty, ulotki, itp.) są niekwalifikowalne w ramach kosztów bezpośrednich, ponieważ stanowią koszty administracyjne związane z realizacją projektu i są rozliczane w ramach kosztów pośrednich.

Działania z zakresu wzmocnienia równości szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy należy mierzyć przede wszystkich za pomocą poniższych wskaźników:

Wskaźników produktu:

– Liczba osób objętych wsparciem w zakresie równości kobiet i mężczyzn;

– Liczba osób objętych wsparciem w zakresie godzenia życia zawodowego z prywatnym;

Wskaźników rezultatu:

– Liczba osób, które podniosły poziom wiedzy w zakresie równości kobiet i mężczyzn (podniesienie poziomu wiedzy weryfikowane powinno być w szczególności poprzez odpowiedni test potwierdzający uzyskany zasób wiadomości);

– Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu;

Szczegółowe definicje i sposoby mierzenia ww. wskaźników znajdują się w Liście Wskaźników Kluczowych EFS+ (LWK EFS+) dostępnej na stronie internetowej https://www.ewaluacja.gov.pl/

Wnioskodawca ma również możliwość utworzenia własnych wskaźników produktów i rezultatów specyficznych dla projektu, uzależnionych od rodzaju zaplanowanych w projekcie działań.

Ustalenie, czy w danym przypadku występuje pomoc publiczna jest możliwe wyłącznie po zbadaniu, czy zostały spełnione jednocześnie wszystkie cztery przesłanki występowania pomocy publicznej (tzw. test pomocy publicznej), tj. gdy wsparcie:

– jest przyznawane przez państwo lub pochodzi ze środków państwowych;

– jest udzielane na warunkach korzystniejszych niż oferowane na rynku;

– ma charakter selektywny;

– zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa na wymianę handlową między państwami członkowskimi.

Jednak o wystąpieniu pomocy publicznej decyduje nie sam fakt przyznania środków podmiotowi mieszczącemu się w szerokiej definicji przedsiębiorcy, a przeznaczenie tych środków. Jeżeli będą przeznaczone na działalność jednostki nie związaną z działalnością komercyjną, wówczas takie wsparcie nie stanowi pomocy publicznej.

W związku z tym działania polegające na wzmocnieniu równości szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy realizowane w projekcie nie stanowią pomocy publicznej/de minimis.

Natomiast fakt występowania pomocy publicznej/pomocy de minimis w zakresie działań przyczyniających się do poprawy sytuacji kobiet na rynku pracy poprzez ich aktywizację zawodową i społeczną (typ 2) należy rozpatrywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 20 grudnia 2022 w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na lata 2021-2027.

Działania audytowe podmiotów w zakresie zgodności z określonymi standardami czy usługi doradcze dla przedsiębiorstw dotyczące dostosowania procedur i procesów do zasady równości szans kobiet i mężczyzn nie wpisują się w zakres interwencji Działania 6.3 FEW. Zakresem interwencji przedmiotowego naboru są działania na rzecz promowania aktywności zawodowej kobiet oraz zmniejszenia segregacji na rynku pracy ze względu na płeć. W związku z tym główne działania realizowane w projektach powinny dotyczyć wzmocnienia szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy m.in. z zakresu równouprawnienia na rynku pracy, zapobiegania dyskryminacji na rynku pracy, czy zwiększenia równowagi pomiędzy życiem zawodowym.

Realizowane w projekcie działania kierowane zarówno do osób jak i przedsiębiorców powinny w główniej mierze dotyczyć:

– elastycznych form zatrudnienia oraz pracy zdalnej, które sprzyjają wypracowaniu równowagi pomiędzy pracą zawodową;

– równouprawnienia kobiet i mężczyzn w kontekście obowiązujących przepisów prawa w Polsce;

– przesłanek i podstawowych regulacji prawnych z zakresu polityki równości Unii Europejskiej;

– dobrych praktyk w zakresie równości kobiet i mężczyzn np. w przedsiębiorstwach, organizacjach, czy w innych krajach;

– zwalczania stereotypów płciowych i uprzedzeń;

– przejawów dyskryminacji ze względu na płeć;

– podstawowych pojęć związanych z kwestiami równości kobiet i mężczyzn;

– ekonomicznych i społecznych konsekwencji braku równości.