Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 23-06-2016 do 06-07-2016

UWAGA! Nabór został unieważniony. Informacja szczegółowa poniżej:

"Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 unieważnia nabór wniosków o dofinansowanie projektów oraz regulamin konkursu Nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-002/16 dla Działania 6.6 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne ogłoszony 23.05.2016 r.

Jednocześnie informuję, że nabór dla Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne zostanie ogłoszony w terminie późniejszym. Nowy termin naboru zostanie wskazany w zaktualizowanym Harmonogramie naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym  dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ na 2016 rok."

Uchwała nr 2218 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie unieważnienia naboru wniosków oraz regulaminu konkursu (214.2 KB)


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) z dniem 23.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01–IZ-00-30-002/16 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 23.06.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 06.07.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

 • pracodawcy,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty obejmujące:

 • ­ programy profilaktyki zdrowotnej (pierwotnej i wtórnej) służące wspieraniu aktywności zawodowej, w zakresie chorób układu oddechowego, tj. Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy. Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
 • programy rehabilitacji zdrowotnej ułatwiające powrót na rynek pracy, tj. Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 

85% - Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu  

95% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 731 500,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z programu polityki zdrowotnej, w taki sposób, że:

 • maksymalny poziom dofinansowania (UE + BP) Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania gruźlicy wynosi 484 500,00 PLN;
 • maksymalny poziom dofinansowania (UE + BP) Programu psychiatrycznego terapeutyczno-rehabilitacyjny połączonego z aktywizacją pacjentów wynosi 247 000,00 PLN.    

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny: 5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu 6.6.1 (975.6 KB)

8.1 Program profilaktyczny wczesnego wykrywania gruźlicy (377.4 KB)

8.2 Program psychiatryczny terapeutyczno-rehabilitacyjny połączony z aktywizacją pacjentów (421.2 KB)

8.3 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS (393.3 KB)

8.4 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6.1 (244.6 KB)

8.5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.9 MB)

8.6 Formularz wniosku o dofinasowanie projektu (526 KB)

8.7 Podręcznik_Użytkownika_LSI2014 wersja 1.3 (2.6 MB)

8.8 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (497.2 KB)

8.9 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (924.9 KB)

8.10 Wzór deklaracji poufności (374.5 KB)

8.11 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (438.8 KB)

8.12 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (407.5 KB)

8.13 Karta oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (645.7 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 6.6.1 (319.6 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (282.2 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (482.7 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (392.8 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy Partnera (365.4 KB)

8.19 Wzór oświadczenia o bezstronności (416.2 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

 • Poczty elektronicznej na adresy e-mail:

info.wrpo@wielkopolskie.pl, info.fe@wielkopolskie.pl

 • Telefonu: 61 626 61 92;

lub bezpośrednio:

w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich
w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").