Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 24-06-2016 do 08-07-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 23.05.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-002/16 w ramach Poddziałania 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 10-11-2016

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.3.1. (216.4 KB)

Opublikowano: 18.12.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę wszystkich ocenionych projektów zawierającej przyznane oceny oraz listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego Nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-002/16

Uchwała Nr 2848/2016 ZWW z dnia 10.11.2016r. (216.7 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2848/2016 ZWW z dnia 10.11.2016r.pdf (54.4 KB)

Opublikowano: 14.11.2016 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 24.06.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 08.07.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

1.    Doskonalenie systemu nauki zawodu organizowanej u pracodawców rzemieślników, ze szczególnym uwzględnieniem podnoszenia jakości szkolenia praktycznego i teoretycznego organizowanego dla młodocianych pracowników dokształcających się w systemie szkolnym i pozaszkolnym (dotyczy projektów we współpracy z cechami rzemieślniczymi zrzeszonymi w Izbach Rzemieślniczych) poprzez:

  1. Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
  • staże/praktyki zawodowe dla uczniów wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego,
  • dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, umożliwiające uczniom uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kompetencji i kwalifikacji zawodowych,
  • nadzór nad praktyczną nauką zawodu sprawowany przez cechy rzemieślnicze w powiązaniu z rzemieślnikami, uczniami i nauczycielami.
  1. Doskonalenie kompetencji instruktorów praktycznej nauki zawodu w rzemiośle (w tym osób nie będących pracownikami szkół) z wyłączeniem szkoleń wymaganych przepisami prawa (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a)
  2. Stworzenie sieci doradców zawodowych w cechach rzemieślniczych (w tym osób nie będących pracownikami szkół) oraz doposażenie cechów rzemieślniczych i izb rzemieślniczych w sprzęt niezbędny do prowadzenia doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie  (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a)

 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% - Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

90% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 9 195 313,00 zł

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny: 10%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin 8.3.1 (974.7 KB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS (468.5 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałabnia 8.3.1 (243.2 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (2 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (524.1 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI wersja 1 3 (2.6 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (497.2 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (924.9 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (62.1 KB)

8.9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (952 KB)

8.10 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (407.5 KB)

8.11 Karta oceny-formalno-merytorycznej (626.7 KB)

8.12 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów współfinansowanych z EFS (82 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 8 3 1 (41.6 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (937.5 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (71.6 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (119.4 KB)

8.17 Sekcje PKD przyporządkowane do branż o największym potencjale rozwojowym i_lub branż strategicznych dla regionu (523.6 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (57.9 KB)

8.19 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (78 KB)

8.20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (784.9 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio:

w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").