Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 27-06-2016 do 15-07-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 24 maja 2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 2.1.2 Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 12-12-2016

29 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji w konkursie.

Lista projektów pozytywnie ocenionych z wyróżnieniem wybranych do dofinansowania w wyniku zwiększenia alokacji (451.5 KB)

Uchwała Nr 3073/2016 ZWW z dnia 29.12.2016 r.w sprawie zwiększenia alokacji oraz wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie (564 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy (3.6 MB)

Opublikowano: 29.12.2016 r.


9 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął Uchwałę Nr 2998/2016 w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.2 „Cyfryzacja geodezyjnych rejestrów publicznych” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (314.6 KB)

Uchwała Nr 2998/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 9.12.2016 ws. zatwierdzenia listy projektów (161.1 KB)

Lista członków KOP (294.6 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy (3.6 MB)

Opublikowano: 2.12.2016 r.

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie).

Lista projektów po ocenie merytorycznej (239.4 KB)


Zakończony etap oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 23 złożonych wniosków o dofinansowanie, w naborze Nr RPWP.02.01.02-IZ-00-30-001/16, 22 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny, 1 projekt został oceniony negatywnie. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 27 czerwca 2016 r. od godziny 7.30 do 15 lipca 2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 24 maja 2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może uzyskać dofinansowanie?

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

Powiaty/jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 ze zm.)

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowane mogą być projekty polegające na tworzeniu, modernizacji i aktualizacji geodezyjnych rejestrów publicznych oraz standardowych opracowań kartograficznych i tematycznych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym oraz ich udostępnianiu, co obejmuje wykonywanie ustawowych zadań Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

Finanse

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny beneficjenta – 15 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 48 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1. Regulamin konkursu (653.5 KB)

2. Kryteria Wyboru Projektów w ramach działań współfinansowanych z EFRR (Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.2) (410.3 KB)

3. Wzór wniosku o dofinansowanie (521.8 KB)

4. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (883.6 KB)

5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (429.2 KB)  - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

6. Podręcznik Użytkownika LSI2014 wersja 1.3 (2.6 MB)

7. Wytyczne IZ WRPO 2014+ ws. kwalifikowalności kosztów.pdf (999.7 KB)

8. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów (370.2 KB)

9. Załącznik nr 1 do wniosku aplikacyjnego w zakresie OOS (545.5 KB)

10. Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 w zakresie OOŚ (1 MB)

11. Załącznik nr 2 Zaświadczenie_Natura_2000 (448.9 KB)

12. Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (316.7 KB)

13. Załącznik nr 3 Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (448.7 KB)

14. Załącznik nr 4 Wzor oswiadczenia rejestry GDOS (464 KB)

15. Załącznik nr 15 Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia (503.5 KB)

16. Załącznik nr 15 Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (503 KB)

17. Załącznik nr 19 oświadczenie o zabezpieczeniu środków (465 KB)

18. Załącznik nr 23 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (83 KB)

19. Załącznik nr 23 Formularz informacji pomoc de minimis przezprzedsiebiorce wykonujacego usluge swiadczona w ogolnym interesie gospodarczym (324.5 KB)

20. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę (70.3 KB)

21. Załącznik nr 23 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

22. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (70.2 KB)

23. Załącznik nr 26 Instrukcja do sporządzania SW (część_obliczeniowa) Dzialanie_2_1 (371.2 KB)

24. Załącznik nr 26 Instrukcja do sporządzania SW (część opisowa) Dzialanie 2.1 (182.2 KB)

25. Załącznik nr 27 oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (452.2 KB)

26. Załącznik nr 28 Oświadczenia Partnerów (474.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: karol.markowski@umww.pl, telefonicznie pod numerem 61 626 61 19 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest przez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.