Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-06-2016 do 30-08-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska  jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 30.05.2016 r. ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Wyniki naboru 05-01-2017

W dniu 29 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3070/2016 dotyczącą wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.5 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych wraz z projektami wybranymi do dofinansowania. Uchwałę w tej sprawie podjęła również Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 4 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr 3070/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29.12.2016 r. ws. wyboru wniosków o dofinansowanie 9.3.5 (281.2 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW ws wyboru wniosków 9.3.5. (470.7 KB)

Uchwała nr TO/3/2016 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 04.01.2017 r. ws. wyboru projektów do dofinansowania 9.3.5 (208.7 KB)

Skład KOP IZ 9.3.5 (447.2 KB)

Skład KOP IP 9.3.5 (2.2 MB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie (884.4 KB)

Opublikowano: 05.01.2017 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie).

Lista projektów ocenionych merytorycznie 9.3.5 (212.6 KB)


Informacja o zakończeniu oceny formalnej 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że wszystkie spośród 3 złożonych wniosków o dofinansowanie zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.


Informacja o zakończeniu oceny strategicznej

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/16 Poddziałanie 9.3.5 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO

W dniu 7 października br. Rada  Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr  RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/16.

Lista rankingowa 9.3.5 (728.1 KB)

Skład KOP IP 9.3.5 (356.8 KB

Informacje o naborze

 

Komunikat

Informujemy, że zgodnie z pojawiającymi się ze strony potencjalnych beneficjentów sygnałami o braku możliwości wypełnienia POLE 6.5 we wniosku o dofinansowanie, przedmiotowe POLE ZOSTAŁO UAKTYWNIONE I WYMAGA WYPEŁNIENIA ZGODNIE Z ZAPISAMI INSTRUKCJI WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, ul. Częstochowska 25, lok 31 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 30.06.2016 r. od godziny 7.30 do 30.08.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r.):

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach konkursu może otrzymać następujący typ projektów:

W Działaniu tym możliwa będzie realizacja projektów obejmujących inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek oświatowych, które prowadzą kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych, przede wszystkim poprzez inwestycje w obiekty/ (przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację budynku/ów), wyposażenie/ doposażenie obiektu w wysokospecjalistyczny, nowoczesny sprzęt i materiały/ pomoce dydaktyczne.

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 19 900 000 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;

Dla projektów objętych pomocą de minimis stosuje się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488)

Uwaga aktualizacja!

Zmiana treści ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie dotycząca poszerzenia zapisów w zakresie pomocy publicznej o dodatkową podstawę prawną w postaci pomocy  inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną służy zwiększeniu możliwości wnioskodawców ubiegania się o dofinansowanie projektu.

Dla projektów objętych pomocą publiczną stosuje się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r., poz. 1208), zaś dla projektów objętych pomocą de minimis stosuje się rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488).

 

Powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFS

Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek

o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Podziałania 8.3.5 WRPO 2014+ „Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych

w ramach ZIT dla rozwoju AKO” Projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFRR

i działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, warunkiem podpisania umowy będzie umieszczenie na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania projektu powiązanego współfinansowanego ze środków EFS.

 

UWAGA

W związku z wątpliwościami dotyczącymi zapisów wniosku o dofinansowanie pkt. IX Załącznik nr. 27 uprzejmie informujemy.

Zarówno przy projekcie dotyczącym budowy nowego obiektu jak i planowanych działań z zakresu przebudowy, rozbudowy, adaptacji, modernizacji istniejącej infrastruktury wymagane jest przedstawienie przez wnioskodawcę stosownych analiz demograficznych uzasadniających realizację projektu.

Analiza opcji stwierdzająca brak możliwości adaptacji, przebudowy itd. istniejącej infrastruktury na cele projektu wymagana jest wyłącznie przy budowie nowego obiektu.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Instytucja Zarządzająca informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 2397/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 roku zmieniono zapisy w regulaminie konkursu Nr: RPWP.09.03.05-IZ-00-30-001/16 w związku z dodaniem zapisów dotyczących pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną.

Zmiana treści regulaminu oraz dodanie nowych załączników: 4a Instrukcja do Sporządzenia Studium Wykonalności (część opisowa i finansowa) oraz Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie wynika z poszerzenia zapisów w zakresie pomocy publicznej o dodatkową podstawę prawną w postaci pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną oraz służy zwiększeniu możliwości wnioskodawców ubiegania się o dofinansowanie projektu.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 21 lipca 2016 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Regulamin SAKO 9.3.5 21.07.2016 (799.6 KB)

Tabela zmian (249.9 KB)

Załącznik nr 31 do wniosku Informacja o pomocy innej niz de minimis (447.4 KB)

Załącznik nr 4a - Instrukcja do sporządzania SW (dotyczy projektów z pomocą inwestycyjną na infrastrukturę lokalną) (część opisowa) (1 MB)

Załącznik nr 4a - Instrukcja do sporzadzania SW (część obliczeniowa) (415.1 KB)

Uchwała 2397/2016 z 21 lipca 2016 r. ws. uchwalenia regulaminu 9.3.5 (137.2 KB)Regulamin 9 3 5a (634.5 KB)

Załącznik nr 1 - Kryteria wyboru projektów dla EFRR ZIT AKO (724.9 KB)

Załącznik nr 2 - Podręcznik podmiotu zgłaszającego, beneficjenta LSI do obsługi WRPO na lata 2014 -2020 (2.6 MB)

Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie Poddziałanie 9.3.5 (531.9 KB)

Załącznik nr 4.1 - Instrukcja do sporządzania SW (część opisowa) Poddzialanie 9.3.5 (942.6 KB)

Załącznik nr 4.1 - Instrukcja do_sporządzania_SW_(część_opisowa)_Poddzialanie_9_3_5 (wersja word) (185.2 KB)

Załącznik nr 4.2 - Instrukcjia wypełniania SW (część obliczeniowa) Poddzialanie 9.3.5 (469.1 KB)

Załącznik nr 5 - Wzór umowy o dofonansowanie projektu (645.1 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

Załącznik nr 6 - Wytyczne IZ WRPO 2014 ws. kwalifikowalności kosztów (572.3 KB)

Załącznik nr 7 -Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie zasad rozliczania projektów (353.5 KB)

Załącznik nr 8 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu (1.1 MB)

Załącznik nr 9 - Wytyczne EFS w zakresie edukacji (846.2 KB)

Załącznik nr 10 - Załącznik nr 1 do wniosku aplikacyjnego w zakresie OOŚ (545 KB)

Załącznik nr 11- Instrukcja wypełnienia załącznika nr 1 w zakresie OOŚ (1 MB)

Załącznik nr 12 - Wzór zaświadczenia NATURA 2000 (445 KB)

Załącznik nr 13 - Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (316.7 KB)

Załącznik nr 14 - Wzór deklaracji gospodarki wodnej (444.8 KB)

Załącznik nr 15 - Wzór oświadczenia rejestry GDOŚ (68.5 KB)

Załącznik nr 16 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (466 KB)

Załącznik nr 17 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (451.3 KB)

Załącznik nr 18 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

Załącznik nr 19 - Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (503 KB)

Załącznik nr 20 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (330 KB)

Załącznik nr 21 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (296 KB)

Załącznik nr 22 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przez przedsiębiorcę (74.9 KB)

Załącznik nr 23 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.8 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

  • Poczty elektronicznej na adresy e-mail:  

mwawrzyniak@sako-info.pligrabska@sako-info.pl; , marta.kubacka@umww.pl, paulina.niewiadomska@umww.pl,  joanna.kaczmarek@umww.pl

 

  • Telefonu: 62 598 52 37 (SAKO), 61 626 63 16,  61 626 63 20 (UMWW DPR),
    626 61 13 (UMWW DWP)

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub w Kaliszu przy ul. Rumińskiego 2, 62- 800 Kalisz, tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22.

Zobacz często zadawane pytania.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14