Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-06-2016 do 30-08-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska  jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 30.05.2016 r. ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.06.03.02-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Wyniki naboru 23-03-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 WRPO 2014+ w dniu 20 września 2018 Uchwałą nr 5889/2018 pojął decyzję w sprawie: zmiany uchwały Nr 3394/2017 z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.06.03.02‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 6.3 „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość”, Poddziałania 6.3.2 „Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr TO/17/2018 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 26.09.2018 ws. zmiany Uchwały TO/4/2017 z 27.03.2017 (144.8 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 5889/2018 z 20.09.2018 ws. zmiany uchwały 3394/2017 (43.4 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5889/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 20.09.2018 (63.5 KB)

Opublikowano: 02.10.2018 r.


Informacja o rozwiązanych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.3.2. (247.3 KB)

Opublikowano: 04.07.2018 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.3.2. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.3.2. (243.3 KB)

Opublikowano: 01.08.2017r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej 6.3.2 (526.7 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Zarządzającej 6.3.2 (279.5 KB)

Uchwała Nr TO/4/2017 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 27.03.2017 ws. wyboru wniosków 6.3.2 (208.3 KB)

Uchwała nr 3394/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23.03.2017 ws. wyboru wniosków 6.3.2 (282.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3394/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23.03.2017 ws. wyboru wniosków 6.3.2 (381.8 KB)

Opublikowano: 29.03.2017 r.

Wyniki ocen

Publikujemy poniżej uchwałę Rady AKO Nr TO/2/2017 z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów EFS po ocenie strategicznej ZIT – Działanie 6.3. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość, poddziałanie 6.3.2. Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.06.03.02-IZ-00-30-001/16 (po zmianach).

Uchwała Nr TO/2/2017 RAKO z 21 lutego 2017 (15.4 KB)

Załącznik do uchwały Nr TO/2/2017 Rady AKO z dnia 21 lutego 2017 (2.3 MB)


Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie RPWP.06.03.02-IZ-00-30-001/16 Poddziałanie 6.3.2 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość w ramach ZIT dla rozwoju AKO

W dniu 24 października br. Rada  Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.06.03.02-IZ-00-30-001/16

Lista rankingowa wniosków o dofinansowanie projektów EFS po ocenie strategicznej ZIT (1.1 MB)

Skład komisji oceny projektów ip oceny projektów konkurs nr RPWP.06.03.02-IZ-00-30-001/16 (363.8 KB

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, ul. Częstochowska 25, lok 31 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 30.06.2016 r. od godziny 7.30 do 30.08.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r.,  24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016r., 20 maja 2016 r.):

Kto może składać wnioski:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co mogą być składane wnioski:

Wsparcie na rzecz osób chcących założyć pozarolniczą działalność gospodarczą obejmujące:

  1. Diagnozę kompetencji zawodowych w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (obowiązkowy element rekrutacji).
  2. Szkolenia i/lub doradztwo przygotowujące do rozpoczęcia działalności gospodarczej.
  3. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
  4. Wsparcie pomostowe w postaci usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (indywidualnych i grupowych).

Finanse

Szacunkowa kwota dofinansowania przewidziana do rozdysponowania w konkursie wynosi   5 159 953,00 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 95%.

Minimalna wartość projektu wynosi: 50 tys. zł.

UWAGA – zmiana alokacji:

W dn. 20.01.2017 zatwierdzono zmianę regulaminu polegającą na zwiększeniu alokacji na konkurs. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem beneficjentów.

Ogółem: 17 000 000,00 PLN

   w tym wsparcie finansowe EFS: 15 210 526,32 PLN
   w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:
1 789 473,68 PLN

Niezbędne dokumenty

UWAGA: Nowy regulamin konkursu (obowiązujący od 20 stycznia 2017 roku):

Nowy Regulamin - 6 3 2 obowiązujący od 20.01.2017 (1 MB)


Regulamin - 6 3 2 (1 MB)

Załącznik 8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego dla Poddziałania 6.3.2 na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS oraz WRPO 2014+ (465.9 KB)

Załącznik 8.2.Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Podziałania 6.3.2 (315.4 KB)

Załącznik 8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (1.9 MB)

Załącznik 8.4 wzór_wniosku_o_dofinansowanie 6.3.2 (525.8 KB)

Załącznik 8.5 Podręcznik_Użytkownika_LSI2014__wersja_1.3 (2.5 MB)

Załącznik 8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (488.7 KB)

Załącznik 8.7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (1.2 MB)

Załącznik 8.8 Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (635.6 KB)

Załącznik 8.9 Wzór deklaracji poufności (378.4 KB)

Załącznik 8.10 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (454 KB)

Załącznik 8.11 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (416 KB)

Załącznik 8.12 Karta oceny-formalno-merytorycznej (640.3 KB)

Załącznik 8.13 Wymagania dot. standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (315.3 KB)

Załącznik 8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.3.2 (389.2 KB)

Załącznik 8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (295.5 KB)

Załącznik 8.16. Deklaracja wystawcy weksla in blanco (418.8 KB)

Załącznik 8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn (1) (384.5 KB)

Załącznik 8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (563.8 KB)

Załącznik 8.19 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (422.1 KB)

Załącznik 8.20 Sekcje PKD przyporządkowane do branż o największym potencjale rozwojowym i_lub branż strategicznych dla regionu (616 KB)

Załącznik 8.21 Standardy realizacji wsparcia w projektach Działania 6.3 WRPO 2014-2020 Samozatrudnienie i przedsiębiorczość (870.4 KB)

8.21.1 Regulamin rekrutacji uczestników (533.5 KB)

8.21.2 Formularz rekrutacyjny (793.4 KB)

8.21.3 Karta oceny formularza rekrutacyjnego (494.6 KB)

8.21.4 Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (565.5 KB)

8.21.5 Biznesplan (779.7 KB)

8.21.6 Karta oceny biznesplanu (513.4 KB)

8.21.7 Minimalne wymagania dotyczące oceny biznesplanu (457.9 KB)

8.21.8 Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawartej pomiędzy uczestnikiem projektu a beneficjentem (472.6 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

  • Telefonu: 61 626 61 92;  62 598 52 37 (SAKO),

 

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub w Kaliszu przy ul. Rumińskiego 2, 62- 800 Kalisz, tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").