Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-06-2016 do 30-08-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska  jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 30.05.2016 r. ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Wyniki naboru 05-01-2017

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.5. (233.7 KB)

Opublikowano: 20.03.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów które pozytywnie przeszły ocenę formalno-merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu Nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16.

Uchwała Nr 3069/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29.12.2016 r. ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (282.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały ZWW ws wyboru wniosków 8.3.5. (516.8 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały ZWW ws wyboru wniosków 8.3.5. (453.4 KB)

Uchwała nr TO/4/2016 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 04.01.2017 r. ws. wyboru projektów do dofinansowania (209.7 KB)

Skład KOP IZ 8.3.5 (22 KB)

Skład KOP IP 8.3.5 (2.2 MB)

Opublikowano: 05.01.2017 r.

Wyniki ocen

Informujemy o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16 Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT AKO.

W dniu 7 października br. Rada  Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, przyjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16.

Lista rankingowa 8.3.5 dorośli (543.2 KB)

Lista rankingowa 8.3.5 młodzież (546.2 KB)

Skład KOP IP 8.3.5 (356.8 KB)

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej
w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, ul. Częstochowska 25, lok 31 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską .Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 30.06.2016 r. od godziny 7.30 do 30.08.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – luty 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski

 

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r.,
1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016r.,  24 marca 2016 r.,
5 maja 2016 r., 13 maja 2016r., 20 maja 2016 r.):

Kto może składać wnioski:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co mogą być składane wnioski:

Planuje się realizację przedsięwzięć w zakresie:

Typ I. Kształcenie zawodowe młodzieży:

 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych młodzieży poprzez staże zawodowe i praktyki
  u pracodawców/ przedsiębiorców (w tym pracodawców rzemieślników),
 • kształcenia zawodowego oraz dostosowania zakresu nauczania do potrzeb rynku pracy, w tym m.in. współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół
  i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
 • wspierania indywidualnych potrzeb młodzieży poprzez organizowanie procesu uczenia się w formie organizacji działań służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów (m.in. dodatkowych zajęć realizowanych we współpracy
  z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego, kursów przygotowawczych na studia, wsparcia uczniów w zdobywaniu dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy), doradztwa edukacyjno-  zawodowego itp.,
 • wspierania indywidualnych potrzeb dorosłych poprzez organizowanie procesu uczenia się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, wsparcia osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób poza formalny
  i nieformalny, doradztwo edukacyjno-zawodowe itp.,
 • doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 • wsparcia szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w  zakresie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia tej edukacji, tj. wyposażenie w nowoczesny sprzęt
  i materiały dydaktyczne umożliwiające kształcenie w zawodach wynikających
  z lokalnych potrzeb rynku pracy.

Typ II: Kształcenie zawodowe dorosłych:

wspieranie indywidualnych potrzeb dorosłych poprzez organizowanie procesu uczenia się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych, wsparcia osób zgłaszających potrzebę formalnego potwierdzenia posiadanych kwalifikacji zawodowych, zdobytych w sposób poza formalny
i nieformalny, doradztwo edukacyjno-zawodowe itp.

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 6 552 953,00 PLN  i może ulec zmianie (całość alokacji przeznaczona została na projekty zintegrowane). 
Powyższa kwota została podzielona na dwa typy projektów:
Typ I. Kształcenie zawodowe młodzieży 4 656 623 PLN.
Typ II. Kształcenie zawodowe dorosłych 1 896 330 PLN.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego:
Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego dla Typu I i II projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN

Powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFRR:

Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek 
o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Podziałania 9.3.5 WRPO 2014+ „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej ramach ZIT dla rozwoju AKO” Projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFS i działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. W przypadku wyboru projektu do dofinansowania, warunkiem podpisania umowy będzie umieszczenie na liście projektów przeznaczonych do dofinansowania projektu powiązanego współfinansowanego ze środków EFRR.

 

UWAGA!

W Regulaminie konkursu RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16, w Rozdziale 2 „Informacje Ogólne”, Podrozdziale 2.1 „Informacje o konkursie”, pkt. 2.1.10 (na str. 12) stwierdzono omyłkę pisarską. W treści przywołanego punktu wpisano:

„Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu strategicznego ZIT P2 „Rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego w MOF Poznania” (podziałanie 9.3.4. WRPO 2014+). (...)”

Powyższy zapis odnosi się do ZIT w MOF Poznania - jest błędny w przypadku naboru 8.3.5 (ZIT dla rozwoju AKO) i stanowi oczywistą omyłkę pisarską. IZ WRPO 2014+ informuje, że treść punktu 2.1.10 należy zatem interpretować w następującej treści:

„Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania Strategii ZIT AKO 3.2. Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.  – (poddziałanie 9.3.5 WRPO 2014+ - Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla rozwoju AKO). Działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS i projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFRR, powinny być powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji”.

Niniejszy punkt regulaminu będzie również w powyższy sposób weryfikowany na etapie oceny wniosków.

Niezbędne dokumenty

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 2400/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lipca 2016 roku zmieniono zapisy w regulaminie konkursu Nr: RPWP.08.03.05-IZ-00-30-001/16:

1. Zapisy rozdziału 3.3 pkt. 3.3.3 otrzymują brzmienie: Wnioskodawca zobowiązany jest zaplanować rozpoczęcie realizacji projektu nie później niż na II kwartał 2017 roku. Wyjątek stanowić będzie realizacja projektów zintegrowanych z EFRR, gdzie data rozpoczęcia może być odłożona w czasie. Przez projekty zintegrowane rozumie się projekty inwestycyjne, które są realizowane bądź są planowane do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO 2014+. W przypadku projektów zintegrowanych wnioski o dofinansowanie projektów ze środków EFS i EFRR muszą być realizowane przez tego samego Wnioskodawcę. Zachowując zasadę komplementarności wewnątrz-programowej WRPO 2014+, uzyskanie wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 9.3.5 możliwe będzie wyłącznie w powiązaniu z odpowiadającym zakresem/przedmiotem projektem realizowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.3.5. Warunkiem wsparcia projektu w ramach Poddziałania 9.3.5 jest także kryterium podmiotowe, a więc ten sam podmiot musi być Wnioskodawcą/Beneficjentem również w Poddziałaniu 8.3.5. Okres realizacji projektu nie przekracza:   a) przy projektach I. Typu - 36 miesięcy,

b) przy projektach II. Typu – 24 miesiące.

2. Zapisy Załącznika Nr 8.7 - Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ w punkcie 3.6 (podpunkt 3.6.2) otrzymują brzmienie: Należy określić liczbę nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu projektu (lub w wyniku realizacji projektu).

3.   W Załączniku Nr 8.4 – Formularzu wniosku o dofinansowanie projektu w punkcie 3.6 Szczegółowe dane dotyczące projektu dodaje się podpunkt 3.6.11 Zgodność projektu ze Strategią ZIT.

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 21 lipca 2016 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

Uchwała ZWW Nr 2400/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. (421.6 KB)


UWAGA! ZAKTUALIZOWANY REGULAMIN

AKTUALNY Regulamin konkursu 8.3.5. (1.9 MB)


Regulamin konkursu (1.1 MB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (474 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Podziałania 8.3.5 (249.2 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (1.9 MB)


UWAGA! ZAKTUALIZOWANY FORMULARZ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

AKTUALNY 8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu dla Poddziałania 8.3.5. (528.7 KB)


8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (525 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego systemu Informatycznego do obsługi WRPO 2014+ w zakresie obsługi LSI 2014+ (2.5 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (488.7 KB)


UWAGA! ZAKTUALIZOWANA INSTRUKCJA

AKTUALNA 8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (813 KB)(1.3 MB)


8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (1.2 MB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (377.2 KB)

8.9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (452.5 KB)

8.10 Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (618.1 KB)

8.11 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (415.8 KB)

8.12 Karta oceny formalno–merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym (763.3 KB)

8.13 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (415.3 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 8.3.5 (256.2 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (295.5 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (418.6 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (395.3 KB)

8.18 Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjalne rozwojowym i/lub branże strategiczne województwa wielkopolskiego (611 KB)

8.19 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (398.5 KB)

8.20 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (420 KB)

8.21 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (710 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

 • Telefonu: 61 626 61 92;  62 598 52 37 (SAKO),

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub w Kaliszu przy ul. Rumińskiego 2, 62- 800 Kalisz, tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").