Zakończony od 30-06-2016 do 31-08-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 31.05.2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 29-06-2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż w ramach Poddziałania 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 podpisano następujące umowy o dofinansowanie projektów:

Lista zawartych umów w ramach Poddziałania 7.1.2 WRPO 2014+ w województwie wielkopolskim (577.1 KB)

Opublikowano: 09.08.2017 r.,  Aktualizacja: 16.02.2021 r.


Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przedstawia listy projektów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16.

Listy zostały stworzone na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej dla przedmiotowego konkursu zamkniętego.

Projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (Pula nr I) (307.9 KB)

Projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (Pula nr II) (417.2 KB)

Projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (Pula nr III) (284.4 KB)

Projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania (Pula nr IV) (290.8 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001_16 (229.6 KB)

Uchwała Nr 3943/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. (200.3 KB)

Uzasadnienie do Uchwały Nr 3943/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 czerwca 2017 r. (201.9 KB)

Opublikowano: 30.06.2017 r.

Wyniki ocen

Wydłużenie terminu oceny merytorycznej

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs  nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe

Zgodnie z pkt. 2.5.23 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony decyzją IOK. Z uwagi na proces negocjacyjny, IOK wydłuża termin oceny do dnia 30.06.2017 r.

Opublikowano: 29.05.2017 r.


Wydłużenie terminu oceny merytorycznej 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe.

Zgodnie z pkt. 2.5.23 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony decyzją IOK. Z uwagi na proces negocjacyjny, IOK wydłuża termin oceny do dnia 31.05.2017 r.

Opublikowano: 24.04.2017 r.


Wydłużenie terminu oceny merytorycznej 

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o zmianie terminu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na konkurs  nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe

Zgodnie z pkt. 2.5.23 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach termin oceny merytorycznej może zostać przedłużony decyzją IOK. Z uwagi na proces negocjacyjny, IOK wydłuża termin oceny do 30.04.2017 r.

Jednocześnie zaznacza się, iż termin rozstrzygnięcia konkursu określony w Regulaminie konkursu nie ulega zmianie.


 

Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16. Przedmiotowe wnioski zostały zakwalifikowane do kolejnego etapu oceny – ocena merytoryczna.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe.

Lista projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalnej w ramach konkursu zamkniętego nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16 (345.4 KB)

Informacje o naborze

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż posiedzenie Komisji Oceny Projektów w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16), rozpocznie się w dniu 08 września 2016 r.


UWAGA
Załącznik 8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 do Regulaminu konkursu został zaktualizowany.
Obowiązuje nowa wersja 1.4. Podręcznik Użytkownika LSI2014+ wersja 1.4 (3 MB)


Wnioski o dofinansowanie należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.06.2016 r. od godziny 00.00 do dnia 31.08.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu (31.05.2016 r.).

Wersję papierową wniosku wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, budynek A Punkt Informacyjny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się    

- podmioty ekonomii społecznej,

- organizacje pozarządowe,

- instytucje rynku pracy,

- jednostki organizacyjne jst ,

- państwowe jednostki budżetowe.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. Projekty z zakresu wsparcia działań, mających na celu integrację i aktywizację społeczno-zawodową osób, rodzin/grup/środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, przez wykorzystanie instrumentów aktywizacji:

a. zawodowej – pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, tj. np. wsparcie usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej świadczonych w Centrach Integracji Społecznej, Klubach Integracji Społecznej, Zakładach Aktywności Zawodowej lub Warsztatach Terapii Zajęciowej[1][2], zatrudnienie wspierane, zatrudnienie wspomagane, praktyki, staże[3], prace społecznie użyteczne, usługi asystencko-doradcze wspierające aktywizację zawodową, w tym: trener pracy, asystent pracy, doradca zawodowy, wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami[4], [5].

b. edukacyjnej – podniesienie poziomu wykształcenia lub jego dostosowania do potrzeb rynku pracy, tj. np. sfinansowanie zajęć szkolnych, związanych z uzupełnieniem wykształcenia na poziomie podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym lub policealnym dla osób w wieku aktywności zawodowej (wraz ze stypendiami[6]), zajęcia w ramach kształcenia ustawicznego oraz kosztów z nimi związanych w celu uzyskania zawodu lub przygotowania zawodowego[7], sfinansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe (wraz ze stypendiami[8]), organizacja i sfinansowanie usług wspierających aktywizację edukacyjną (np. brokera edukacyjnego oraz kosztów z nimi związanych).

c. zdrowotnej – wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie  od rynku pracy (tylko w przypadku gdy stanowi jeden z elementów projektu, w powiązaniu z innymi instrumentami aktywizacji i/lub podejmowanym zatrudnieniem), np.

-  finansowanie badań profilaktycznych lub specjalistycznych,

- skierowanie i sfinansowanie terapii psychologicznej, rodzinnej, psychospołecznej dla osób lub rodzin,

- skierowanie i sfinansowanie programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego w przypadku osób uzależnionych od alkoholu[9],

- skierowanie i sfinansowanie programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób uzależnionych od narkotyków lub innych środków odurzających[10],

- sfinansowanie części kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób z niepełnosprawnościami,

- skierowanie i sfinansowanie programu korekcyjno - edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie oraz wsparcie dla osób dotkniętych przemocą, o których mowa w przepisach o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

d. społecznej - przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, np.:

- organizacja i finansowanie usług wspierających osoby z niepełnosprawnościami[11] (m.in. koszty zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby niepełnosprawnej),

- finansowanie kosztów dostępu do usług bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego (indywidualnego i grupowego) oraz mediacji rodzinnej i interwencji kryzysowej,

- organizacja i finansowanie kosztów wolontariatu oraz kosztów zatrudnienia osoby prowadzącej klub wolontariuszy[12],

- organizacja i finansowanie treningów kompetencji i umiejętności społecznych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,

- organizacja i finansowanie uczestnictwa w grupach i klubach samopomocowych, w tym kosztów zatrudnienia i działania osoby prowadzącej klub lub grupę,

- organizacja i finansowanie usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych (m.in. asystent rodziny, mediator),

- koszty zatrudnienia np. asystenta osoby bezdomnej, asystenta osoby opuszczającej zakład karny,

- pokrycie kosztów uczestnictwa w placówkach wsparcia dziennego, świetlicach i klubach[13],

- organizacja i finansowanie usług wspierających animację lokalną, w tym kosztów zatrudnienia animatora lokalnego, lidera klubu integracji społecznej, streetworkera,

- praca socjalna[14]

e. działania o charakterze środowiskowym (wyłącznie przy jednoczesnym zastosowaniu instrumentów aktywizacji zawodowej, społecznej lub edukacyjnej) – m.in. koszty spotkań związanych np. z realizacją programów aktywności lokalnej, organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w spotkaniach, w szczególności o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym; inne działania o charakterze integracyjnym wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii.

2. Projekty służące sieciowaniu i dostarczaniu narzędzi zwiększających aktywność społeczną osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i działających na ich rzecz oraz wzmacniających deinstytucjonalizację (wyłącznie w powiązaniu z typem 1).

Sieciowanie:

 • łączenie podmiotów o podobnym charakterze działań lub podmiotów mających na celu wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej;
 • wymiana zasobów i usług (sieci ponadgminne lub sieci ponadpowiatowe) w celu zmniejszenia obszarów wykluczenia społecznego;
 • wypracowywanie, dostarczenie, wdrażanie narzędzi zwiększających aktywność społeczną;
 • działania edukacyjne/szkoleniowe dla podmiotów odpowiadających za lokalną politykę integracyjną, np. gminy nie realizujące projektów w zakresie aktywnej integracji w okresie 2007-2013;
 • doradztwo w zakresie strategicznych inwestycji społecznych o charakterze lokalnym i ponadlokalnym;
 • tworzenie partnerstw międzygminnych/powiatowych, mających na celu wymianę usług w zakresie aktywnej integracji i ich realizację w miejscu zapotrzebowania.

 


[1] W zakresie nie finansowanym przez PFRON.

[2] Decyzją IZ RPO w ramach przedmiotowego konkursu nie są tworzone nowe CIS, KIS, ZAZ, WTZ..

[3] Beneficjent może realizować staże na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[4] Podstawą do udzielenia pomocy publicznej oraz de minimis w zakresie wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy w latach 2014 – 2020 jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie udzielania pomocy publicznej oraz de minimis w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020, które przenosi na grunt krajowy przepisy rozporządzeń ogólnych. IZ RPO nie planuje wydać dodatkowych wytycznych w tym zakresie.

[5] Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy na potrzeby zatrudnienia osoby z niepełnosprawnością, dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami odbywa się w okresie realizacji projektu określonym we wniosku o dofinansowanie i dotyczy uczestników projektu.

[6] Stypendia wypłacane na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[7] Po konsultacji z Powiatowym Urzędem Pracy, w przypadku osoby zarejestrowanej w PUP jako osoba bezrobotna.

[8] Stypendia wypłacane na zasadach określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

[9] W rozumieniu Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

[10] W rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

[11] Zgodnie z Konwencją ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

[12]Zgodnie z przepisami o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

[13] Zgodnie z Ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

[14] Działania realizowane przez pracownika socjalnego, mające na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. Praca socjalna jest traktowana jako instrument aktywnej integracji o charakterze społecznym i obowiązkowo stosowana w projektach przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej. Projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą wybierane do dofinansowania.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogółem: 136 942 500 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 116 401 125 PLN

- w tym wyodrębniona pula środków (pula nr I) dla projektów realizowanych przez OPS, MOPR, PCPR:

Ogółem: 80 000 000 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 68 000 000 PLN

- w tym wyodrębniona pula środków (pula nr II) dla projektów realizowanych przez pozostałe podmioty, tj. inne niż OPS, MOPR, PCPR:

Ogółem: 50 000 000 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 42 500 000 PLN

- w tym wyodrębniona pula środków (pula nr III) dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI:

Ogółem: 1 200 000 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 1 020 000 PLN

- w tym wyodrębniona pula środków (pula nr IV) dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI:

Ogółem: 5 742 500 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 4 881 125 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

 • Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85% (w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną).
 • Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi:
 • dla projektów realizowanych przez OPS, MOPR, PCPR – 85 % kosztów kwalifikowalnych,
 • dla projektów realizowanych przez pozostałe podmioty, tj. inne niż OPS, MOPR, PCPR – 95 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Minimalna wartość projektu: 

 • 50 000,00 PLN

Minimalny wkład własny wynosi: 

 • w projektach realizowanych przez OPS, MOPR, PCPR – minimum 15 % kosztów kwalifikowalnych,
 • w projektach realizowanych przez pozostałe podmioty, tj. inne niż OPS, MOPR, PCPR – minimum 5 % kosztów kwalifikowalnych.

Niezbędne dokumenty

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje, iż z uwagi na umożliwienie jak największej liczbie podmiotów złożenia wniosku o dofinansowanie oraz w związku z prośbami potencjalnych Wnioskodawców w ramach Działania 7.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracjaprojekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16) okres naboru wniosków ulega wydłużeniu do dnia 31.08.2016 r. do godziny 15:30.

Końcowy termin składania wniosków o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+) został wydłużony do dnia 31.08.2016 r. do godziny 15.30.

W związku z powyższym zmieniony został Rozdział II, pkt. 2.1 oraz pkt. 2.4 Regulaminu konkursu nr RPWP.07.01.02-IZ-00-30-001/16.

Uchwała Nr 2267/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany załącznika nr 1 Regulamin konkursu (245.9 KB)

Aneks nr 1 do Regulaminu konkursu (297.6 KB)


Regulamin konkursu (1.1 MB)

Załącznik 8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Poddziałania 7.1.2 (65.5 KB)

Załącznik 8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.1.2 (38.7 KB)

Załącznik 8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu_Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe) (1.4 MB)

Załącznik 8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (542.8 KB)

Załącznik 8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego_beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie obsługi LSI 2014+ (2.4 MB) (wersja archiwalna)

Załącznik 8.6 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (395.2 KB)

Załącznik 8.7 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (377.7 KB)

Załącznik 8.8 Karta oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (420.2 KB)

Załącznik 8.9 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym (498.3 KB)

Załącznik 8.10 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (469.4 KB)

Załącznik 8.11 Wykaz kategorii kosztów dla Poddziałania 7.1.2 (464.5 KB)

Załącznik 8.12 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (304.3 KB)

Załącznik 8.13 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (352.7 KB)

Załącznik 8.14 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (430.6 KB)

Załącznik 8.15 Regulamin użytkownika LSI2014+ (559.3 KB)

Załącznik 8.16 Wykaz wiejskich obszarów funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych w województwie wielkopolskim (regionalne OSI) (264.7 KB)

Załącznik 8.17 Wykaz obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych (regionalne OSI) (160.2 KB)

Załącznik 8.18 Warunki realizacji wsparcia (326.4 KB)

Załacznik 8.19 Sposób i metodologia pomiaru wskaźnika efektywności społeczno - zatrudnieniowej w projekcie (358.5 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym – budynek A Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").