Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 02-06-2016 do 31-07-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 02.06.2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.08.01.03-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 8.1.3. Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 05-12-2016

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia zaktualizowaną listę dotyczącą projektu, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji w ramach naboru nr: RPWP.08.01.03-IZ.00-30-001/16 (Aktualizacja listy nastąpiła w związku ze zmianą nr 2959/2016 z dnia 1 grudnia 2016 r.)

Uchwała Nr 5622-2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 września 2022 r. (206.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5622-2022 r. Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23.09.2022 r (205.5 KB)

Opublikowano: 23.09.2022 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia zaktualizowaną listę dotyczącą projektu, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji w ramach naboru  nr: RPWP.08.01.03-IZ.00-30-001/16.

Uchwała Nr 5431/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 lipca 2022 r. (379 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 5431/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 28.07.2022 r. (205.5 KB)

Opublikowano: 28.07.2022 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia zaktualizowaną listę dotyczącą projektu, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalno-merytorycznej oraz negocjacji w ramach naboru  nr: RPWP.08.01.03-IZ.00-30-001/16.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.01.03-IZ.00-30-001/16 w ramach Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 4621/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 03 lutego 2022 r. (289.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4621/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 03 lutego 2022 r. (523.6 KB)

Opublikowano: 03.02.2022 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia wniosek o dofinansowanie, który został zatwierdzony w ramach naboru nr: RPWP.08.01.03-IZ.00-30-001/16.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.08.01.03-IZ.00-30-001/16 dla Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3518/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 kwietnia 2021 r. (302.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3518/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29.04.2021 r. (417.1 KB)

Opublikowano: 30.04.2021 r. 


Informacja o zobowiązaniu do realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 8.1.3.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o podjętej uchwale ze zobowiązaniem do realizacji projektu pozakonkursowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Poddziałania 8.1.3. Kształcenie ogólne - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 - projekt pozakonkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informacja o zobowiązaniu do realizacji projektu pozakonkursowego (235.1 KB)

Opublikowano: 22.02.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia wynik oceny projektu pozakonkursowego, który został zatwierdzony do realizacji w ramach Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania 8.1.3 Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020 – projekt pozakonkursowy w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 2959/2016 ZWW z dnia 1 grudnia 2016 r w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie.pdf (380.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2959/2016.pdf (289.3 KB)

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 02.06.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 31.07.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosku w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy złożyć (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Samorząd Województwa Wielkopolskiego/Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu w partnerstwie.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można realizować następujące typy projektów:

1. Prowadzenie i upowszechnianie metod nauczania (w oparciu o strategię kształcenia wyprzedzającego wraz z metodą projektów uczniowskich) z zastosowaniem narzędzi informatycznych i rozwijania kompetencji cyfrowych opartych na TIK.

2. Wzmocnienie kompetencji cyfrowych uczniów poprzez wykorzystanie aplikacji/programów wraz z dokumentacją i programem szkoleń (np. Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski, Cyfrowa Mapa Dorzecza Warty) oraz innych narzędzi wirtualnych (np. ligi przedmiotowe, wykłady akademickie, nauka programowania).

3. Kształcenie nauczycieli w zakresie stosowania narzędzi TIK w nauczaniu i organizacji pracy z uczniami, w tym m.in. zastosowanie metody kształcenia wyprzedzającego, opracowanie i wdrożenie pedagogicznych warunków stosowania narzędzi TIK (w tym poprzez wielofunkcyjną platformę edukacyjną), a także rozwój sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.

4. Przygotowanie w szkołach infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu, a także wyposażenie pracowni i laboratoriów w TIK.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 100 485 300,00 zł

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny: 5%

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 

85% - Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

95% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Niezbędne dokumenty

6.0 Zasady ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8 1 3 (1 MB)

6.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego dla Poddziałania 8.1.3 (404.1 KB)

6.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.3 (316.4 KB)

6.3 Zobowiązanie do realizacji projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 8.1.3 (1.9 MB)

6.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (529.2 KB)

6.5 Podręcznik_Użytkownika_LSI2014+__wersja_1.3 (2.6 MB)

6.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (497.2 KB)

6.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (1.1 MB)

6.8 Wzór deklaracji poufności (373.7 KB)

6.9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (438.5 KB)

6.10 Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym (646.1 KB)

6.11 Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 8 1 3 (334.4 KB)

6.12 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (236.3 KB)

6.13 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (392.8 KB)

6.14 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (415.9 KB)

6.15 Informacje dotyczące najsłabszych wyników edukacyjnych osiąganych w regionie (294.2 KB)

6.16 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z EFS (807 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Nabór można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").