Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 13-06-2016 do 30-09-2016

UWAGA

Z powodu wycofania wniosku o dofinansowanie nabór został unieważniony.


Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 13.06.2016 r. ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-005/16, w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 13 czerwca 2016 r. od godziny 7.30 do 30 września 2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 13 czerwca 2016 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Na co można uzyskać dofinansowanie?

1.Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych.

2.Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury.

3.Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych.

4.Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych.

5.Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie muzealiów, archiwaliów, starodruków i innych zabytków ruchomych jako integralne elementy szerszego projektu infrastrukturalnego.

6.Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem jako część szerszego projektu infrastrukturalnego.

7.Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego).

8.Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego).

9.Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, jak również rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego.

Typy projektów można łączyć.

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy. Maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 4 568 328,46

 

Niezbędne dokumenty

1 - Kryteria wyboru projektów dla EFRR (398.5 KB)

2 - Podręcznik_użytkownika_LSI2014_wersja 1 3 (2.5 MB)

3 - Formularz wniosku o dofinansowanie (527 KB)

4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (323 KB)

5-Instrukcja_do_sporządzania_SW_(czesc_obliczeniowa)Poddzialanie_4 4 1 (415.5 KB)

6 - Instrukcja_do_sporządzania_SW_(część_opisowa)_Poddzialanie_4_4_1 (664.5 KB)

7 - Wzór_umowy_o_dofinansowanie (600.4 KB)

8 - Wytyczne_IZ_WRPO_2014_w_sprawie_kwalifikowalności_kosztów (634.9 KB)

9 - Wytyczne_IZ_WRPO_2014-2020_w_sprawie_zasad_rozliczania_projektów (503.3 KB)

10 - Załącznik_ do_wniosku_o_dofinansowanie_w_zakresie_OOS (545 KB)

11 - Instrukcja_wypełniania_Załacznika_w_zakresie_OOŚ (1 MB)

12 - Załącznik nr 2 do Wniosku Wzór_Zaświadczenia_Natura_2000 (462.5 KB)

13 - Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000 (317.4 KB)

14 - Załącznik nr 3 do Wniosku Wzór Deklaracji gospodarki wodnej (462.5 KB)

15 - Załącznik nr 27 - Oświadczenie_o_zabezpieczeniu_środków (466 KB)

16 - Oświadczenie_o_ochronie_informacji_ujętych_we_wniosku_o_dofinansowanie (516.8 KB)

17 - Załącznik nr 15 - Oświadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomością_na_cele_budowlane (504 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: katarzyna.potkowska@umww.pl lub marta.jedro@umww.pl telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 15, 61 626 71 45  lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.