Zakończony od 22-09-2016 do 24-10-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 22.08.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-003/16 w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 04-04-2017

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 8.3.1.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.1 (316.9 KB)

Opublikowano: 20.09.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs zamknięty nr RPWP.08.03.01-IZ-00-30-003/16).

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.3.1 -003-16 (232.2 KB)

Opublikowano 28-07-2017


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30-003/16.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.03.01-IZ-00-30-003/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu RPWP.08.03.01-IZ-00-30-003/16 (269.2 KB)

Uchwała Nr 3448/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31.03.2017 ws. zatwierdzenia projektów (218.1 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3448/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31.03.2017 ws. zatwierdzenia projektów (450 KB)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 3448/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31.03.2017 ws. zatwierdzenia projektów (441.7 KB)

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3448/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31.03.2017 ws. zatwierdzenia projektów (451 KB)

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 3448/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 31.03.2017 ws. zatwierdzenia projektów (423.2 KB)

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 22.09.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 24.10.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. Projekty służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe poprzez:
  1. staże zawodowe organizowane u pracodawców lub przedsiębiorców;
  2. realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe;
  3. realizację projektów z zakresu kształcenia dualnego;
  4. inne formy służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów;
 2. Wyposażenie/doposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające realizację podstawy programowej kształcenia w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).
 3. Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu (występuje wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt.1 lub 2).
 4. Projekty w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla młodzieży, w tym doposażenie w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo w przedmiotowym zakresie (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).
 5. Tworzenie/wspieranie wysokiej jakości wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia tj. Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU poprzez:
 1. wyposażenie/doposażenie w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne umożliwiające: kształcenie w zawodach w warunkach zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej oraz przeprowadzenie egzaminu zawodowego;
 2. rozszerzenie lub dostosowanie oferty edukacyjnej do realizacji nowych zadań;
 3. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w ww. podmiotach (wyłącznie jako element projektu wskazanego w ppkt. a lub ppkt. b).

UWAGA! W ramach konkursu można realizować wyłącznie projekty zgodne z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych tj: Leszno, Konin, Gniezno.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 

85% - Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

90% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 7 521 973,92 zł

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny: 10%

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 8.3.1 (1.2 MB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu na podstawie WLWK 2014-2020-EFS (399 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.3.1 (220.7 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (2 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie (524.4 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zglaszajacaego - beneficjenta LSI (3 MB)

8.6 Regulamin uzytkownika LSI2014 (488.7 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO (1.1 MB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (373.1 KB)

8.9 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (438.7 KB)

8.10 Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (402.2 KB)

8.11 Karta oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (634.5 KB)

8.12 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych (422.3 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 8 3 1 (241.1 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (284.1 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (375.6 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (392.9 KB)

8.17 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera_nowa_sprawdzic (238.4 KB)

8.18 Wzór oświadczenia o bezstronności (415.7 KB)

8.19 Sekcje PKD przyporządkowane do branż o największym potencjale rozwojowym i_lub branż strategicznych dla regionu (523 KB)

8.20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (808.6 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio:

w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").