Zakończony od 23-09-2016 do 23-11-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 23.08.2016 r. ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.04.04.04‑IZ‑00‑30‑001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko – Ostrowska.

Wyniki naboru 07-04-2017

13 września 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały nr 3464/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.04.04.04‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej 4.4.4 (354.1 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Zarządzającej 4.4.4 (198.3 KB)

Uchwała TO/19/2017 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 11.09.2017 (140.3 KB)

Uchwała 4250/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.09.2017 (378.4 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 4250/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.09.2017 (376.9 KB)

dokumenty do umowy 4.4.4 (3.5 MB)

Opublikowano: 18.09.2017 r.


W dniu 7 kwietnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3464/2017 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.04.04.04-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjęła również Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej (495.5 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Zarządzającej (353.7 KB)

Uchwała Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej TO/5/2017 z 07.04.2017 ws. wyboru wniosków 4.4.4 (208.2 KB)

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego 3464/2017 z 07.04.2017 ws. wyboru wniosków 4.4.4 (280.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego 3464/2017 z 07.04.2017 ws. wyboru wniosków 4.4.4 (433.9 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (4.1 MB)

Opublikowano: 12.04.2017 r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie z listy rezerwowej ZIT AKO

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie z listy rezerwowej ZIT (216.8 KB)

Opublikowano: 06.09.2017 r.


Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie z listy rezerwowej ZIT AKO

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że spośród 2 złożonych wniosków o dofinansowanie 2 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 20.07.2017 r.


Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie (286.9 KB)

Opublikowano: 30.03.2017 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 3 złożonych wniosków o dofinansowanie 2 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny, 1 projekt został oceniony negatywnie. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 21.03.2017 r.


Wyniki oceny strategicznej ZIT

Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 16 stycznia 2017 roku przyjęła Uchwałę nr TO/1/2017 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT w ramach Osi Priorytetowej 4. Środowisko, Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, Poddziałanie 4.4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.04.04.04-IZ-00-30-001/16

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT 4.4.4 (567.7 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej 4.4.4 (354.1 KB)

Uchwała nr TO/1/2017 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 16.01.2017 roku ws. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków (210 KB

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, przy ul. Częstochowskiej 25, lok 31 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 23.09.2016 r. od godziny 7.30 do 23.11.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r.,
1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015 r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016 r., 24 marca 2016 r.,
5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r., 17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r.,
18 sierpnia 2016 r.):

Kto może składać wnioski:

- instytucje kultury (samorządowe),

- jednostki samorządu terytorialnego,

- związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną.

Na co mogą być składane wnioski:

  1. rozwój instytucji kultury i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym inwestowanie w instytucje kultury (wraz z wyposażeniem) i obiekty oraz obszary zabytkowe (w tym m.in. rozbudowa, przebudowa, konserwacja, rewitalizacja, renowacja, rewaloryzacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne),
  2. adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych.
  3. zakup trwałego wyposażenia oraz zabezpieczenie, konserwacja muzealiów, archiwaliów, starodruków (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
  4. zabezpieczenie zabytków i obiektów dziedzictwa kulturowego przed degradacją, kradzieżą i zniszczeniem (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
  5. wykorzystanie i rozwój aplikacji oraz usług teleinformatycznych, jak również rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
  6. zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)),
  7. tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego wskazanego w podpunkcie a) lub b)).

Typy projektów można łączyć.

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 13 930 000 zł PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wartość projektu wynosi: 500 tys. zł.

W przypadku projektów obejmujących konserwację, restaurację, rewaloryzację zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych); konserwację, restaurację, rewaloryzację, adaptację na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki; obiekty wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowane na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położone na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP, maksymalna wartość projektu wynosi 8 mln PLN.

W przypadku pozostałych projektów maksymalna wartość projektu to 20 mln PLN.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin 4.4.4 (334.9 KB)

1-Kryteria wyboru projektów dla EFRR (178.3 KB)

2-Podręcznik_użytkownika_LSI2014_wersja 1.4 (3 MB)

3-Wzór wniosku o dofinansowanie (529.5 KB)

4-Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu_Poddziałanie _4_4_4 (521.2 KB)

5-Instrukcja_do_sporządzania_SW_(czesc_obliczeniowa)Poddzialanie_4_4_4 (403.4 KB)

6-Instrukcja_do_sporządzania_SW_(część_opisowa)_Poddzialanie_4_4_4 (648 KB)

7-Wzór_umowy_o_dofinansowanie (600.4 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

8-Wytyczne_IZ_WRPO_2014_w_sprawie_kwalifikowalności_kosztów (634.9 KB)

9-Wytyczne_IZ_WRPO_2014-2020_w_sprawie_zasad_rozliczania_projektów (503.3 KB)

10-Załącznik__do_wniosku_o_dofinansowanie_w_zakresie_OOŚ (545 KB)

11-Instrukcja_wypełniania_Załacznika_w_zakresie_OOŚ (1 MB)

12-Załącznik_nr_2_do_Wniosku_Wzór_Zaświadczenia_Natura_2000 (462.5 KB)

13-Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000 (317.4 KB)

14-Załącznik_nr_3_do_Wniosku_Wzór_Deklaracji_gospodarki_wodnej (462.5 KB)

15-Załącznik_nr_27_-_Oświadczenie_o_zabezpieczeniu_środków (466 KB)

16-Oświadczenie_o_ochronie_informacji_ujętych_we_wniosku_o_dofinansowanie (102.1 KB)

17-Załącznik_nr_15_-_Oświadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomością_na_cele_budowlane (504 KB)

18-Załącznik_nr_37_do_wniosku_Informacja_o_pomocy_innej_niż_de_minimis (82.9 KB)

19-Załącznik_nr_38_do_wniosku_Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu z innych źródeł (261 KB)

20-Załącznik nr 4 do wniosku Oświadczenie rejestry GDOS (260 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

  • Telefonu: 62 598 52 37 (SAKO), 61 626 63 18, 61 626 63 41

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub w Kaliszu przy ul. Rumińskiego 2, 62- 800 Kalisz, tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14