Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-09-2016 do 07-11-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie  Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 23.08.2016 r. ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym
Poddziałanie 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO

Wyniki naboru 24-04-2017

W dniu 20 kwietnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3569/2017 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach naboru Nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/16 dla Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.4 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjęła również Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej 3.2.4 (616 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Zarządzającej 3.2.4 (825.5 KB)

Uchwała 3539/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 20.04.2017 ws. wyboru wniosków 3.2.4 (281.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały 3539/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 20.04.2017 ws. wyboru wniosków 3.2.4 (372.8 KB)

Uchwała TO/7/2017 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 21.04.2017 ws. wyboru wniosków 3.2.4 (207.8 KB)

dokumenty niezbędne do podpisywnaia umów 3.2.4 (4.4 MB)

Opublikowano: 24.04.2017 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie 3.2.4 (228.3 KB)

Opublikowano: 13.04.2017 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 15 złożonych wniosków o dofinansowanie 11 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 4 projekty zostały ocenione negatywnie. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 01.03.2017 r.


Zakończenie oceny strategicznej ZIT

Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2016 roku przyjęła Uchwałę  Nr 14/2016 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT w ramach Osi Priorytetowej 3. Energia, Działania 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałania 3.2.4. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/16.

Lista rankingowa w konkursie 3.2.4 (634.6 KB)

Uchwała nr 14/2016 Rady AKO z 20.12.2016 ws. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie (209.8 KB)

Informacje o naborze

Końcowy termin składania wniosków o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014+) został wydłużony do dnia 7.11.2016 r. do godziny 15.30.


Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do 31.10.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, ul. Częstochowska 25 lok. 31, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30  lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015 r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016 r.,  24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r., 17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r.):

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

- jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków(1) użyteczności publicznej(2) związanej m.in. z:

 1. ociepleniem obiektu,
 2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 3. przebudową systemów grzewczych wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła, systemów wentylacji i klimatyzacji,
 4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
 5. instalacją systemów chłodzących (w tym również z OZE),
 6. wymianą oświetlenia na energooszczędne (finansowanie niezbędnych audytów energetycznych),
 7. inne, np. systemy monitorowania i zarządzania energią, finansowanie opracowanych audytów energetycznych.

(1) Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna budynku to przedsięwzięcie polegające na ociepleniu przegród budynku, wymianie okien i drzwi oraz wymianie lub modernizacji źródeł ciepła (chłodu) i instalacji, w wyniku którego zostaną zmniejszone wartości wskaźników: rocznego zużycia energii pierwotnej, końcowej, elektrycznej i cieplnej oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Przez instalacje rozumie się instalacje: ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji, klimatyzacji lub oświetlenia.

(2) Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek zgodny z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015, poz. 1422). Państwowe jednostki budżetowe oraz szkoły wyższe mogą uzyskać wsparcie w ramach I Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020.

 • minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych – 15%.
 • szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 51 202 700 zł PLN i może ulec zmianie,
 • minimalna wartość projektu – 300 000 PLN.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Zmiana regulaminu konkursu w ramach Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.4. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w ramach ZIT dla rozwoju AKO”

Instytucja Zarządzająca informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 31 października 2016 roku podjął uchwałę w spr. zmiany zapisów w regulaminie konkursu Nr RPWP.03.02.04-IZ-00-30-001/16  :

 1. Zapisy Regulaminu pkt. IV A. „Ogłoszenie konkursu, złożenie wniosku i zasady oceny” pkt:1, otrzymują brzmienie: „nabór wniosków nastąpi od dnia 30 września 2016 roku od godz. 7.30 do
  7 listopada 2016 r. do godziny 15.30.”
 2. Zapisy załącznika nr 3 do Regulaminu „Wzór wniosku o dofinansowanie” w pkt. VIII „Oświadczenia Wnioskodawcy” pkt. 2 otrzymują brzmienie: Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy.”

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 31 października 2016 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

REGULAMIN 3 2 4 AKO 31 10 2016 (505.8 KB)

Aktualizacja:

Załącznik 3 – Wzór wniosku o dofinansowanie_31.10.2016 (531.6 KB)


Regulamin Konkursu 3.2.4 (926.3 KB)

Załącznik 1 – Kryteria Wyboru Projektów w ramach działań współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Działanie 3.2, Poddziałanie 3.2.4.) (204.1 KB)

Załącznik 2 – Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (3 MB)

Załącznik 3 – Wzór wniosku o dofinansowanie (532.1 KB)

Załącznik 4 – Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa Poddziałanie 3.2.4) (607 KB)

Załącznik 4 – Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa Poddziałanie 3.2.4) (94.6 KB)

Załącznik 5 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (467.5 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

Załącznik 6 – Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (634.9 KB)

Załącznik 7 – Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9 (503.3 KB)

Pozostałe dokumenty:

Instrukcja wypełniania wniosku 3.2.4 (349.5 KB)

Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ (544.5 KB)

Instrukcja wypełnienia Załącznika w zakresie oceny oddziaływania na środowisko WRPO 2014-2020 (1 MB)

Załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie - Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

Instrukcja wypełniania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (312.9 KB)

Załącznik nr 9 do wniosku o dofinansowanie - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

Poradnik Przygotowania Inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe (3.4 MB)

SPA 2020 – Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 roku (2.3 MB)

Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko (310.5 KB)

Załącznik nr 13 do wniosku o dofinansowanie – Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504 KB)

Załącznik nr 24 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (465.5 KB)

Załącznik nr 32 do wniosku o dofinansowanie – Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (516.6 KB)

Załącznik do wniosku - zobowiązanie do przeprowadzenia audytu ex-post (465 KB)

Załącznik do wniosku Oświadczenie rejestry GDOS (68.5 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.