Zakończony od 30-09-2016 do 12-12-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 30.08.2016 r. ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Poddziałanie 4.4.3 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru 01-06-2017

W dniu 22 listopada 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2488/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.04.04.03‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.3 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 ze zm. oraz zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3752/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.04.04.03‑IZ‑00‑30‑001/16 ze zm. Tożsamą uchwałę w dniu 23 listopada 2018 r. podjął Zarząd Stowarzyszenia Metropolii Poznań.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia aktualizację listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Nr 6137/2018. Wprowadzone zmiany związane są ze zwiększeniem kwoty dofinansowania dla projektu Gminy Suchy Las pn. „Adaptacja historycznego budynku w Chludowie na cele społeczno-kulturalne” i jej ustaleniem na poziomie 3 476 902,46 PLN.

Uchwała 23/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 23.11.2018 (324.3 KB)

Uchwała 6137/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.11.2018 (221.9 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 6137/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 22.11.2018 (493.2 KB)

Opublikowano: 26.11.2018 r.


W dniu 25 października 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2488/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.3 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze zm. oraz zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3752/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16 ze zm.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia aktualizację listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Nr 3752/2017. Wprowadzone zmiany związane są z korektą kwoty dofinansowania dla projektu Gminy Tarnowo Podgórne pn. „Restauracja i rewitalizacja Pałacu w Jankowicach - Centrum Integracji” i jej ustaleniem na poziomie maksymalnie 6 164 362,90 PLN. 

Uchwała Nr 6048/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2488/2016 z dnia (23.2 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 6048/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 października 2018 r (136.5 KB)

Uchwała Nr 22/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 21/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r. (320.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 22/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku (220.7 KB)

Opublikowano: 15.11.2018 r.


5 października 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2488/2016 z dnia 18 sierpnia 2016 r. w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu Nr RPWP.04.04.03‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 4.4. „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałanie 4.4.3 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 ze zm. oraz zmiany Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 3752/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.04.04.03‑IZ‑00‑30‑001/16 ze zm., realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia aktualizację listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania, która stanowi Załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały Nr 3752/2017. Wprowadzone zmiany związane są z pozytywną oceną projektu Gminy Tarnowo Podgórne pn. „Restauracja i rewitalizacja Pałacu w Jankowicach - Centrum Integracji”, który został skierowany do ponownej oceny w wyniku procedury odwoławczej i z jego wyborem do dofinansowania.
Tożsamą uchwałę przyjął Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań w dniu 5 października 2018 r.

Uchwała 5943/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 5.10.2018 (217.6 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 5943/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 5.10.2018 (494.2 KB)

Uchwała nr 20/2018 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 5.10.2018 (320 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań nr 20/2018 z 5.10.2018 (220.8 KB)

Dokumenty do umowy 4.4.3 (4.8 MB)

Opublikowano: 09.10.2018 r., Aktualizacja 16.10.2018 r.


W wyniku pojawienia się wolnych środków, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego (Uchwała ZWW nr 4252/2017 z dnia 13 września 2017 r.) oraz Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań (Uchwała ZS nr 34/2017 z dnia 25 września 2017 r.) zwiększeniu uległa kwota dofinansowania dla projektu Gminy Suchy Las nr RPWP.04.04.03‑30‑0004/16 do maksymalnej wartości dofinansowania możliwej do przyznania, w ramach kwoty dostępnej w Poddziałaniu.

Uchwała 34/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 25.09.2017 (325.1 KB)

Uchwała 4252/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.09.2017 (220.1 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 4252/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.09.2017 (440.9 KB)

Opublikowano: 27.09.2017 r.


13 września 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: zmiany uchwały nr 3752/2017 z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.04.04.03‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.3 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej 4.4.3 (229.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Zarządzającej 4.4.3 (195 KB)

Uchwała 31/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 12.09.2017 (399.8 KB)

Uchwała 4251/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.09.2017 (376.5 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 4251/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 13.09.2017 (382.4 KB)

dokumenty do umowy 4.4.3 (3.8 MB)

Opublikowano: 18.09.2017 r.


INFORMACJA

W wyniku pojawienia się wolnych środków, decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego (Uchwała ZWW nr 4013/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.) oraz Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań (Uchwała ZS nr 27/2016 z dnia 17 lipca 2017 r.) zwiększeniu uległa kwota dofinansowania dla projektu Miasta Poznania nr. RPWP.04.04.03-30-0005/16 do wysokości wnioskowanej kwoty.

Uchwała nr 4013/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 (281.3 KB)

Uchwała nr 27/2016 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z dnia 17 lipca 2017 (396.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4013/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lipca 2017 (64.2 KB)

 

Opublikowano: 19.07.2017 r.


W dniu 1 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3752/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.3 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego w ramach ZIT dla MOF Poznania” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Uchwała Nr 3752/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 1 czerwca 2017 r. (25.1 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 2 czerwca 2017 ws. wyboru wniosków (324.9 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały ZWW nr 3752/2017 w sprawie wyboru do dofiansowania (64.3 KB)

Skład KOP IP (229.9 KB)

Skład KOP IZ (182.5 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (4.8 MB)

Opublikowano: 02.06.2017 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Z uwagi na wskazanie w tabeli po ocenie merytorycznej błędnych kwot projektu, poniżej publikujemy skorygowaną listę projektu ocenionego merytorycznie.

Lista po ocenie merytorycznej 4.4.3 - korekta kwot (226 KB)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektu ocenionego pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej 4.4.3 (288.8 KB)

Opublikowano: 06.09.2018 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że po zakończeniu procedury odwoławczej 1 wniosek został oceniony pozytywnie.

Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którego ocena zostanie przeprowadzona przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 15.06.2018 r.


Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie 4.4.3 (217.5 KB)

Opublikowano: 06.09.2017 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 3 złożonych wniosków o dofinansowanie 3 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 14.08.2017 r.


Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie 4.4.3 (220 KB)

Opublikowano: 29.05.2017 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że spośród 6 złożonych wniosków o dofinansowanie 5 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 1 projekt został oceniony negatywnie. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 19.04.2017 r.


Wyniki oceny strategicznej ZIT

W dniu 2 lutego br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.04.04.03-IZ-00-30-001/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 4.4.3 (225 KB)

Uchwała 4/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 2.02.2017r. ws. zatwierdzenia listy rankingowej (316.2 KB)

Opublikowano: 06.02.2017 r.

Informacje o naborze

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na  stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do 12.12.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań,  Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 do 15:45 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – czerwiec 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015 r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016 r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r., 17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r.):

- jst, ich związki i jednostki organizacyjne oraz komunalne osoby prawne.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach projektu będą realizowane inwestycje polegające na poprawie stanu materialnego dziedzictwa kulturowego regionu poprzez przebudowę, modernizację i adaptację obiektów użyteczności publicznej wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 33 600 000 PLN i może ulec zmianie,

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020,
  • minimalny wkład własny – 15%,
  • minimalna wartość projektu – 500 000 PLN,
  • maksymalna wartość projektu – 20 000 000 PLN

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

Opublikowano: 30.07.2018 r.


Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB) (nieaktualny)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin 4.4.3 AKTUALNY od 05.10.2018 r. (961.2 KB)

Regulamin 4.4.3 AKTUALNY od 21.09.2016 r. (951.1 KB) (nieaktualny)

Regulamin 4.4.3 (324.2 KB) (nieaktualny)

1 - Kryteria wyboru projektów dla EFRR (408.6 KB)

2 - Podręcznik użytkownika LSI2014+ wersja 1.4 (3 MB)

3 - Wzór wniosku o dofinansowanie (534.2 KB)

4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu Poddziałanie 4.4.3 (513.5 KB)

5 - Instrukcja do sporządzania SW (część obliczeniowa) Poddzialanie 4.4.3 (403.4 KB)

6 - Instrukcja do sporządzania SW (część opisowa) Poddzialanie 4.4.3 (663.5 KB)

7 - Wzór umowy o dofinansowanie (600.4 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku. (nieaktualny)

8 - Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów (634.9 KB)

9 - Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów (503.3 KB)

10 - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (545 KB)

11 - Instrukcja wypełniania Załącznika w zakresie OOŚ (1 MB)

12 - Załącznik nr 2 do Wniosku Wzór Zaświadczenia Natura 2000 (462.5 KB)

13 - Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

14 - Załącznik nr 3 do Wniosku Wzór Deklaracji gospodarki wodnej (462.5 KB)

15 - Załącznik nr 27 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (466 KB)

16 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (516.8 KB)

17 - Załącznik nr 15 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504 KB)

18 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

19 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.8 KB)

20 - Informacja o pomocy innej niż de minimis (82.9 KB)

21 - Oświadczenie o nieubieganiu się o dofinansowanie projektu z innych źródeł (465.5 KB)

22 - Załącznik nr 4 do wniosku Oświadczenie rejestry GDOS (55 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

  • poczty elektronicznej na adresy e-mail:

dawid.drobnic@metropoliapoznan.pl;  paulina.niewiadomska@umww.pl; marta.kubacka@umww.pl

  • telefonu: 61 669 80 54 (SMP), 61 626 63 20, 61 626 63 16 (UMWW DPR)
  • lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.