Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-09-2016 do 17-10-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 30.08.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-003/16 w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 24-03-2017

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.6.1. - aktualizacja

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1. Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1 (238.8 KB)

Opublikowano: 13.07.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs zamknięty nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-003/16).

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 6.6.1-003-2016 (236.2 KB)

Opublikowano 28-07-2017


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-003/16.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-003/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – projekty konkursowe.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 3404/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów (214.9 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3404/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. (453.4 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (263.8 KB)

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.09.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 17.10.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

  • pracodawcy,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty lecznicze utworzone przez jst (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia),
  • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty obejmujące:

  • programy zakładające eliminowanie czynników zagrażających zdrowiu w miejscu pracy, w tym projekty w zakresie poprawy ergonomii pracy;
  • projekty/programy dotyczące przekwalifikowania pracowników długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% - Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

95% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 17 355 736,00 zł

w tym wsparcie finansowe EFS: 15 528 816,00 zł

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 826 920,00 zł

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny: 5%

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu w ramach Podziałania 6.6.1. (1.1 MB)

8.1. Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS. (401 KB)

8.2. Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Podziałania 6.6.1. (216.6 KB)

8.3. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+. (2 MB)

8.4. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu. (526.6 KB)

8.5. Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie obsługi LSI 2014+ (3 MB)

8.6. Regulamin Użytkownika LSI 2014+. (488.7 KB)

8.7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (1.1 MB)

8.8. Wzór deklaracji poufności. (373.1 KB)

8.9. Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności. (438.7 KB)

8.10. Karta oceny wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+. (402.2 KB)

8.11. Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym. (626.1 KB)

8.12. Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 6.6.1. (245.7 KB)

8.13. Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy. (284.2 KB)

8.14. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco. (375.6 KB)

8.15. Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS. (392.9 KB)

8.16. Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera. (235.1 KB)

8.17. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta. (416.1 KB)

8.18. Wykaz branż zidentyfikowanych jako branże o największym potencjale rozwojowym i/lub branż strategicznych dla danego regionu (smart specialisation). (444.2 KB)

8.19. Wykaz obszarów o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych (zgodnie z regionalnymi Obszarami Strategicznej Interwencji – OSI). (482.6 KB)

8.20. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. (806 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio:

w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").