Zakończony od 03-10-2016 do 10-10-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.08.2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.04.01.02-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 4.1.2 Mała retencja. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 2 złożonych wniosków o dofinansowanie dla Poddziałania 4.1.2 jeden wniosek został oceniony negatywnie, natomiast drugi wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. 

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej http://lsi.wielkopolskie.pl od 3 października 2016 r. od godziny 7.30 do dnia 10 października 2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru (30 sierpnia 2016 r.).

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w holu głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?: 

  1. JST i ich związki,
  2. jednostki zależne od JST, posiadające osobowość prawną,
  3. państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe posiadające osobowość prawną,
  4. OSP, ich związki i stowarzyszenia posiadające osobowość prawną,
  5. PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
  6. Szkoły wyższe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty z zakresu małej retencji, mające na celu zwiększenie lub zachowanie retencji, w tym:

  1. projekty w zakresie podpiętrzania jezior/stawów naturalnych,
  2. projekty w zakresie budowy sztucznych zbiorników wodnych,
  3. projekty w zakresie budowy piętrzeń w celu zwiększenia retencji korytowej.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;

- minimalny wkład własny – 15%

- ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 80 000 000,00 zł.

- minimalna wartość kosztów całkowitych projektu to 500 000,00 PLN.

Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin_Konkursu_4_1_2 (707.8 KB)

Załącznik do Regulaminu nr 1 - Kryteria Wyboru Projektów w ramach działań współfinansowanych z EFRR (Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.2) (367.7 KB)

Załącznik do Regulaminu nr 2 - Podręcznik podmiotu zgłaszającego Użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (3 MB)

Załącznik do Regulaminu nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie (527.1 KB)

Załącznik do Regulaminu nr 4 - Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część_obliczeniowa) (150.4 KB)

Załącznik do Regulaminu nr 4 – Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (666.5 KB)

Załącznik do Regulaminu nr 5 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (429.2 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

Załącznik do Regulaminu nr 5A - Wzór porozumienia w sprawie dofinansowania projektu (363.7 KB)

Załącznik do Regulaminu nr 6 - Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR (634.9 KB)

Załącznik do Regulaminu nr 7 - Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1,2,3,4,5i9 (503.3 KB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 4.1.2 (916.2 KB)

Instrukcja wypełniania Załacznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (1 MB)

Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe (3.4 MB)

SPA 2020 - Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.2 MB)

Strategia EUROPA 2020 (437 KB)

Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddzialywania na środowisko (295.5 KB)

Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie - Wzór Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie - Wzór Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

Załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ (68.5 KB)

Załącznik nr 15 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504 KB)

Załącznik nr 21 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (465 KB)

Załącznik nr 25 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (515.8 KB)

Załącznik nr 27 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenia Partnera_Uczestnika (479 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93

Zobacz często zadawane pytania

Pytania dotyczące obsługi Systemu LSI 2014+ można przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „kontakt” w Systemie LSI 2014+. Udzielane jest także wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ pod numerem tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.