Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-09-2016 do 21-10-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 30.08.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-002/16 dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach Poddziałania 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 24-03-2017

23 marca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3399/2017 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-002/16 dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPWP.09.03.03-IZ-00-30-002/16 (260.2 KB)

Skład komisji oceny projektów - konkurs nr RPWP.09.09.03-IZ-00-30-002/16 (529.4 KB)

Uchwała Nr 3399/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 23.03.2017r. ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (441.5 KB)

wzory dokumentów do sporządzenia umowy (4.4 MB)

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie) dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Lista projektów po ocenie merytorycznej (projekty ocenione pozytywnie) 9.3.3 POSI (286.4 KB)

Opublikowano: 17.03.2017 r.


Zakończony etap oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że spośród 5 złożonych wniosków o dofinansowanie 4 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny, natomiast 1 projekt zostały ocenione negatywnie. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do 21.10.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 30.08.2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

1. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty wskazane w  Mandacie Terytorialnym dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, zgodnie z rodzajami podmiotów wymienionymi w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, a więc:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  3. szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie ogólne oraz ich organa prowadzące,
  4. organizacje pozarządowe,
  5. szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia ogólnego).

2. Wsparciem zostaną objęte projekty, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty kształcenia ogólnego, w tym laboratoria do matematyki, nauk przyrodniczych i edukacji języków obcych, realizowane poprzez:

a)przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację oraz/lub wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne  służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów oraz budowę i/lub wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania  na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne;

b)    budowę infrastruktury wzmacniającej sprawność fizyczną uczniów - obiekty nowe (z widownią maksymalnie do 200 miejsc) o następujących wymiarach boisk[1]: sale gimnastyczne (24m x 12m), sale sportowe (36m x 18/19m) i pośrednie – tylko w uzasadnionych sytuacjach oraz rozbudowa, przebudowa i modernizacja istniejących obiektów sportowych (np. boiska przyszkolne, sale sportowe).

Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

3. Wsparciem zostaną objęte również projekty, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służących popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”) – projekty promujące naukę i innowacje wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kształcenia ogólnego, w tym również te realizowane poza systemem oświaty.

W zakresie projektów dotyczących popularyzacji nauki i innowacji możliwe jest doposażenie i wyposażenie w sprzęt oraz modernizacja i adaptacja istniejących obiektów.

 

[1] Podane wymiary dotyczą wyłącznie boiska (od linii do linii). Ograniczenie to nie dotyczy nowych boisk przyszkolnych.

 

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania wynika z Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji z zastrzeżeniem, że w projektach, w których występuje pomoc publiczna, maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 700 000,00 PLN.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 4 289 001,80 PLN.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin 9 3 3 (OSI) (753.7 KB)

1 - Kryteria wyboru projektów dla EFRR (501.4 KB)

2 - Podręcznik_Użytkownika_LSI2014__wersja_1.4 (3 MB)

3 - Wzór wniosku o dofinansowanie 9_3_3_002_16_OSI (534.8 KB)

4.1 - OSI_Instrukcja_do_sporządzania_SW_Poddzialanie_9_3_3 (173.6 KB)

4.2 - OSI_Instrukcjia_do_sporządzenia_SW_(czesc_obliczeniowa)Poddzialanie_9_3_3_excel (391.6 KB)

5 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (634.2 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

6 - Wytyczne_IZ ws_kwalifikowalności_kosztów_objętych dofinansowaniem ze środków EFRR (986 KB)

7 - Wytyczne_IZ_w_sprawie_zasad_rozliczania_projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1,2,3,4,5 i 9 (597.6 KB)

8 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 9.3.3 (OSI) (862.4 KB)

9 - Wytyczne EFS w zakresie_edukacji (846.2 KB)

10 - Załącznik_nr_1_do_wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_WRPO_2014-2020_w_zakresie_OOS (545 KB)

11 - Instrukcja_wypełniania_Załacznika nr 1_do wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_WRPO_2014-2020_w_zakresie_OOŚ (1 MB)

12 - Załącznik nr 9 do wniosku - Wzór_Zaświadczenia_oraganu_odpowiedzialnego_za_monitorowanie_obszarów_Natura_2000 (462.5 KB)

13 - Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000 (312.9 KB)

14 - Załącznik nr 10 do wniosku - Wzór_Deklaracji_organu_odpowiedzialnego_za_gospodarkę_wodną (461.5 KB)

15 - Załącznik nr 11 do wniosku - Wzór_oswiadczenia_rejestry_GDOS (68.5 KB)

16 - Załącznik nr 15 do wniosku Oświadczenie_o_zabezpieczeniu_środków (465.5 KB)

17 - Załącznik nr 25 do wniosku Oświadczenie_o_ochronie_informacji_ujętych_we_wniosku_o_dofinansowanie-1 (451.3 KB)

18 - Załącznik nr 26.1 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

19 - Załącznik nr 26.2 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (503 KB)

20 - Załącznik nr 27.1 do wniosku Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_(zał._nr_6_do_wniosku_o_dofinansowanie) (330 KB)

21 - Załącznik nr 27.2 do wniosku Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_(zał._nr_6_do_wniosku_o_dofinansoanie) (296 KB)

22 - Załącznik nr 27.3 do wniosku Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimis (82.9 KB)

23 - Instrukcja_wypełnienia_załącznika nr 27.1 do wniosku_tabeli_w_części_D_formularza_informacji (74.9 KB)

24 - Instrukcja_wypełnienia_załącznika nr 27.2 do wniosku tabeli_w_części_D_formularza_Informacji (74.8 KB)

25 - Załącznik nr 34 do wniosku Oświadczenia Partnerów (479.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: joanna.kaczmarek-kaden@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 13 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14