Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-09-2016 do 21-10-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 30.08.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.09.03.02-IZ-00-30-003/16 dla Gnieźnieńskiego i Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach Poddziałania 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 10-04-2017

7 kwietnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3478/2017 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.02-IZ-00-30-003/16 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.2 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowegoWielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie 9.3.2 003-16 (271 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (351.7 KB)

Uchwała 3478/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 7.04.2017r. ws. wyboru wniosku o dofinansowanie (365.8 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy (3.8 MB)

Opublikowano: 10.04.2017 r.

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie). 

Lista projektów po ocenie merytorycznej - 9.3.2 (297.1 KB)


Zakończony etap oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że spośród 3 złożonych wniosków o dofinansowanie 2 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny, natomiast 1 projekt zostały ocenione negatywnie. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do 21.10.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 30.08.2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

1. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty wskazane w odpowiednich Mandatach  Terytorialnych dla Gnieźnieńskiego i Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, zgodnie z rodzajami podmiotów wymienionymi w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, a więc:

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  2. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  3. szkoły i placówki systemu oświaty realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz ich organa prowadzące,
  4. organizacje pozarządowe,
  5. szkoły wyższe wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji (kształcenia zawodowego).

2. Wsparciem zostaną objęte projekty, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne poprzez:

a)przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i/lub wyposażenie (sprzęt, w tym nowoczesny sprzęt oraz materiały dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) istniejących obiektów;

b)budowę i/lubwyposażenie (sprzęt, w tym wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny oraz pomoce dydaktyczne służące kształceniu zawodowemu i ustawicznemu) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach.

Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę potrzeb/trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium (w perspektywie kolejnych trzech lat) oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy wykorzystania/adaptacji istniejących budynków nie są wykonalne (wyłącznie w sytuacji, gdy przebudowa, rozbudowa lub adaptacja istniejących budynków nie jest możliwa lub jest nieuzasadniona ekonomicznie).

3. Wsparciem zostaną objęte również projekty, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę jednostek oświaty służących popularyzacji nauki i innowacji (tj. np. centra kreatywności, „Małe Koperniki”):

  1. projekty popularyzujące wykształcenie techniczne czy innowacyjność, realizowane poza systemem oświaty;
  2. projekty szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe promujące wśród dzieci i uczniów niższych poziomów edukacji specjalności techniczne najbardziej odpowiednie do potrzeb rynku pracy.

Inwestycje w tym zakresie związane będą głównie z doposażeniem i wyposażeniem w sprzęt oraz modernizacją i adaptacją istniejących obiektów.

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania wynika z Mandatów Terytorialnych dla Gnieźnieńskiego i Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

  1. Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla:
  1. Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji wynosi 9 252 249,99 PLN,
  2. Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji wynosi 5 014 999,99 PLN.

Łączna kwota alokacji w ramach konkursu wynosi 14 267 249,98 PLN.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin 9 3 2 (OSI) (765.3 KB)

Kryteria wyboru projektów (467.9 KB)

2 - Podręcznik_Użytkownika_LSI2014__wersja_1.4 (3 MB)

3 - Wzór wniosku o dofinansowanie 9_3_2_003_16_OSI (534.7 KB)

4.1 - OSI_Instrukcja_do_sporządzania_SW_(część_opisowa)_Poddzialanie_9_3_2 (179 KB)

4.2 - OSI_Instrukcja_do_sporządzania_SW_(czesc_obliczeniowa)Poddzialanie_9_3_2 (403.5 KB)

5 - Wzór umowy o dofinansowanie (634.3 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

6 - Wytyczne_IZ ws_kwalifikowalności_kosztów_objętych dofinansowaniem ze środków EFRR (986 KB)

7 - Wytyczne_IZ_w_sprawie_zasad_rozliczania_projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1,2,3,4,5 i 9 (597.6 KB)

8 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie 9.3.2 (OSI) (678 KB)

9 - Wytyczne EFS w zakresie_edukacji (846.2 KB)

10 - Załącznik_nr_1_do_wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_WRPO_2014-2020_w_zakresie_OOS (545 KB)

11 - Instrukcja_wypełniania_Załacznika nr 1_do wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_WRPO_2014-2020_w_zakresie_OOŚ (1 MB)

12 - Załącznik nr 9 do wniosku - Wzór_Zaświadczenia_oraganu_odpowiedzialnego_za_monitorowanie_obszarów_Natura_2000 (462.5 KB)

13 - Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000 (312.9 KB)

14 - Załącznik nr 10 do wniosku - Wzór_Deklaracji_organu_odpowiedzialnego_za_gospodarkę_wodną (461.5 KB)

15 - Załącznik nr 11 do wniosku - Wzór_oswiadczenia_rejestry_GDOS (68.5 KB)

16 - Załącznik nr 15 do wniosku Oświadczenie_o_zabezpieczeniu_środków (465.5 KB)

17 - Załącznik nr 25 do wniosku Oświadczenie_o_ochronie_informacji_ujętych_we_wniosku_o_dofinansowanie (451.3 KB)

18 - Załącznik nr 26.1 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

19 - Załącznik nr 26.2 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (503 KB)

20 - Załącznik nr 27.1 do wniosku Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_(zał._nr_6_do_wniosku_o_dofinansowanie) (330 KB)

21 - Załącznik nr 27.2 do wniosku Formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis_(zał._nr_6_do_wniosku_o_dofinansoanie) (296 KB)

22 - Załącznik nr 27.3 do wniosku Formularz_pomoc_inna_niż_pomoc_w_rolnictwie_lub_rybołówstwie_pomoc_de_minimis (82.9 KB)

23 - Instrukcja_wypełnienia_załącznika nr 27.1 do wniosku_tabeli_w_części_D_formularza_informacji (74.9 KB)

24 - Instrukcja_wypełnienia_załącznika nr 27.2 do wniosku tabeli_w_części_D_formularza_Informacji (74.8 KB)

25 - Załącznik nr 34 do wniosku Oświadczenia Partnerów (479.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: joanna.kaczmarek-kaden@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 13 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14