Zakończony od 30-09-2016 do 13-10-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.08.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 24-01-2017

20 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3141/2017 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/16 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (206.9 KB)

Lista projektów wybranych do dofinansowania dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (210.4 KB)

Lista członków Komisji Oceny Projektów 3.2.1 001/16 (357 KB)

Uchwała nr 3141 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 20.01.2017 ws. wyboru do dofinansowania 3.2.1 OSI (304.6 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy (3.8 MB)

Opublikowano: 24.01.2017 r.

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listy projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie) dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji oraz Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Lista po ocenie merytorycznej 3.2.1 LOSI (221 KB)

Lista po ocenie merytorycznej 3.2.1 POSI (223.1 KB)


Zakończony etap oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że w ramach naboru Nr RPWP.03.02.01-IZ-00-30-001/16 złożono 8 wniosków o dofinansowanie. Wszystkie projekty zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej http://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do dnia 13.10.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru (30.08.2016 r.).

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w holu głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są Wnioskodawcy, których projekty wynikają z:

 • Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI,
 • Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI, tj.
  1. jst i ich związki,
  2. jednostki zależne od jst, posiadające osobowość prawną w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy,
  3. samorządowe jednostki organizacyjne,
  4. organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną),
  5. podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  6. Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,
  7. podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia dotyczące kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego związanej m.in. z:

 1. ociepleniem obiektu,
 2. wymianą okien, drzwi zewnętrznych,
 3. przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji,
 4. instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji,
 5. instalacją systemów chłodzących, w tym również z OZE,
 6. wymianą oświetlenia na energooszczędne
 7. systemami monitorowania i zarządzania energią
 8. finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego - jako elementu kompleksowego projektu.

Wsparciem zostaną objęte projekty wynikające z:

 • Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI
 • Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;

Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

- minimalny wkład  własny – 15%

- ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 19 256 684,50 PLN

- minimalna wartość kosztów całkowitych projektu – 300 000,00 PLN.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin konkursu dla Poddziałania 3.2.1 (563.8 KB)

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Kryteria Wyboru Projektów w ramach działań współfinansowanych z EFRR (Działanie 3.2, Poddziałanie 3.2.1) (408.3 KB)

Załącznik 2 do Regulaminu konkursu – Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (2.8 MB)

Załacznik nr 3 - Wzór wniosku o dofinansowanie 3.2.1 OSI (511.9 KB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa – Poddziałanie 3.2.1 dla OSI ) (620 KB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa – Podziałanie 3.2.1 dla OSI) (94.6 KB)

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (645.5 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR (634.9 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu – Wytyczne IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1,2,3,4,5 i 9. (597.6 KB)

Pozostałe dokumenty:

Załącznik nr 1 do wniosku aplikacyjnego w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOS (545 KB)

Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku aplikacyjnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ (1 MB)

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 3.1.2 w ramach POSI i LOSI (349.2 KB)

Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (312.9 KB)

Poradnik Przygotowania Inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe (3.4 MB)

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych (310.5 KB)

SPA 2020 – Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 roku (2.3 MB)

Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

Załącznik nr 8 do wniosku o dofinansowanie – Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

Załącznik nr 9 do wniosku o dofinansowanie – Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

Załącznik nr 10 do wniosku o dofinansowanie – Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ (68.5 KB)

Załącznik nr 14 – Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504 KB)

Załącznik nr 19 do wniosku o dofinansowanie – Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (466 KB)

Załącznik nr 26 do wniosku o dofinansowanie – Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (513.9 KB)

Załącznik nr 27 – Oświadczenia Partnera/Uczestnika (482 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93

Zobacz często zadawane pytania

Pytania dotyczące obsługi Systemu LSI 2014+ można przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „kontakt” w Systemie LSI 2014+. Udzielane jest także wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ pod numerem tel. 61 626 71 09.