Zakończony od 30-09-2016 do 10-11-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.08.2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-002/16 ww ramach Poddziałania 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 24-03-2017

23 marca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.03.03.01-IZ-00-30-002/16 dla Obszarów Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.1 „Inwestycje w obszarze transportu miejskiego” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie. 

Uchwała Nr 3397/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (519.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3397/2017 - GOSI (212.5 KB)

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 3397/2017 - KOSI (201.6 KB)

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3397/2017 - LOSI (204.4 KB)

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 3397/2017 - POSI (205.5 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (448.1 KB)

dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy (1.4 MB)

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listy projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie) dla:

  • Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji,
  • Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji,
  • Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji,
  • Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Lista projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie) GOSI (225.3 KB)

Lista projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie) KOSI (214.8 KB)

Lista projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie) LOSI (219.9 KB)

Lista projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie) POSI (220.6 KB)

Opublikowano: 15.03.2017 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 16 złożonych wniosków o dofinansowanie 13 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 3 projekty zostały ocenione negatywnie. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 13.02.2017 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej http://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do dnia 10.11.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru (30.08.2016 r.).

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w holu głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są Wnioskodawcy, których projekty wynikają z Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji,
z Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, z Mandatu Terytorialnego dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji oraz z Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji tj.

1) jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,

2) jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,

3) organizacje pozarządowe, stowarzyszenia,

4) podmioty wykonujące usługi publiczne na zlecenie gminy/miasta na prawach powiatu/związku międzygminnego - w których większość udziałów lub akcji posiada gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa lub spółka kapitałowa, w której wymienione wcześniej podmioty (to jest gmina, powiat, związek międzygminny, Skarb Państwa) dysponują bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu - na podstawie aktualnej umowy dotyczącej świadczenia usług z zakresu transportu publicznego lub oświetlenia ulicznego,

5) uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego,

6) państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe,

7) podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyrektywy 2012/27/UE.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach przedmiotowego poddziałania realizowane będą wyłącznie projekty składające się co najmniej z 2 elementów inwestycyjnych wskazanych poniżej w pkt. 1-5 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 6. Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych poniżej rodzajów projektów polegających na:

1.  Zakupie niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego.

2. Budowie, przebudowie, rozbudowie i modernizacji infrastruktury transportu publicznego                    w tym np. :

- sieci tramwajowych, sieci autobusowych (układu torowego na trasach, pętlach, bocznicach, zajezdniach, uzupełnienia istniejącego układu wydzielonych pasów dla autobusów, wyposażenia dróg w zjazdy, zatoki autobusowe i inne urządzenia drogowe dla komunikacji miejskiej)

- zajezdni tramwajowych i autobusowych, przystanków, wysepek, a także urządzeń dla osób niepełnosprawnych

- parkingów typu P&R, B&R

- zintegrowanych centrów przesiadkowych

- zapewnienie dróg dostępu do przystanków, centrów przesiadkowych itp.,

- pasów ruchu dla rowerów.

3. Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu oraz ich elementów (np. Inteligentne Systemy Transportowe, tworzenie systemów i działań technicznych z zakresu telematyki służących komunikacji publicznej, zakup i montaż urządzeń z zakresu telematyki (w tym np. systemy dystrybucji i identyfikacji biletów, elektroniczne tablice informacyjne, wspólny bilet).

4. Budowie, przebudowie i modernizacji dróg dla rowerów w tym łączących miasta i ich obszary funkcjonalne oraz uzupełniająco infrastruktury rowerowej (publiczne parkingi rowerowe, kładki rowerowe i pieszo-rowerowe zlokalizowane w ciągach ścieżek rowerowych oraz systemy rowerów publicznych/miejskich, itp.)

5. Montażu efektywnego energetycznie oświetlenia ulicznego lub modernizacji oświetlenia ulicznego pod kątem zwiększenia jego energooszczędności, przy spełnieniu wymagań technicznych dotyczących oświetlenia dróg zawartych we właściwych normach dotyczących oświetlenia drogowego

6. Działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących transportu publicznego, rowerowego i pieszego (wyłącznie jako element projektu inwestycyjnego składającego się z minimum 2 elementów wskazanych w pkt. 1-5).

UWAGA!!!

Zgodnie z zapisami UP inwestycjom w infrastrukturę czy tabor transportu publicznego musi towarzyszyć szeroki wachlarz działań inwestycyjnych i „miękkich” zapewniających, że transport zbiorowy oraz niezmotoryzowany będzie wybierany częściej niż samochód jako podstawowy środek przemieszczania się w obrębie aglomeracji. Komponentem każdego projektu muszą być działania związane z promowaniem korzystania z  komunikacji zbiorowej, rowerowej lub ruchu pieszego.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

- maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż:

- dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020;

- minimalny wkład własny – 15%

- ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 118 424 848,95 PLN.

Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, zgodnie z art. 54 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin Konkursu 3 3 1 OSI (479.4 KB)

Załacznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach działań współfinansowanych z EFRR WRPO 2014+ (259.1 KB)

Załacznik nr 2 Podręcznik Użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (3 MB)

Załacznik nr 3 Wzór wniosku o dofinansowanie 3.3.1 OSI (510.9 KB)

Załacznik nr 4 Instrukcja do sporzadzania Studium Wykonalności_(część_opisowa_Poddziałanie_3.3.1) (137.3 KB)

Załacznik nr 4 Instrukcja do sporzadzania Studium Wykonalności_(część_obliczeniowa_Poddziałanie_3.3.1) (92.8 KB)

Załacznik nr 5 Wzór umowy o dofinansowanie (429.2 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

Załacznik nr 5A Wzór porozumienia w sprawie dofinansowania projektu (363.7 KB)

Załacznik nr 6 Wytyczne IZ WRPO 2014 w sprawie kwalifikowalności kosztów (634.9 KB)

Załacznik nr 7 Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów (503.3 KB)

Załacznik nr 8 Metodyka szacowania spadku emisji gazow cieplarnianych (tony ekwiwalentu CO2rok) (1.4 MB)

Instrukcja wypełniania wniosku (941.9 KB)

Instrukcja wypełniania Załacznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (1 MB)

Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (312.9 KB)

Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu (3.4 MB)

SPA 2020 – Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddzialywania na środowisko (310.5 KB)

Niebieska ksiega dla projektów w infrastrukturze drogowej (2.7 MB)

Niebieska Ksiega dla projektów w sektorze transportu publicznego (1.9 MB)

Wytyczne KE opracowanie i wdrozenie Planu Zrównoważonej Mobilnosci Miejskiej (6.9 MB)

Załącznik nr 1 Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOS (545 KB)

Załącznik nr 2 Wzór Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

Załącznik nr 3 Wzór Deklaracja organu odpowiedzialnego za gospodarki wodną (461.5 KB)

Załącznik nr 4 Oświadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ (68.5 KB)

Załącznik nr 15 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504 KB)

Załącznik nr 20 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (466 KB)

Załącznik nr 30 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (515.8 KB)

Załącznik nr 31 Oświadczenia Partnera Uczestnika (482 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93

Zobacz często zadawane pytania

Pytania dotyczące obsługi Systemu LSI 2014+ można przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „kontakt” w Systemie LSI 2014+. Udzielane jest także wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ pod numerem tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.