Zakończony od 30-09-2016 do 31-10-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.08.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 4.3.1 Gospodarka wodno – ściekowa. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 21-04-2017

7 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3971/2017 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania.

Uchwała Nr 3971/2017 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu ocenionego pozytywnie (56.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3971/2017 (217.7 KB)

Załączniki do umowy (4.7 MB)

Opublikowano: 11.07.2017 r.


27 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3582/2017 w sprawie: wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów ocenionych pozytywnie z wyodrębnieniem projektów wybranych do dofinansowania. 

Uchwała Nr 3582/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wyboru do dofinansowania projektów ocenionych pozytywnie (516.7 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3582/2017 (262.9 KB)

Opublikowano: 28.04.2017 r.


20 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3541/2017 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.03.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Skład Komisji Oceny Projektów 4.3.1 (354.5 KB)

Uchwała 3541/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 20.04.2017 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (300.2 KB)

Załącznik do Uchwały Nr 3541/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 20.04.2017 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (225.6 KB)

Załączniki do umowy (5 MB)

Opublikowano: 21.04.2017 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie) -4.3.1-01/16 (237.3 KB)


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 39 złożonych wniosków o dofinansowanie 24 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny, 13 projektów zostało ocenionych negatywnie. 2 projekty zostały pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej http://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do dnia 31.10.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru (30-08-2016).

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w holu głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

  1. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki,
  2. podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin,
  3. uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W celu wypełnia wymagań Dyrektywy Rady 91/271/EWG wsparcie dotyczyć będzie projektów w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM ujętych w IV Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych oraz wynikających z Master Planu dla dyrektywy ściekowej, dotyczących:

  • budowy, rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych (w tym również w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych),
  • budowy i modernizacji systemów kanalizacji zbiorczej (w tym rozdział sieci ogólnospławnej),
  • budowy i modernizacji systemów zaopatrzenia w wodę jako uzupełnienie w/w zadań, przy czym koszty związane z budową i modernizacją systemów zaopatrzenia w wodę mogą stanowić do 50% kosztów całkowitych inwestycji. Projekty dotyczące budowy sieci wodociągowej otrzymają wsparcie wyłącznie w zakresie zgodnym z ustawą Prawo wodne (tj. przy jednoczesnej realizacji na danym obszarze sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej).

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych.
  • Dla projektów generujących dochód poziom dofinansowania właściwy dla danego projektu zostanie określony w oparciu o stawkę zryczałtowaną dla sektora gospodarki wodnej w wysokości 25%, wskazaną w załączniku nr 5 do rozporządzenia ogólnego, zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020 (obowiązującymi w dniu ogłoszenia konkursu).
  • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 200 000 000,00 PLN.

Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu wynosi 500 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin konkursu dla Poddziałania 4.3.1 (522.5 KB)

Załączniki do Regulaminu:

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Kryteria Wyboru Projektów w ramach działań współfinansowanych z EFRR (Działanie 4.3, Poddziałanie 4.3.1) (392.6 KB)

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu – Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (3 MB)

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie (525.2 KB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa – Poddziałanie 4.3.1) (720 KB)

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa – Podziałanie 4.3.1) (155.8 KB)

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (301.3 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR (634.9 KB)

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu – Wytyczne IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1,2,3,4,5 i 9. (600.9 KB)

Załącznik nr 8 do Regulaminu Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2015 (AKPOŚK) z dnia 21 kwietnia 2016 (448.5 KB)

Załącznik nr 8 do Regulaminu Wykaz aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK 2015 (2.2 MB)

Załącznik nr 9 do Regulaminu Aktualizacja Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91/271/EWG (934 KB)

Załącznik nr 9 do Regulaminu Załącznik do aktualizacji Master Planu dla dyrektywy Rady 91/271/EWG (1.9 MB)

Pozostałe dokumenty:

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 4.3.1 (288.2 KB)

Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (312.9 KB)

Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie OOŚ (1 MB)

Poradnik Przygotowania Inwestycji z uwzględnieniem zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe (3.4 MB)

SPA 2020 – Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 roku (2.3 MB)

Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

Wytyczne w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. (310.5 KB)

Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO na lata 2014-2020 w zakresie OOS. (545 KB)

Załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie - Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000. (462.5 KB)

Załącznik nr 3 do wniosku o dofinansowanie – Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

Załącznik nr 4 do wniosku o dofinansowanie – Wzór Oświadczenia o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. (68.5 KB)

Załącznik nr 15 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. (504 KB)

Załącznik nr 19 do wniosku o dofinansowanie – Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji. (466 KB)

Załącznik nr 24 do wniosku o dofinansowanie – Efekt rzeczowo-ekologiczny. (38.6 KB)

Załącznik nr 27 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie. (515.8 KB)

Załącznik nr 28 do wniosku o dofinansowanie – Oświadczenia Partnera/Uczestnika. (479.5 KB)

Załącznik nr 29 do wniosku o dofinansowanie - Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące produkcji i wykorzystania energii cieplnej i/lub elektrycznej. (481.5 KB)

Załącznik dodatkowy: Metodyka dostepnosci cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE (423.5 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93

Zobacz często zadawane pytania

Pytania dotyczące obsługi Systemu LSI 2014+ można przesyłać za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „kontakt” w Systemie LSI 2014+. Udzielane jest także wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ pod numerem tel. 61 626 71 09.