Zakończony od 30-09-2016 do 30-11-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.08.2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 23-05-2017

27 marca 2018 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5096/2018 w sprawie: zmiany Wnioskodawcy, którego projekt został wybrany do dofinansowania na mocy Uchwały Nr 4444/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01‑IZ‑00‑30‑001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia w Załączniku nr 1 do przedmiotowej Uchwały aktualizację do listy projektów ocenionych w konkursie Nr RPWP.02.01.01‑IZ‑00‑30‑001/16.

Uchwała 5096/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 27.03.2018 ws. zmiany Wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem oraz Załącznikiem (296.5 KB)

Opublikowano: 27.03.2018 r.


26 października 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (398.4 KB)

Uchwała Nr 4444/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (379.4 KB)

dokumenty wymagane do podpisania umowy (3.8 MB)

Opublikowano: 27.10.2017 r.


19 maja 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3685/2017 w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-001/16 dla Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (216.4 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (115.1 KB)

Uchwała Nr 3685/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19.05.2017 ws. wyboru wniosków (437.8 KB)

dokumenty do umowy (4.8 MB)

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listy projektów ocenionych pozytywnie, z podziałem na projekty z zakresu ochrony zdrowia i pozostałe typy projektów określone dla tego Poddziałania.

Projekty ocenione pozytywnie - ochrona zdrowia (223.3 KB)

Projekty ocenione pozytwynie - pozostałe typy projektów (229.2 KB)

Opublikowano: 10.05.2017 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 41 złożonych wniosków o dofinansowanie, 27 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 11 projektów zostało ocenione negatywnie, natomiast 3 projekty zostały pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 21.02.2017 r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 30 września 2016 r. od godziny 7.30 do 30 listopada 2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 30 sierpnia 2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie ubiegać się mogą:

 1. jednostki samorządu terytorialnego i ich związki oraz jednostki im podległe (posiadające osobowość prawną) – poza powiatami i Samorządem Województwa w typie projektu wskazanym w punkcie drugim;
 2. administracja rządowa zespolona i niezespolona (dla projektów o zasięgu regionalnym),
 3. organizacje pozarządowe;
 4. jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
 5. instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw (posiadające osobowość prawną);
 6. podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń).

 

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące typy projektów:

 1. Zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparcie cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia:
  1. dotyczące upowszechniania standardów wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów EDM;
  2. dotyczące rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych[1], jako projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem
   e-usługi.
 2. Tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie systemów geodezyjnych, w tym:
  1. baz danych i metadanych tych zbiorów, obejmujących przede wszystkim zbiory danych przestrzennych infrastruktury informacji przestrzennej;
  2. rozwiązań technicznych, aplikacyjnych, zapewniających interoperacyjność zbiorów
   i usług danych przestrzennych oraz harmonizację tych zbiorów[2];
  3. geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS (portale, instrumenty i systemy zarządzania przestrzenią i informacjami o przestrzeni regionalnej oraz lokalnej);
  4. pozyskanie i przetwarzanie danych (konwersja, migracja, ładowanie) celem zapewnienia wymagań ustawowych;
  5. udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności oraz poziomu dojrzałości usług już dostępnych.
 3. Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla regionalnego/lokalnego[3], m.in. przedsięwzięcia:
  1. zapewniające interoperacyjność rejestrów publicznych oraz istniejących systemów teleinformatycznych i ich integrację (w tym ePUAP);
  2. służące poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych (np. podpis elektroniczny, elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna archiwizacja dokumentów).
 4. Rozwój cyfryzacji, w tym digitalizacji zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, edukacyjnych, naukowych w posiadaniu instytucji szczebla regionalnego/lokalnego oraz zapewnienie powszechnego, otwartego dostępu w postaci cyfrowej do tych zasobów.
 

[1] M.in. rozwiązania informatyczne, które pozwolą na dostosowanie się do Rozporządzenia z 28 marca 2013 r. w sprawie

wymagań dla Systemu Informacji Medycznej poprzez przekazywanie przez usługodawcę dokumentacji opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ustawy z 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 Ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.  

[2] Zgodnie z Dyrektywą INSPIRE i Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. 2010 nr 76 poz. 4.89 z zm.).

[3] Realizowane projekty powinny być zgodne z priorytetami Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania obliczana jest zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 40 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 6 lipca 2018 roku - szczegóły poniżej:

Zgodnie z art. 9 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 do zadań instytucji zarządzającej programem operacyjnym należy m.in. zawieranie z wnioskodawcami Umów o dofinansowanie projektu. W celu realizacji powyższego zadania oraz dostosowania treści Umowy do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, opracowano nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu dla Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu, który będzie obowiązywał dla Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020, przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu (Uchwały ze Zobowiązaniem).

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje od 6 lipca 2018 r.

wzór Umowy RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (732 KB)

wzór Porozumienia RODO obowiązuje od 06.07.2018+zał. (631.5 KB)

Opublikowano: 30.07.2018 r.


1. Regulamin konkursu (940.4 KB)

2. Kryteria Wyboru Projektów (554.9 KB)

3. Podręcznik użytkownika LSI 2014+ (3 MB)

4. Wzór wniosku o dofinansowanie (527.9 KB)

5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 2.1.1 (729.8 KB)

6. Instrukcja_do_sporządzania_SW_(część_opisowa) (176.6 KB)

7. Instrukcja_do_sporządzania_SW_(czesc_obliczeniowa) (404 KB)

8. Wzór_umowy_o_dofinansowanie_projektu (645.8 KB) (nieaktualny)

9. Wzór Porozumienia o dofinansownie Projektu (536.1 KB) (nieaktualny)

10. Wytyczne IZ WRPO 2014+ ws. kwalifikowalności kosztów (999.7 KB)

11. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów (370.2 KB)

12. Załącznik nr 1 do_wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_WRPO_2014-2020_w_zakresie_OOŚ (545 KB)

13. Instrukcja_wypełniania_Załacznika_do wniosku_o_dofinansowanie_w_ramach_WRPO_2014-2020_w_zakresie_OOŚ (1 MB)

14. Załącznik nr 2 Wzór_Zaświadczenia_oraganu_odpowiedzialnego_za_monitorowanie_obszarów_Natura_2000 (462.5 KB)

15. Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000 (312.9 KB)

16. Załącznik nr 3 Wzór_Deklaracji_organu_odpowiedzialnego_za_gospodarkę_wodną (461.5 KB)

17. Załącznik nr 4 Wzor_oświadczenia_dot_rejestrów_GDOS (68.5 KB)

18. Załącznik nr 15 Oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane (503.5 KB)

19. Załącznik nr 15 Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (503 KB)

20. Załącznik nr 19 oświadczenie o zabezpieczeniu środków (465 KB)

21. Załącznik nr 23 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (83 KB)

22. Załącznik nr 23 Formularz informacji pomoc de minimis przezprzedsiebiorce wykonujacego usluge swiadczona w ogolnym interesie gospodarczym (324.5 KB)

23. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (70.3 KB)

24. Załącznik nr 23 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

25. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza Informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (70.2 KB)

26. Załącznik nr 26 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (452.2 KB)

27. Załącznik nr 27 Oświadczenia Partnerów (479 KB)

Inne ważne informacje

Zobacz często zadawane pytania

Pytania prosimy kierować mailowo na jeden z poniższych adresów:

pawel.hryniewicz@umww.pl, agnieszka.rothe@umww.pl lub telefonicznie po numerami 61 626 61 10 lub 61 626 61 63.

Pytania można również kierować bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.