Zakończony od 30-09-2016 do 30-11-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 – 2020 oraz Stowarzyszenie Metropolia Poznań jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 30.08.2016 r. ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska Poddziałanie 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania Typ projektu I Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP). Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Metropolia Poznań.

Wyniki naboru 12-05-2017

W dniu 9 maja 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3614/2017 wyboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska”, Poddziałania 3.3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania”, Typ projektu I „Inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP)”, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych. Uchwałę w tej sprawie podjął również Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Uchwała Nr 3614/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie (295.2 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3614/2017 (465.6 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 8.05.2017 ws. wyboru wniosków 3.3.3 Typ I (399 KB)

Skład KOP IZ 3.3.3 Typ I (272.1 KB)

Skład KOP IP ZIT POZ 3.3.3 Typ I (233.1 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (3.8 MB)

Wyniki ocen

Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w ramach konkursu złożono 1 wniosek o dofinansowanie, który został oceniony negatywnie.

Opublikowano: 08.06.2018 r.


Uzupełnienie informacji o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosku Gminy Pobiedziska. Zgodnie z wyrokami WSA i NSA w sprawie oceny niniejszego wniosku projekt został przekazany do Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ celem dalszej oceny zgodnie z kryteriami formalnymi i merytorycznymi.


Uzupełnienie informacji o wynikach oceny strategicznej ZIT

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań w dniu 10 lipca br. podjął uchwałę przyjmującą zaktualizowaną listę rankingową w związku z zakończeniem procedury związanej z koniecznością dokonania ponownej oceny wniosku. Na liście rankingowej znalazło się 10 projektów spełniających kryteria oceny strategicznej ZIT, rekomendowanych do dofinansowania oraz  mieszczących się w alokacji przyjętej w konkursie. Dwa projekty znalazły się na liście projektów odrzuconych.

Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Typ I - aktualizacja z dnia 10.07.2017 (223.2 KB)

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 typ I - aktualizacja z dnia 10.07.2017 (234.1 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 3.3.3 Typ I - aktualizacja z dnia 10.07.2017 (434.4 KB)

Opublikowano: 12.07.2017r.


Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie 3.3.3 002-16 (226.2 KB)

Opublikowano: 05.05.2017 r.


Uzupełnienie informacji o wynikach oceny strategicznej ZIT dla wniosków złożonych w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/16 do poddziałania 3.3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań w dniu 6 kwietnia br. podjął uchwałę przyjmującą zaktualizowaną listę rankingową w związku z zakończeniem procedury odwoławczej dotyczącej oceny strategicznej wniosków. Na liście rankingowej znalazło się 11 projektów spełniających kryteria oceny strategicznej ZIT, rekomendowanych do dofinansowania oraz mieszczących się w alokacji przyjętej w konkursie. Jeden projekt znalazł się na liście projektów odrzuconych.

Uchwała daje podstawę do przekazania wniosku o dofinansowanie złożonego przez Gminę Pobiedziska do IZ WRPO 2014+ celem dalszej oceny, zgodnie z kryteriami formalnymi i merytorycznymi.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 typ I - aktualizacja (235.9 KB)

Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Typ I - aktualizacja (223.9 KB)

Uchwała Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań 3.3.3 Typ I - aktualizacja (402.8 KB)

Opublikowano: 10.04.2017 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 10 złożonych wniosków o dofinansowanie 9 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 1 projekt został oceniony negatywnie. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 21.03.2017 r.


Wyniki oceny strategicznej ZIT

W dniu 9 stycznia br. Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej dla realizacji ZIT w MOF Poznania w ramach WRPO 2014+, przyjął uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków i protokołu z oceny strategicznej ZIT w konkursie nr RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/16.

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 typ I (231 KB)

Lista projektów odrzuconych w wyniku oceny strategicznej ZIT - 3.3.3 Typ I (226.2 KB)

Uchwała nr 2/2017 Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań z 9.01.2017r. 3.3.3 Typ I (320.2 KB)

Opublikowano: 11.01.2017 r.

Informacje o naborze

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do 30.11.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Metropolia Poznań, Poznań ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:45 do 15:45 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2017

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015 r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016 r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r., 17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r., 25 sierpnia):

jst ich związki, stowarzyszenia i jednostki organizacyjne, komunalne osoby prawne oraz operatorzy publicznego transportu zbiorowego z MOF Poznania, gminy Czempiń i gminy Środa Wielkopolska

Na co można uzyskać dofinansowanie?

W ramach konkursu możliwe będą do realizacji inwestycje funkcjonalnie powiązane z tworzeniem systemu zintegrowanych węzłów przesiadkowych (ZWP), polegające w szczególności na:

1. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji dojść i dróg dojazdowych oraz dojazdowych tras rowerowych,

2. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji innej infrastruktury drogowej służącej wyłącznie obsłudze ZWP,

3. Budowie elementów infrastruktury drogowej (tuneli i wiaduktów), eliminujących kolizje dróg z liniami kolejowymi objętymi zasięgiem Poznańskiej Kolei Metropolitalnej,

4. Budowie lub przebudowie elementów infrastruktury drogowej umożliwiających wprowadzenie priorytetów dla transportu zbiorowego w zakresie niezbędnym dla właściwego wykonywania robót drogowych dotyczących infrastruktury transportu zbiorowego i uzasadnionych z punktu widzenia technologicznego,

5. Budowie systemów zarządzania i organizacji ruchu (w tym systemów oznakowania i informacji pasażerskiej, gromadzenia i przetwarzania danych, dystrybucji i identyfikacji biletów, wspólny bilet i inne),

6. Budowie, przebudowie, rozbudowie lub modernizacji parkingów typu P&R, B&R, K&R wraz z urządzeniami towarzyszącymi (np. system monitorowania, zarządzania), a także budowli
i budynków stanowiących infrastrukturę niezbędną do obsługi podróżnych,

7. Zakupie autobusów niskoemisyjnych służących do dowożenia pasażerów do ZWP,

8. Inwestycjach związanych z przygotowaniem miejsc leżących w obrębie ZWP, przeznaczonych na towarzyszące usługi transportowe (np. wypożyczalnia samochodów elektrycznych, wypożyczalnia rowerów publicznych/miejskich),

9. Działaniach informacyjno-promocyjnych zachęcających do korzystania z niskoemisyjnych form mobilności miejskiej - publicznego transportu zbiorowego, rowerowego lub ruchu pieszego (wyłącznie jako dodatkowy element projektu inwestycyjnego).

W ramach konkursu realizowane mogą być wyłącznie projekty składające się co najmniej 2 z elementów inwestycyjnych wskazanych powyżej w pkt. 1-8 oraz elementu dotyczącego informacji i promocji wskazanego w pkt. 9. Preferowane będą kompleksowe projekty obejmujące jak największą liczbę wskazanych powyżej rodzajów projektów.

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 200 000 000 PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • maksymalnie do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód – zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014 – 2020,
  • minimalny wkład własny – 15%,

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Instytucja Zarządzająca informuje, iż Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 18 listopada 2016 roku podjął uchwałę w spr. zmiany zapisów w regulaminie konkursu RPWP.03.03.03-IZ-00-30-002/16. Zmiana Regulaminu Konkursu dotyczy załącznika nr 3 do Regulaminu, tj. wzoru wniosku o dofinansowanie  :

 Zapisy załącznika nr 3 do Regulaminu „Wzór wniosku o dofinansowanie” w pkt. VIII „Oświadczenia Wnioskodawcy” pkt. 2 otrzymują brzmienie: Oświadczam, że jestem upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu Wnioskodawcy.”

3 - Wzór wniosku o dofinansowanie typ I (533.5 KB)

Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od 18 listopada 2016 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.


Regulamin 3.3.3 typ I (584.5 KB)

1 - Kryteria wyboru projektów (106.1 KB)

2 - Podręcznik użytkownika LSI2014+ wersja 1.4 (3 MB)

3 - Wzór wniosku o dofinansowanie (534.9 KB)

4 - Instrukcja do sporzadzania Studium Wykonalności (część opisowa Poddziałanie 3.3.3) (133.8 KB)

4 - Instrukcja do sporzadzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa Poddziałanie 3.3.3) (95.7 KB)

5 - Wzór umowy o dofinansowanie projektu (467.5 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

6 - Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR (634.9 KB)

7 - Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów (503.3 KB)

8 - Metodyka szacowania emisji gazow cieplarnianych (160.8 KB)

9 - Instrukcja wypełniania wniosku - Działanie 3.3.3 Typ I (357.3 KB)

10 - Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOS (545 KB)

11 - Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

12 - Instrukcja wypełniania Załacznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (1 MB)

13 - Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (312.9 KB)

14 - Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu (3.4 MB)

15 - SPA-2020 - Strategiczny Plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmainy klimatu do roku 2020 (2.3 MB)

16 - Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

17 - Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko (310.5 KB)

18 - Wzor oswiadczenia rejestry GDOS (68.5 KB)

19 - Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

20 - Niebieska Księga (Infrastruktura drogowa) (2.7 MB)

21- Niebieska Księga (Sektor Transportu Publicznego) (1.9 MB)

22 - Wytyczne KE opracowanie i wdrozenie Planu Zrównoważonej Mobilnosci Miejskiej (6.9 MB)

23 - Załącznik nr 15 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (476 KB)

24 - Załącznik nr 29 - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizacje inwestycji (465.5 KB)

25 - Załącznik nr 40 - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (512.9 KB)

 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.