Zakończony od 30-09-2016 do 14-10-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 30.08.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 1.3.3 Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 24-01-2017

20 stycznia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3144/2017 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/16 dla Działania 1.3 „Wsparcie przedsiębiorczości i infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego", Poddziałania 1.3.3 „Infrastruktura na rzecz rozwoju gospodarczego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia projekt wybrany do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie (RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/16) (272.4 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/16 (259.7 KB)

Uchwała Nr 3144/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 20.01.2017r. ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (435.9 KB)

Załączniki do umowy (3.9 MB)

Opublikowano: 24.01.2017 r.

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie).

Lista po ocenie merytorycznej 1.3.3 (215.1 KB)


Zakończony etap oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 5 złożonych wniosków o dofinansowanie, w naborze Nr RPWP.01.03.03-IZ-00-30-001/16, 1 wniosek został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny, natomiast 4 projekty zostały ocenione negatywnie. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 30.09.2016 r. od godziny 7.30 do 14.10.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 30.08.2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

W ramach naboru dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty, których przedmiotem będzie kompleksowe tworzenie nowej i rozwój istniejącej infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego (w tym dla regionalnych specjalizacji) w szczególności na nieużytkach zlokalizowanych w pobliżu inwestycji transportowych (autostrad, dróg szybkiego ruchu, linii kolejowych), terenach zdegradowanych, wymagających rewitalizacji, polegające na:

  1. uporządkowaniu i przygotowaniu terenów inwestycyjnych w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;
  2. uzbrojeniu terenów inwestycyjnych (infrastruktura wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, energetyczna, gazowa), budowie lub modernizacji układu komunikacyjnego terenu inwestycyjnego (wewnętrzna infrastruktura drogowa, wewnętrzna infrastruktura kolejowa bez infrastruktury doprowadzającej);
  3. budowie, rozbudowie, modernizacji innej wyspecjalizowanej infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych;
  4. przeprowadzeniu kampanii promocyjnych (wyłącznie jako element uzupełniający projektu).

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu do 85% wydatków kwalifikowalnych.

Kwota pomocy dla każdego projektu obliczana jest zgodnie z Regulaminem konkursu precyzującym zasady udzielania pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 40 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

1 - Regulamin konkursu (847.3 KB)

2 - Kryteria wyboru projektów dla EFRR (Poddziałanie 1.3.3) (401.9 KB)

3 - Wzór wniosku o dofinansowanie (529.1 KB)

4 - Instrukcja wypełniania wniosku 1.3.3 -wersja 1.0 (1.2 MB)

5 - Podręcznik Użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (3 MB)

6 - Wzór umowy o dofinansowanie (645.7 KB)

7 - Wytyczne_IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR (986 KB)

8 - Wytyczne IZ WRPO na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1 2 3 4 5 i 9 (597.7 KB)

9 - Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie_OOS (545 KB)

10 - Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (1 MB)

11 - Załącznik nr 9 Wzór Zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

12 - Instrukcja wypełniania Załącznika nr 9 Zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

13 - Załącznik nr 10 Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

14 - Załącznik nr 11 Wzor oswiadczenia rejestry GDOS (69 KB)

15 - Załącznik nr 16 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (465.5 KB)

16 - Załącznik nr 18 Oświadczenia Partnerów (480 KB)

17 - Zalacznik nr 24 Instrukcja SW (część opisowa) (606 KB)

18 - Załącznik nr 24 Instrukcja do sporządzania SW (czesc obliczeniowa) (403.5 KB)

19 - Załącznik nr 25 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku odofinansowanie (454.5 KB)

20 - Załącznik nr 26 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

21 - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lubr rybołówstwie pomoc de minimis lub pomoc de minimis (82.9 KB)

22 - Załącznik nr 27 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (324.5 KB)

23 - Załacznik nr 27 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

25 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

26 - Załącznik nr 28 Oświadczenie o niepowielaniu infrastruktury (454.1 KB)

27 - Załącznik nr 29 Oświadczenie o wyczerpaniu limitu infrastruktury (454.1 KB)24 - Instrukcja wypełnienia_tabeliw częściD formularza informacji o pomocy de minimis (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: alina.wojciechowska@umww.pl, telefonicznie pod numerem 61 626 61 99 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.