Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 15-09-2016 do 21-09-2016

Z powodu wycofania wniosku o dofinansowanie nabór został unieważniony.


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 14.09.2016 r. ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPWP.01.05.01-IZ-00-30-001/16, w ramach Poddziałania 1.5.1 Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 15 września 2016 r. od godziny 7.30 do 21 września 2016 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosku w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. od 14 września 2016 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+, osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w Punkcie Naboru Wniosków mieszczącym się w holu głównym Urzędu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,

lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku z wymaganą dokumentacją do jednostki.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie może ubiegać się Bank Gospodarstwa Krajowego działający jako podmiot wdrażający fundusz funduszy, o którym mowa w art. 2 pkt. 27 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013

Instrumenty finansowe podnoszące konkurencyjność MŚP

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85% - wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny - 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe: 120 000 000 euro, tj. 521 232 000 PLN (według kursu euro = 4,3436 zł)

Niezbędne dokumenty

1_Kryteria wyboru podmiotu wdrażającego Fundusz Funduszy oraz realizowanego przez niego projektu (592 KB)

2_Formularz wniosku o dofinansowanie (522.4 KB)

3_Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (122.1 KB)

4_Podręcznik Użytkownika LSI2014+ wersja 1.4 (3 MB)

5_Regulamin LSI2014+ (497.2 KB)

6_Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym (367.6 KB)

7_Załącznik do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (545.5 KB)

8_Instrukcja wypełniania Załącznika do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (1 MB)

9_Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (513.4 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: alina.wojciechowska@umww.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 99 bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.