Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 19-10-2016 do 16-12-2016

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 18.10.2016 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-007/16 w trybie pozakonkursowym, w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 10-04-2017

7 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Archidiecezji Poznańskiej zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „„Tu się wszystko zaczęło” - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt całkowity projektu to 9 850 000,00 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 8 217 549,48 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPWP.04.04.01-IZ-00-30-007/16 (369.6 KB)

Uchwała Nr 34722017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie (588.3 KB)

Beneficjenci WRPO dokumenty do umowy (4.4 MB)

Opublikowano: 10.04.2017r.

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej

Projekt pozakonkursowy pt. „Tu się wszystko zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu” złożony przez Archidiecezję Poznańską został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. 

Lista projektów ocenionych merytorycznie (280.3 KB)


Informacja o zakończeniu oceny formalnej

Projekt pozakonkursowy pt. „Tu się wszystko zaczęło - ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu” złożony przez Archidiecezję Poznańską został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 19.10.2016 r. od godziny 7.30 do 16.12.2016 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 18.10.2016 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Archidiecezja Poznańska

Na co można uzyskać dofinansowanie?

  1. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych.
  2. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury.
  3. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych.
  4. Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych.
  5. Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie muzealiów, archiwaliów, starodruków i innych zabytków ruchomych jako integralne elementy szerszego projektu infrastrukturalnego.
  6. Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem jako część szerszego projektu infrastrukturalnego.
  7. Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego).
  8. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego).
  9. Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, jak również rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego.

Typy projektów można łączyć.
Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy. Maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 8 372 500,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1 – Kryteria wyboru projektów dla EFRR (303.1 KB)

2 – Podręcznik Użytkownika LSI2014+ wersja 1.4 (3 MB)

3 – Formularz wniosku o dofinansowanie (527.4 KB)

4 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (521.9 KB)

5 – Instrukcja do sporządzania SW (część opisowa) Poddziałanie 4.4.1 (657.5 KB)

6 – Instrukcja do sporządzania SW (część obliczeniowa) Poddziałanie 4.4.1 (403.5 KB)

7 – Wzór umowy o dofinansowanie (600.6 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

8 – Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów (999.7 KB)

9 – Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów (600.9 KB)

10 – Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (544.5 KB)

11 – Instrukcja wypełniania Załącznika w zakresie OOŚ (1 MB)

12 – Załącznik nr 2 do wniosku – Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (462.5 KB)

13 – Instrukcja wypełniania Zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

14 – Załącznik nr 3 do wniosku – Wzór Deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

15 – Załącznik nr 4 do wniosku – Wzór Oświadczenia o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ (68 KB)

16 – Załącznik nr 15 do wniosku – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504 KB)

17 – Załącznik nr 20 do wniosku – Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (466 KB)

18 – Załącznik nr 28 do wniosku – Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (455.5 KB)

19 – Załącznik nr 30 do wniosku – Oświadczenia partnera/uczestnika (jeśli dotyczy) (482 KB)

20 – Załącznik nr 31 do wniosku – Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (85.4 KB)

21 – Załącznik do 32 do wniosku – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290 KB)

22 – Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.7 KB)

23 – Załącznik nr 33 do wniosku – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (324 KB)

24 – Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza informacji przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: emilia.wisniewska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 43 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.