Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-12-2016 do 28-02-2017

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29.11.2016 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-013/16 w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 02-06-2017

1 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3756/2017 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-013/16 dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w zakresie Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego”, Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Uchwała 3756/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 1.06.2017 ws. wyboru wniosku o dofinansowanie (300.5 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3756/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 1.06.2017 ws. wyboru wniosku o dofinansowanie (202.8 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu RPWP.04.04.01-IZ-00-30-013/16 (348.4 KB)

Dokumenty do umowy (4.4 MB)

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista projektów ocenionych merytorycznie 4.4.1 013/16 (218.2 KB)

Opublikowano: 29.05.2017 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 2 złożonych wniosków o dofinansowanie 1 wniosek został oceniony pozytywnie i skierowany do dalszej oceny, 1 projekt został oceniony negatywnie. Wniosek pozytywnie oceniony formalnie zostanie oceniony merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 05.05.2017 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej http://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.12.2016 r. od godziny 7.30 do dnia 28.02.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru (29-11-2016).

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w holu głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są Wnioskodawcy, których projekty wynikają z Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w tym:

 1. Samorządowe instytucje kultury;
 2. Jednostki samorządu terytorialnego;
 3. Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 4. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
 5. Uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;
 6. Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność non profit (w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej) w obszarze objętym wsparciem w ramach działania;
 7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
 8. Inne instytucje z sektora finansów publicznych;
 9. Szkoły wyższe;
 10. Państwowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe (Państwowe instytucje kultury oraz współprowadzone przez Ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN chyba, że zapisy poszczególnych Kontraktów Terytorialnych stanowią inaczej mogą ubiegać się o dofinansowanie wyłącznie w ramach PO IiŚ).

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych.
 2. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury.
 3. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych.
 4. Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych.
 5. Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie muzealiów, archiwaliów, starodruków i innych zabytków ruchomych jako integralne elementy szerszego projektu infrastrukturalnego.
 6. Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem jako część szerszego projektu infrastrukturalnego.
 7. Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego).
 8. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego).
 9. Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, jak również rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego).

Typy projektów można łączyć.

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

 • Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 85% wydatków kwalifikowalnych.
 • Dla projektów objętych pomocą publiczną zastosowanie ma Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. 205 r., poz. 1364).

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

 • Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 1 799 998,40 zł
 • Minimalna wartość projektu wynosi 500 000,00 PLN.

Wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej UMWW, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynika z Mandatu Terytorialnego dla POSI.

Maksymalna wartość projektów:

W przypadku projektów dotyczących:

 1. konserwacji, restauracji, rewaloryzacji zabytków drewnianych (zarówno nieruchomych, jak i ruchomych);
 2. rozwoju czytelnictwa w miastach wojewódzkich;
 3. rozwoju sztuki współczesnej w miastach wojewódzkich;
 4. konserwacji, restauracji, rewaloryzacji, adaptacji na cele kulturalne oraz zabezpieczenia przed kradzieżą i zniszczeniem ruchomych i nieruchomych zabytków techniki;
 5. obiektów wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii lub zlokalizowanych na obszarach objętych wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub położonych na obszarach uznanych za Pomniki Prezydenta RP,

maksymalnie 8 000 000,00 PLN

W pozostałych przypadkach maksymalnie 20 000 000,00 PLN

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin 4.4.1 RPWP.04.04.01-IZ-00-30-013/16 (554.2 KB)

1 – Kryteria wyboru projektów dla EFRR (303.1 KB)

2 – Podręcznik Użytkownika LSI2014+ wersja 1.4 (3 MB)

3 – Formularz wniosku o dofinansowanie (530.8 KB)

4 – Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (335.3 KB)

5 – Instrukcja do sporządzania SW (część opisowa) Poddziałanie 4.4.1 (403.5 KB)

6 – Instrukcja do sporządzania SW (część obliczeniowa) Poddziałanie 4.4.1 (658 KB)

7 – Wzór umowy o dofinansowanie (468.5 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

8 – Wzór porozumienia w sprawie dofinansowania (396.5 KB)

9 – Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów (999.7 KB)

10 – Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów (600.9 KB)

11 – Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

12 – Instrukcja wypełniania Załącznika w zakresie OOŚ (1 MB)

13 – Załącznik nr 2 do wniosku – Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 (462.5 KB)

14 – Instrukcja wypełniania Zaświadczenia NATURA 2000 (312.9 KB)

15 – Załącznik nr 3 do wniosku – Wzór Deklaracji właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

16 – Załącznik nr 4 do wniosku – Wzór Oświadczenia o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w GDOŚ (68 KB)

17 – Załącznik nr 15 do wniosku – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504 KB)

18 – Załącznik nr 15 do wniosku – Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (502 KB)

19 – Załącznik nr 20 do wniosku – Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (466 KB)

20 – Załącznik nr 28 do wniosku – Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (455.5 KB)

21 – Załącznik nr 30 do wniosku – Oświadczenia partnera/uczestnika (jeśli dotyczy) (482 KB)

22 – Załącznik nr 31 do wniosku – Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (85.4 KB)

23 – Załącznik do 31 do wniosku – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290 KB)

24 – Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.7 KB)

25 – Załącznik nr 31 do wniosku – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (324 KB)

26 – Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza informacji przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: iwona.kosciuszko@umww.pl telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 22 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawana pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.