Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 25-10-2016 do 30-06-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 24.10.2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-003/16 w ramach Poddziałania 2.1.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 19-10-2017

19 października 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego zgłoszonego jako projekt pozakonkursowy pn. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Lista projektów wybranych do dofinansowania (365.3 KB)

Uchwała nr 4393/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19.10.2017 ws. wyboru wniosku o dofinansowanie (380.8 KB)

Wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia Umowy wraz z Zobowiązaniem (3.5 MB)

Opublikowano: 20.10.2017 r.

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Projekt pozakonkursowy pt. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” złożony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Lista projektów ocenionych merytorycznie (283.3 KB)

Opublikowano: 17.10.2017 r.


Zakończenie oceny formalnej

Projekt pozakonkursowy pt. „Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa” złożony przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 12.09.2017 r.

Informacje o naborze

Informacja o ponownym wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 2.1.1 (nabór nr RPWP.02.01.01-IZ-00-30-003/16) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że w wyniku ponownego wezwania dla projektu pt. Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa ostateczny termin na złożenie wniosku o dofinansowanie został wyznaczony do 30 czerwca 2017 r.


Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 25.10.2016 r. od godziny 7.30 do 30.06.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 24.10.2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34

61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie może się ubiegać Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt polegający na zwiększeniu dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia, wsparciu cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych m.in. przedsięwzięcia:

- dotyczące upowszechniania standardów wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (w oparciu o aktualne standardy danych medycznych) oraz wdrażania systemów EDM,

- dotyczące rozwoju infrastruktury informatycznej placówek ochrony zdrowia oraz usług społecznych[1], jako projekt kompleksowy, w połączeniu z uruchomieniem e-usługi.

 

[1] M.in. rozwiązania informatyczne, które pozwolą na dostosowanie się do Rozporządzenia z 28 marca 2013r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej poprzez przekazywanie przez usługodawcę dokumentacji opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 Ustawy z 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 Ustawy z 17 lutego 2005r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Finanse

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny beneficjenta – 15 % wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 79 800 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1. Kryteria Wyboru Projektów (554.9 KB)

2. Formularz wniosku o dofiansowanie (523.1 KB)

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie dla Poddziałania 2.1.1 (724 KB)

4. Zobowiązanie do realizacji Projektu - wzór (625.8 KB)

5. Zobowiązanie do realizacji Projektu - uchwała (263.2 KB)

6. Podręcznik Użytkownika systemu LSI 2014+ wersja 1.4 (3 MB)

7. Wytyczne IZ WRPO 2014+ ws. kwalifikowalności kosztów (584.6 KB)

8. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów (370.2 KB)

Załączniki obligatoryjne do wniosku o dofinansowanie projektu:

9. Załącznik nr 1 do wniosku aplikacyjnego w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (545 KB)

10. Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 w zakresie oceny oddziaływania na środowisko (1 MB)

11. Załącznik nr 2_Wzór_Zaświadczenia_Natura_2000 (463 KB)

12. Instrukcja_wypełniania_zaświadczenia_NATURA_2000 (312.9 KB)

13. Załącznik nr 3_Wzór_Deklaracji_gospodarki_wodnej (461.5 KB)

14. Załącznik nr 4 Wzor_oswiadczenia_rejestry_Generalnej Dyrekcji Ochony Środowiska (68 KB)

15. Załącznik nr 15 Oswiadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia (503.5 KB)

16. Załącznik nr 15 Oświadczenie_o_prawie_do_dysponowania_na_cele_realizacji_projektu (502.5 KB)

17. Załącznik nr 19 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (468.5 KB)

18. Załącznik nr 22 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (83 KB)

19. Załącznik nr 22 Formularz_informacji dotyczący pomocy de minimis dla_przedsiebiorcy_wykonujacego_usluge_swiadczona_w_ogolnym_interesie_gospodarczym (324.5 KB)

20. Załącznik nr 22 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

21. Instrukcja_wypełnienia_tabeli_w_części_D_Formularza_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_się_o_pomoc_de_minimis (70.2 KB)

22. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (70.3 KB)

23. Załącznik nr 24 Instrukcja_do_sporządzania_Studium Wykonalności_(część_opisowa) (176.9 KB)

24. Załącznik nr 24 Instrukcja_do_sporządzania_SW_(część_obliczeniowa) (404 KB)

25. Załącznik nr 25 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (454.8 KB)

26. Załącznik nr 26 Oświadczenia Partnerów (480 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: pawel.hryniewicz@umww.pl, telefonicznie pod numerem 61 626 61 10 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.