Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 03-11-2016 do 10-11-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 02.11.2016 r. ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPWP.03.02.02-IZ-00-30-001/16, w ramach Poddziałania 3.2.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 25-11-2016

20 września 2018 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 5875/2018 w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania dla projektu pozakonkursowego Banku Gospodarstwa Krajowego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wielkopolski przy wykorzystaniu instrumentów finansowych WRPO 2014+” złożonego w ramach Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałania 3.2.2 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Koszt całkowity projektu to 203 797 647,08 zł, natomiast dofinansowanie wynosi 193 607 764,70 zł, na które składają się następujące kwoty: 173 228 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 20 379 764,70 zł ze środków budżetu państwa.

Uchwała nr 5875/2018 w sprawie zwiększenia kwoty dofinansowania (304.4 KB)'

Opublikowano: 24.09.2018 r.


25 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wielkopolski przy wykorzystaniu instrumentów finansowych WRPO 2014+” w ramach Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.2. „Kompleksowa modernizacja energetyczne budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych - instrumenty finansowe” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt całkowity projektu to 203 797 647,08 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 173 228 000,00 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPWP.03.02.02-IZ-00-30-001/16 (65.8 KB)

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie

Projekt pozakonkursowy pt. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wielkopolski przy wykorzystaniu instrumentów finansowych WRPO 2014+” złożony przez Bank Gospodarstwa Krajowego został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Zakończenie oceny merytorycznej 3.2.2 (282.3 KB)


Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

Projekt pozakonkursowy pt. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wielkopolski przy wykorzystaniu instrumentów finansowych WRPO 2014+” złożony przez Bank Gospodarstwa Krajowego został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 3 listopada 2016 r. od godziny 7.30 do 10 listopada 2016 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosku w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. od 2 listopada 2016 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+, osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w Punkcie Naboru Wniosków mieszczącym się w holu głównym Urzędu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,

lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku z wymaganą dokumentacją do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie może ubiegać się Bank Gospodarstwa Krajowego, działający jako podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 pkt. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013

Instrumenty finansowe przeznaczone na rzecz kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% - wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny - 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe: 40 000 000,00 EUR, tj. 173 228 000,00 PLN (według kursu euro = 4,3307 zł)

Niezbędne dokumenty

1. Kryteria wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz realizowanego przez niego projektu – Poddziałanie 3.2.2 (360 KB)

2. Formularz wniosku o dofinansowanie (529.3 KB)

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (287.4 KB)

4. Podręcznik użytkownika LSI2014+ (3 MB)

5. Regulamin LSI2014+ (497.2 KB)

6. Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym (367.6 KB)

7. Załącznik do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (545.5 KB)

8. Instrukcja wypełniania Załącznika w zakresie OOŚ (1 MB)

9. Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (513.4 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: natalia.kaczmarek@umww.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 47 bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.