Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 03-11-2016 do 10-11-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 02.11.2016 r. ogłasza nabór wniosków w trybie pozakonkursowym nr RPWP.03.02.02-IZ-00-30-001/16, w ramach Poddziałania 3.2.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 25-11-2016

25 listopada 2016 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wielkopolski przy wykorzystaniu instrumentów finansowych WRPO 2014+” w ramach Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałania 3.2.2. „Kompleksowa modernizacja energetyczne budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych - instrumenty finansowe” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt całkowity projektu to 203 797 647,08 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 173 228 000,00 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPWP.03.02.02-IZ-00-30-001/16 (65.8 KB)

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie

Projekt pozakonkursowy pt. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wielkopolski przy wykorzystaniu instrumentów finansowych WRPO 2014+” złożony przez Bank Gospodarstwa Krajowego został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Zakończenie oceny merytorycznej 3.2.2 (282.3 KB)


Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie

Projekt pozakonkursowy pt. „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Wielkopolski przy wykorzystaniu instrumentów finansowych WRPO 2014+” złożony przez Bank Gospodarstwa Krajowego został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 3 listopada 2016 r. od godziny 7.30 do 10 listopada 2016 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosku w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru, tj. od 2 listopada 2016 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+, osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w Punkcie Naboru Wniosków mieszczącym się w holu głównym Urzędu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań,

lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Departament Wdrażania Programu Regionalnego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu wniosku z wymaganą dokumentacją do Urzędu.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie może ubiegać się Bank Gospodarstwa Krajowego, działający jako podmiot wdrażający instrument finansowy, o którym mowa w art. 2 pkt. 10 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013

Instrumenty finansowe przeznaczone na rzecz kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% - wydatków kwalifikowalnych projektu.

Minimalny wkład własny - 15% wydatków kwalifikowalnych projektu.

Kwota alokacji UE na instrumenty finansowe: 40 000 000,00 EUR, tj. 173 228 000,00 PLN (według kursu euro = 4,3307 zł)

Niezbędne dokumenty

1. Kryteria wyboru podmiotu wdrażającego instrument finansowy oraz realizowanego przez niego projektu – Poddziałanie 3.2.2 (360 KB)

2. Formularz wniosku o dofinansowanie (529.3 KB)

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (287.4 KB)

4. Podręcznik użytkownika LSI2014+ (3 MB)

5. Regulamin LSI2014+ (497.2 KB)

6. Wniosek o nadanie dostępu do naborów prowadzonych w trybie pozakonkursowym (367.6 KB)

7. Załącznik do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ (545.5 KB)

8. Instrukcja wypełniania Załącznika w zakresie OOŚ (1 MB)

9. Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (513.4 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: natalia.kaczmarek@umww.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 47 bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.