Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 19-12-2016 do 31-01-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 dnia 16.10.2016 r. ogłaszają nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.04.03.02-IZ-00-30-001/16 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Wyniki naboru 06-07-2017

W dniu 1 czerwca 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3753/2017 w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów oraz listy projektów ocenionych pozytywnie z wyszczególnieniem projektu wybranego do dofinansowania w ramach naboru Nr RPWP.04.03.02-IZ-00-30-001/16 dla Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”, Poddziałania 4.3.2 „Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uchwałę w tej sprawie podjęła również Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej ZIT AKO 4.3.2 (357 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Zarządzającej 4.3.2 (191.9 KB)

Uchwała 3753/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 1.06.2017 ws. wyboru do dofinansowania 4.3.2 (303.8 KB)

Uchwała TO/9/2017 Rady Algomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 30.05.2017 ws. wyboru wniosków 4.3.2 (210.4 KB)

Załącznik nr 2 do Uchwały 3753/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 1.06.2017 ws. wyboru do dofinansowania 4.3.2 (283.9 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (4.1 MB)

Wyniki ocen

Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków o dofinansowanie z listy rezerwowej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + informuje, że został złożony 1 wniosek
o dofinansowanie, który został oceniony negatywnie.

Opublikowano: 25.07.2017 r.


Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych merytorycznie (projekty ocenione pozytywnie).

Lista po ocenie merytorycznej 4.3.2 (218.5 KB)

Opublikowano: 25.05.2017 r.


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 4 złożonych wniosków o dofinansowanie 3 wnioski zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny, 1 projekt został oceniony negatywnie. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 05.05.2017 r.


Wyniki oceny strategicznej

Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w dniu 03 marca 2017 roku przyjęła Uchwałę NR TO/3/2017 w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT w ramach Osi priorytetowej 4. Środowisko, Działanie 4.3. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2. Gospodarka wodno-ściekowa w ramach ZIT dla rozwoju AKO, konkurs nr RPWP.04.03.02-IZ-00-30-001/16

Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinansowania w wyniku oceny strategicznej ZIT (567 KB)

Uchwała TO/3/2017 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 03.03.2017r. ws. zatwierdzenia listy rankingowej wniosków o dofinansowanie (210.4 KB)

Opublikowano: 06.03.2017 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+), na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko – Ostrowska, przy ul. Częstochowskiej 25, lok 31 od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma charakter zamknięty.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać poprzez LSI 2014+ od 19.12.2016 r. od godziny 7.30 do 31.01.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – sierpień 2017 r.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 przyjętym Uchwałą Nr 479/2015 ZWW z dnia 30 kwietnia 2015 r. (zmienionym 29 maja 2015 r., 23 czerwca 2015 r., 7 sierpnia 2015 r., 10 września 2015 r. oraz 24 września 2015 r., 1 grudnia 2015 r., 17 grudnia 2015 r., 12 lutego 2016 r., 25 lutego 2016 r., 24 marca 2016 r., 5 maja 2016 r., 13 maja 2016 r., 20 maja 2016 r., 17 czerwca 2016 r., 30 czerwca 2016 r., 18 sierpnia 2016 r., 25 sierpnia 2016 r., 28 września 2016 r., 11 października 2016 r., 19 października 2016 r.)

Kto może składać wnioski:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
  • podmioty świadczące usługi wodno – ściekowe w ramach obowiązków własnych gmin.

Na co mogą być składane wnioski:

W ramach działania możliwe będą do realizacji inwestycje polegające na:

  • budowie lub rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej,
  • wsparciu budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych.

Przewidywane do realizacji projekty muszą spełniać wymagania dyrektywy ściekowej mówiącej, iż wsparciem objęte będą mogły być jednie projekty w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM ujętych w KPOŚK oraz wynikających z Master planu dla dyrektywy ściekowej.

Finanse

Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 13 313 100 zł PLN i może ulec zmianie.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu wynosi maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych.

Minimalna wkład własny 15% kosztów kwalifikowalnych.

Minimalna wartość kosztów całkowitych projektu - 500 tys. zł

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin 4.3.2 (319.1 KB)

1 - Kryteraia wyboru projektów dla Poddziałania 4.3.2 (150 KB)

2 - Podręcznik podmiotu zgłaszającego Użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (3 MB)2 - Podręcznik podmiotu zgłaszającego Użytkownika LSI2014 wersja 1.4 (3 MB)3 - Wzór wniosku o dofinansowanie (526.6 KB)

3 - Wzór wniosku o dofinansowanie (526.6 KB)

4 - Instrukcja do sporządzania SW (czesc obliczeniowa) Poddzialanie 4.3.2 (155.8 KB)

4 - Instrukcja do sporządzania SW (część opisowa) Poddzialanie 4.3.2 (720.5 KB)

5 - Wzor umowy o dofinansowanie projektu (301.3 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

6 - Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów EFRR (634.9 KB)

7 - Wytyczne IZ WRPO2014 w sprawie zasad rozliczania projektów (600.9 KB)

8 - do Regulaminu Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych 2015 z dnia 21 kwietnia 2016 (448.5 KB)

8 - do Regulaminu Wykaz aglomeracji oraz przedsięwzięć ujętych w AKPOŚK 2015 (2.2 MB)

9 - Aktualizacja Master Planu dla wdrażania dyrektywy Rady 91271EWG (934 KB)

9 - Załącznik do aktualizacji Master Planu dla dyrektywy Rady 91271EWG (1.9 MB)

10 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu dla Podziałania 4.3.2 (561.4 KB)

11 - Instrukcja wypełniania Załacznika do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (1 MB)

12 - Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (312.9 KB)

13 - Poradnik przygotowania inwestycji z uwzglednieniem zmian klimatu (3.4 MB)

14 - SPA-2020 (2.3 MB)

15 - Strategia EUROPA 2020 (436.7 KB)

16 - Wytyczne w zakresie dokumentowania postepowania w sprawie oceny oddzialywania na srodowisko (310.5 KB)

17 - Załącznik nr 1 Załącznik do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie OOŚ (545 KB)

18 - Załącznik nr 2 Wzór Zaświadczenia oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (462.5 KB)

19 - Załącznik nr 3 Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

20 - Załącznik nr 4 Wzor oswiadczenia rejestry GDOŚ (68.5 KB)

21 - Załącznik nr 15 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504 KB)

22 - Załącznik nr 19 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (466 KB)

23 - Załącznik nr 24 Efekt ekologiczny (38.6 KB)

24 - Załącznik nr 27 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (515.8 KB)

25 - Załącznik nr 28 Oświadczenia Partnera Uczestnika (479.5 KB)

26 - Załącznik nr 29 Oświadczenie Wnioskodawcy dotyczące produkcji i wykorzystania energii cieplnej ilub elektrycznej (481.5 KB)

27 - Załącznik Metodyka dostepnosci cenowej w projektach inwestycyjnych z dofinansowaniem UE (423.5 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu
al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub w Kaliszu przy ul. Rumińskiego 2, 62-800 Kalisz, tel. 62 595 69 47, 62 766 40 22.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14