Zakończony od 17-11-2016 do 30-11-2016

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 16.11.2016 r. ogłasza nabór wniosku w trybie pozakonkursowym nr RPWP.05.02.01-IZ-00-30-001/16 w ramach Poddziałania 5.2.1 Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 29-12-2016

29 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD - Chodzież – Piła Główna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”, w ramach Działania 5.2 „Transport kolejowy”, Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja regionalnego układu kolejowego oraz poprawa stanu infrastruktury dworcowej” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPWP.05.02.01-IZ-00-30-001/16 (377.7 KB)

Uchwała Nr 3072/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 29.12.2016 r. ws. wyboru wniosku o dofinansowanie (311.2 KB)

Beneficjenci przekazywanie informacji i dokumentów (187.5 KB)

Deklaracja wekslowa (16.4 KB)

Harmonogram płatności (111 KB)

Karta wzorów podpisów i pieczęci (470.5 KB)

Oświadczenie o braku zmian w dokumencie rejestrowym (466.5 KB)

Oświadczenie o braku zmiany statusu (466 KB)

Oświadczenie o niekaralności (cudzoziemcy) (467.5 KB)

Oświadczenie o nienakładaniu się finansowania (468 KB)

Oświadczenie o rachunku bankowym - refundacja (467 KB)

Oświadczenie o rachunku bankowym - zaliczka (467 KB)

Oświadczenie o realizowaniu innych projektów (469 KB)

Oświadczenie o VAT (471.5 KB)

Tabela źródła finansowania (469 KB)

Weksel własny wzór 2014 (11.3 KB)

Wniosek o nadanie-zmianę dostępu do SL2014 (485.5 KB)

Wnioskodawcy-Beneficjenci WRPO_zamówienia publiczne_13.07.2016 (277.9 KB)

Wzór umowy dla dużego projektu PKP (430 KB)

Wyniki ocen

Zakończony etap oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że złożony wniosek o dofinansowanie uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Lista projektów ocenionych merytorycznie 5.2.1 (208.8 KB)


Zakończony etap oceny formalnej

Projekt pozakonkursowy pt. „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD – Chodzież – Piła Główna w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” złożony PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy złożyć w formie papierowej (ponadto formularz wniosku o dofinansowanie oraz studium wykonalności - część opisową i obliczeniową, należy złożyć także w wersji elektronicznej) od 17.11.2016 r. od godziny 7.30 do 30.11.2016 r. do godziny 15.30.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

 

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie ubiegać się może: PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Zachodni

W ramach naboru dofinansowany może zostać projekt dotyczący:

1.         budowy, rozbudowy, modernizacji, rehabilitacji i rewitalizacji sieci kolejowej poza siecią TEN-T, mającej znaczenie dla systemu przewozów regionalnych w województwie;

2.         budowy, modernizacji, rehabilitacji i rewitalizacji kolejowej infrastruktury dworcowej i przystanków kolejowych poza siecią TEN-T.

Finanse

Projekty nie objęte pomocą publiczną - maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Minimalny wkład własny to 15% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu
to 425 mln PLN.

Niezbędne dokumenty

1. Wniosek o dofinansowanie 5.2.1.docx (142.9 KB)

2. Instrukcja wypełniania WoD.pdf (913 KB)

3.1. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.doc (463 KB)

3.2. Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000.pdf (316.7 KB)

4. Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną.doc (462 KB)

5.1. Oświadczenie - na cele budowlane.doc (503.5 KB)

5.2. Oświadczenie - na cele realizacji projektu.doc (503 KB)

6. Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji.doc (465.5 KB)

7. Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie.doc (466 KB)

8. Szczegółowe dane dotyczące projektu.docx (465.6 KB)

9. Kryteria wyboru projektów dla Poddziałania 5.2.1.pdf (513.4 KB)

10. Wzór umowy o dofinansowanie.pdf (604.1 KB)

11. Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów.pdf (999.7 KB)

12. Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów.pdf (600.9 KB)

13.1. Niebieska Księga - Sektor Kolejowy.pdf (2 MB)

13.2. Niebieska Księga - Sektor Drogowy.pdf (2.7 MB)

13.3. Niebieska Księga - Sektor Transportu Publicznego.pdf (1.9 MB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: katarzyna.wojciechowska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. (61) 626 71 38 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.