Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 22-12-2016 do 05-01-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 21.11.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-005/16. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 28-04-2017

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs zamknięty nr RPWP.06.06.01-IZ-00-30-005/16).

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 6.6.1 - 5-2016 (231.7 KB)

Opublikowano 28.07.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-005/16.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.06.01-IZ-00-30-005/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Poddziałanie 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne – projekty konkursowe.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów (268.9 KB)

Uchwała Nr 3583/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia ocenionych projektów (215.5 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3583/2017 (331 KB)

Opublikowano: 28.04.2017 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 22.12.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 05.01.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

  • pracodawcy,
  • instytucje rynku pracy,
  • podmioty ekonomii społecznej,
  • organizacje pozarządowe,
  • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
  • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
  • podmioty lecznicze utworzone przez jst (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
  • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty obejmujące:

  • rozwój profilaktyki nowotworowej w kierunku wykrywania raka jelita grubego (m.in. poprawa efektywności programów przesiewowych, działania informacyjno-edukacyjne), tj. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020. Programy powinny zawsze obejmować podstawowy poziom opieki – lekarzy i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% - Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

95% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

2 256 250,00 zł

w tym wsparcie finansowe EFS: 2 018 750,00 zł

w tym krajowe wsparcie finansowe

z budżetu państwa: 237 500,00 zł

Minimalna wartość projektu :

50 000,00 zł

Minimalny wkład własny:

5%

Niezbędne dokumenty

8.0 Regulamin konkursu.pdf (1 MB)

8.1 Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego w województwie wielkopolskim w latach 2014-2020.pdf (951 KB)

8.2 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS.pdf (305.5 KB)

8.3 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 6.6.1.pdf (219.3 KB)

8.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ dla Poddziałania 6.6.1.pdf (1.9 MB)

8.5 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu.pdf (524.7 KB)

8.6 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI 2014+.pdf (3 MB)

8.7 Regulamin Użytkownika LSI 2014+.pdf (797 KB)

8.8 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.pdf (1.1 MB)

8.9 Wzór deklaracji poufności.pdf (373.7 KB)

8.10 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności.pdf (439.8 KB)

8.11 Karta weryfikacji wymogów administracyjnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+.pdf (402.4 KB)

8.12 Karta oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+.pdf (643.2 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 6.6.1.pdf (321.5 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy.pdf (284.1 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco.pdf (375.8 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS.pdf (388.8 KB)

8.17 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera.pdf (317.9 KB)

8.18 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta.pdf (414.3 KB)

8.19 Wykaz obszarów białych plam.pdf (369.9 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio:

w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.

Zobacz często zadawane pytania.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").