Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 29-12-2016 do 18-01-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 28.11.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-003/16. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 24-03-2017

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 7.2.2.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o umowie
o dofinansowanie projektu zawartej w ramach Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs zamknięty nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-003/16).

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 7.2.2. - 3-16 (233.4 KB)

Opublikowano 28-07-2017


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno - merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-003/16.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.07.02.02-IZ-00-30-003/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne; Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 3405/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów (215.3 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3405/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 marca 2017 r. (444.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (257.2 KB)

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 29.12.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 18.01.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się następujące podmioty:

- podmioty ekonomii społecznej,

- instytucje rynku pracy,

- organizacje pozarządowe,

- jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,

- jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami,

- państwowe jednostki budżetowe,

- podmioty utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego realizujące zadania publiczne,

- podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),

- niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Opracowanie i wdrażanie programów wczesnego wykrywania chorób, leczenia oraz rehabilitacji medycznej dzieci:

- Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej – Hej słyszysz???

- Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej 

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 

95% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu 

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 

6 488 500,00 zł

w tym wsparcie finansowe EFS: 5 805 500,00  zł

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 683 000,00 zł

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z programu polityki zdrowotnej, w taki sposób, że:

  • maksymalny poziom dofinansowania (UE + BP) programu: Badania przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych – „Hej słyszysz???” wynosi 570 000,00 PLN;
  • maksymalny poziom dofinansowania (UE + BP) Wielkopolskiego programu profilaktycznego w zakresie onkologii dziecięcej wynosi 5 918 500,00 PLN

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny: 5%

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu 7.2.2.pdf (500.5 KB)

8.1 Regionalny program zdrowotny – „Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej – Hej słyszysz_”.pdf (211.8 KB)

8.2 Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej.pdf (347.3 KB)

8.3 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie WLWK 2014-2020 - EFS.pdf (942.5 KB)

8.4 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 7.2.2.pdf (68.3 KB)

8.5 Wzór umowy o dofinansowanie projektu 7.2.2.pdf (810.7 KB)

8.6 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu.pdf (525.7 KB)

8.7 Podręcznik Użytkownika LSI2014 wersja 1.4.pdf (3 MB)

8.8 Regulamin uzytkownika LSI2014.pdf (488.7 KB)

8.9 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.pdf (466.2 KB)

8.10 Wzór deklaracji poufności.pdf (62.3 KB)

8.11 Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności.pdf (952.3 KB)

8.12 Karta weryfikacji wymogów administracyjnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+.pdf (943.6 KB)

8.13 a Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym (badanie słuchu).pdf (143.4 KB)

8.13 b Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym (onkologia dziecięca).pdf (147.8 KB)

8.14 Wykaz kategorii wydatków dla Podziałania 7.2.2.pdf (59.9 KB)

8.15 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy.pdf (938.8 KB)

8.16 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco.pdf (110.8 KB)

8.17 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS.pdf (118.8 KB)

8.18 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera.pdf (71.9 KB)

8.19 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta.pdf (78.4 KB)

 

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio:

w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").