Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-12-2016 do 25-01-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 z dniem 29.11.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/16. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 21-04-2017

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1 (233.4 KB)

Opublikowano: 31.07.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno - merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/16.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Uchwała Nr 35372017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów (217.8 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 35372017 (456.7 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (270.2 KB)

Opublikowano: 21.04.2017 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać
w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.12.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 25.01.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty:

  1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
  2. rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1,
  3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1.

W ramach konkursu przewiduje się wyłącznie wsparcie projektów zgodnych z Mandatem Terytorialnym poszczególnych OSI Ośrodków Subregionalnych (Piła, Gniezno, Leszno).

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 1 146 809,73 zł
w tym wsparcie finansowe EFS: 1 146 809,73  zł
(w tym 570 202,00 PLN na projekty zintegrowane)
w tym:

  • dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Leszczyńskiego OSI: 677 980,72 PLN
    (w tym 425 000,00 PLN na projekty zintegrowane)
  • dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego OSI: 85 000,01 PLN
  • dla projektów realizowanych w ramach Mandatu Terytorialnego dla Pilskiego OSI: 383 829,00 PLN
    (w tym 145 202,00 PLN na projekty zintegrowane)

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny: 15%

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu w ramach Podziałania 8.1.1 (520 KB)

8.1. Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS. (961.2 KB)

8.2. Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.1 (937.5 KB)

8.3. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (810.9 KB)

8.4. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (524.4 KB)

8.5. Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta Lokalnego systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w zakresie obsługi LSI 2014+ (3 MB)

8.6. Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014+ (459.5 KB)

8.8. Wzór deklaracji poufności (62.3 KB)

8.9. Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (952.3 KB)

8.10. Karta weryfikacji wymogów administracyjnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (943.7 KB)

8.11. Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ wraz z systemem wagowym (142.1 KB)

8.12.Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (944.2 KB)

8.13. Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.1.1 (933.3 KB)

8.14. Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (938.8 KB)

8.15. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (99.5 KB)

8.16. Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (119.5 KB)

8.17 Wykaz gmin z terenów mandatów terytorialnych, na obszarach których ośrodki wychowania przedszkolnego otrzymały wsparcie w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (923.3 KB)

8.18 Wykaz gmin o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego wchodzących w skład Mandatów Terytorialnych (930.8 KB)

8.19. Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (49.8 KB)

8.20. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (1 MB)

8.21. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (78.3 KB)

8.22 Informacje dotyczące sposobu przygotowania diagnozy niezbędnej do realizacji wsparcia na rzecz OWP (48.1 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio:

w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").