Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-12-2016 do 18-01-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29.11.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-003/16. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 22-06-2017

Informacja o rozwiązanych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu sześciu umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Działania 6.5. (269 KB)

Opublikowano: 11.09.2018 r.


Informacja o rozwiązanych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu pięciu umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Działania 6.5. (268.8 KB)

Opublikowano: 04.07.2018 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu dwóch umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Działania 6.5. (264.5 KB)

Opublikowano: 13.02.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie w ramach Działania 6.5. (211.5 KB)

Opublikowano: 18.12.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu jednej umowy w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Działania 6.5. (261.8 KB)

Opublikowano: 01.12.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Działania 6.5. Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Działania 6.5 (260 KB)

Opublikowano: 07.11.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w wyniku przeprowadzonej procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ-00-30-003/16.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ-00-30-003/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów (268.8 KB)

Uchwała Nr 4266/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 września 2017 roku (354.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4266/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (453.7 KB)

Opublikowano: 20.09.2017 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ-00-30-003/16.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.06.05.00-IZ-00-30-003/16 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych – projekty konkursowe.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów (268.9 KB)

Uchwała Nr 3851/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów (241.9 KB)

Załącznik 1a do Uchwały Nr 3851/2017 (565.9 KB)

Opublikowano: 22.06.2017 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.12.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 18.01.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty typu outplacementowego udzielające wsparcia dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w szczególności poprzez:

  • doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,
  • poradnictwo psychologiczne, pośrednictwo pracy,
  • szkolenia, kursy,
  • studia podyplomowe,
  • staże, praktyki zawodowe,
  • subsydiowane zatrudnienie,
  • dodatek relokacyjny,
  • wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone z pomostowym wsparciem finansowym oraz doradczo-szkoleniowym.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% - Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
95% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 6 655 588,00 zł
w tym wsparcie finansowe EFS: 5 955 000,00 zł
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 700 588,00 zł

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny: 5%

Niezbędne dokumenty

Instytucja Zarządzająca informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 3674/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 maja 2017 roku zmieniono zapisy regulaminu konkursu Nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-003/16 w pkt. 1.1.3 Wskaźniki stosowane w ramach konkursu oraz ich planowane wartości do osiągnięcia przez IZ WRPO 2014+, który przyjął brzmienie:

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w programie - 1 247 osoby

oraz w pkt. 2.2 Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, który przyjął brzmienie:

Ogółem:                                                                                                                19 625 882,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS:                                                                    17 560 000,00 PLN

w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa:                        2 065 882,00 PLN

 

Pozostałe załączniki do regulaminu konkursu Nr RPWP.06.05.00-IZ-00-30-003/16 pozostają bez zmian.

Zwiększenie kwoty środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów pozwoli na osiągnięcie celów i wskaźników założonych do realizacji w ramach Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Zmiana regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 19 maja 2017 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Uchwała Nr 3674/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.05.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 2912/2016 w sprawie przyjęcia regulaminu konkursu (362.5 KB)

Uwaga: Poniżej znajduje się zaktualizowany Regulamin konkursu

Regulamin konkursu w ramach Poddziałania 6.5- maj 2017 (976.7 KB)

Opublikowano: 19.05.2017r.


8.0 Regulamin konkursu w ramach Podziałania 6.5 -NIEAKTUALNY (975.9 KB)

8.1. Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego stosowanych w ramach konkursu dla Działania 6.5 (413.7 KB)

8.2. Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Działania 6.5 (219.8 KB)

8.3. Wzór umowy o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 (1.8 MB)

8.4. Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (525.6 KB)

8.5. Podręcznik podmiotu zgłaszającego/beneficjenta LSI 2014+ (3 MB)

8.6. Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.7. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 (1.1 MB)

8.8. Wzór deklaracji poufności (373.1 KB)

8.9. Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (438.9 KB)

8.10. Karta weryfikacji wymogów administracyjnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (405 KB)

8.11. Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ (637.5 KB)

8.12. Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych Działanie 6.5 (467.8 KB)

8.13. Wykaz kategorii wydatków dla Działania 6.5 (246.7 KB)

8.14. Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (284 KB)

8.15. Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (374.3 KB)

8.16. Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (388.8 KB)

8.17. Obszary tracące dotychczasowe funkcje społeczno-gospodarcze - zgodnie z regionalnymi OSI (304.7 KB)

8.18. Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (316 KB)

8.19. Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (414.8 KB)

8.20. Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (806.3 KB)

8.21. Standardy realizacji wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (589.5 KB)

1. Regulamin rekrutacji uczestników (507 KB)

2. Formularz rekrutacyjny (555.7 KB)

3. Wzór umowy o udzieleniu wsparcia finansowego zawieranej pomiędzy uczestnikiem projektu a beneficjentem (457.1 KB)

4. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (548 KB)

5. Biznesplan (595.9 KB)

6. Karta oceny biznesplanu (418.4 KB)

Inne ważne informacje

Zapytania do Instytucji Organizującej Konkurs można składać za pomocą:

lub bezpośrednio:

w Głównym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").