Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 30-12-2016 do 28-02-2017

Z powodu wycofania wniosku o dofinansowanie nabór został unieważniony


Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 (WRPO 2014+) z dniem 29.11.2016 r. ogłasza nabór nr RPWP.05.01.01-IZ-00-30-001/16 dla Gnieźnieńskiego, Konińskiego i Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach  Poddziałania 5.1.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz drogi, których realizacja wynika ze Strategii ZIT lub Mandatów Terytorialnych OSI)”. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 30 grudnia 2016 r. od godziny 7.30 do 28 lutego 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29 listopada 2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty wskazane w odpowiednich Mandatach Terytorialnych dla Gnieźnieńskiego, Konińskiego i Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, zgodnie z rodzajami podmiotów wymienionymi w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, a więc:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem będą:

  1. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja dróg wojewódzkich, skrzyżowań (w tym z ruchem okrężnym) wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  2. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja obwodnic i obejść drogowych na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  3. budowa, przebudowa, modernizacja obiektów inżynierskich[1] na drogach wojewódzkich wraz z infrastrukturą towarzyszącą;
  4. wsparcie poprawy bezpieczeństwa i przepustowości ruchu na drogach, systemy zarządzania ruchem, sygnalizacją świetlną i dźwiękową (wyłącznie jako element projektu realizowanego w ramach ppkt. 1-3).

[1] Drogowy obiekt inżynierski – obiekt mostowy, tunel, przepust i konstrukcja oporowa.  

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi:

  • 20 399 999,97  dla projektów ujętych w Mandacie Terytorialnym dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji;
  • 29 625 001,00 zł dla projektów ujętych w Mandacie Terytorialnym dla Konińskiego Obszaru Strategicznej Interwencji;
  • 7 875 000,00 zł dla projektów ujętych w Mandacie Terytorialnym dla Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 57 900 000,97 zł i może ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

1. Regulamin Konkursu (901.7 KB)

2. Kryteria wyboru projektów (437.4 KB)

3. Podręcznik LSI2014+ (3 MB)

4. Wzór wniosku o dofinansowanie (524.7 KB)

5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (795.1 KB)

6. Instrukcja do sporządzania Studium wykonalności (130.6 KB)

7. Wzór Umowy o dofinansowanie projektu (630.9 KB)

8. Wzór uchwały do zobowiązania (257.8 KB)

8a. Wzór zobowiązania do realizacji projektu (611.7 KB)

9. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie kwalifikowalności kosztów (572.3 KB)

10. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów (353.5 KB)

11. Niebieska Księga dla projektów infrastruktury drogowej (2.7 MB)

12. Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

13. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (1 MB)

14. Załącznik nr 9 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (462.5 KB)

15. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 9 do wniosku - zaświadczenia NATURA 2000 (312.9 KB)

16. Załącznik nr 10 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

17. Załącznik nr 12 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68 KB)

18. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

19. Załącznik nr 16 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (465.5 KB)

20. Załącznik nr 23 do wniosku - Oświadczenia Partnerów (479.5 KB)

21. Załącznik nr 25 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie. (451.3 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres:

natalia.kantecka@umww.pl lub telefonicznie pod numerem 61 626 71 11.

Pytania można również kierować bezpośrednio do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.