Zakończony od 30-12-2016 do 14-02-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 29.11.2016 r. ogłasza konkurs nr RPWP.09.03.01-IZ-00-30-002/16 dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach Poddziałania 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 23-05-2017

19 maja 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3684/2017 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.01-IZ-00-30-002/16 dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listy projektów pozytywnie ocenionych i wybranych do dofinansowania, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych RPWP.09.03.01-IZ-00-20-002 LOSI (38 KB)

Lista projektów ocenionych RPWP.09.03.01-IZ-00-20-002 POSI (27.8 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (110.2 KB)

Uchwała Nr 3684-2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19.05.2017 ws. wyboru wniosków (440.7 KB)

wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie (3.8 MB)

Wyniki ocen

Zakończenie oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listy projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej.

Lista projektów po ocenie merytorycznej (Leszczyński Obszar Strategicznej Interwencji) (218.7 KB)

Lista projektów po ocenie merytorycznej (Pilski Obszar Strategicznej Interwencji) (217.4 KB)

Opublikowano:09.05.2017r.

 


Zakończenie oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że wszystkie złożone wnioski o dofinansowanie zostały ocenione pozytywnie i skierowane do dalszej oceny. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano:10.04.2017r.

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 30.12.2016 r. od godziny 7.30 do 14.02.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 29.11.2016 r.

Link do strony systemu LSI 2014+: https://lsi.wielkopolskie.pl.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Na co i kto może składać wnioski

 1. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się podmioty wskazane w odpowiednich Mandatach Terytorialnych dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji, zgodne z rodzajami podmiotów wymienionymi w Uszczegółowieniu WRPO 2014+, a więc:
  1. placówki wychowania przedszkolnego[1],
  2. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
  3. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
  4. organizacje pozarządowe.
 2. Wsparciem zostaną objęte projekty, których przedmiotem będą inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego poprzez:
  1. adaptację, modernizację, przebudowę, rozbudowę oraz/lub wyposażenie i doposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej,
  2. budowę i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

[1] Placówki wychowania przedszkolnego określono w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2156 ze zm.) oraz rozporządzeniu MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1080 ze zm.). 

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna wartość dofinansowania wynika z Mandatów Terytorialnych dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji oraz obliczana jest zgodnie z zapisami Regulaminu konkursu z zastrzeżeniem, że w projektach, w których występuje pomoc de minimis, maksymalna kwota dofinansowania może wynieść 700 000,00 PLN.

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla:

 1. Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji wynosi 8 372 500,00 PLN,
 2. Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji wynosi 1 444 999,89 PLN.

Łączna kwota alokacji w ramach konkursu wynosi 9 817 499,89 PLN. Wskazane kwoty mogą ulec zmianie.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Regulamin Konkursu (850.8 KB)

1. Kryteria wyboru projektów (313.2 KB)

2. Podręcznik Użytkownika LSI2014+ (3 MB)

3. Wzór wniosku o dofinansowanie (534.2 KB)

4.1 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności - część opisowa (627 KB)

4.2 Instrukcja do sporządzenia Studium wykonalności - część obliczeniowa (472.7 KB)

5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (634.4 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

6. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie kwalifikowalności kosztów (986 KB)

7. Wytyczne IZ WRPO 2014+ w sprawie zasad rozliczania projektów (597.6 KB)

8. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (663.4 KB)

9. Wytyczne EFS w zakresie edukacji (782.2 KB)

10. Załącznik nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (545 KB)

11. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku w zakresie OOŚ (1 MB)

12. Załącznik nr 9 do wniosku - Zaświadczenie Natura 2000 (462.5 KB)

13. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 9 do wniosku - zaświadczenia NATURA 2000 (312.9 KB)

14. Załącznik nr 10 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (461.5 KB)

15. Załącznik nr 11 do wniosku - Oświadczenie o niezaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (68 KB)

16. Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (465.5 KB)

17. Załącznik nr 25 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (451.3 KB)

18. Załącznik nr 26.1 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

19. Załącznik nr 26.2 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (503 KB)

20. Załącznik nr 27.1 do wniosku – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (330 KB)

21. Załącznik nr 27.2 do wniosku – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (296 KB)

22. Załącznik nr 27.3 do wniosku – Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (82.9 KB)

23. Instrukcja wypełnienia Załącznika nr 27.1 – Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (74.9 KB)

24. Instrukcja wypełnienia Załącznika nr 27.2 – Formularza Informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis (74.8 KB)

25. Załącznik nr 34 do wniosku – Oświadczenia Partnera (479.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: natalia.dudek@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 29 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.