Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 19-01-2017 do 28-02-2017

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 18.01.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-001/17 w trybie pozakonkursowym, w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 10-05-2017

9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej zgłoszonego w ramach projektu pozakonkursowego „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” w ramach Działania 4.4 „Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego” Poddziałania 4.4.1 „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu” znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Koszt całkowity projektu to 6 082 621,06 zł, natomiast dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 4 493 915,46 zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPWP.04.04.01-IZ-00-30-001/17 (368 KB)

Uchwała nr 3617-2017 z 9.05.2017 ws. wyboru wniosku Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej (307.3 KB)

Dokumenty do umowy (4.4 MB)

Wyniki ocen

Projekt pozakonkursowy pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” złożony przez Wielkopolską Organizację Turystyczną został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym.

Lista projektów ocenionych merytorycznie (278 KB)

Opublikowano: 28.04.2017 r.


Projekt pozakonkursowy pt. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” złożony przez Wielkopolską Organizacje Turystyczną został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 24.04.2017 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 19 stycznia 2017 r. od godziny 7.30 do 28 lutego 2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. od 18 stycznia 2017 r.

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie
LSI 2014+

Na co i kto może składać wnioski

Kto może wnioskować o dofinansowanie?

Wielkopolska Organizacja Turystyczna

Na co można uzyskać dofinansowanie?

  1. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne, obiektów oraz obszarów zabytkowych.
  2. Rozbudowa, przebudowa instytucji kultury oraz wyposażenie instytucji kultury.
  3. Rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja, renowacja, restauracja, zachowanie, a także adaptacja na cele kulturalne obiektów poprzemysłowych i powojskowych o wartościach historycznych.
  4. Ochrona, zachowanie i zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego i obiektów zabytkowych.
  5. Zakup trwałego wyposażenia oraz konserwacja i zabezpieczenie muzealiów, archiwaliów, starodruków i innych zabytków ruchomych jako integralne elementy szerszego projektu infrastrukturalnego.
  6. Zabezpieczenie zabytków przed kradzieżą i zniszczeniem jako część szerszego projektu infrastrukturalnego.
  7. Zagospodarowanie otoczenia obiektów o charakterze kulturalnym (wyłącznie jako element szerszego projektu infrastrukturalnego).
  8. Tworzenie i rozwój systemów oznakowania obszarów i obiektów atrakcyjnych kulturowo (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego).
  9. Działania związane z wykorzystaniem i rozwojem aplikacji i usług teleinformatycznych, jak również rozwój kultury i turystyki związanej z treściami cyfrowymi (wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego.

Typy projektów można łączyć.

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:
Zgodnie z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego dotyczącymi zasad udzielania pomocy. Maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu to 4 568 328,46 zł.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1 - Kryteria wyboru projektów dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (303.1 KB)

2 - Podręcznik podmiotu zgłaszajacego beneficjenta Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi WRPO 2014-2020 wersja 1.4 (3 MB)

3 - Wzór wniosku o dofinansowanie (544.8 KB)

4 - Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (995.8 KB)

5 - Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) Poddziałanie 4.4.1 (658.5 KB)

6 - Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) Poddziałanie 4.4.1 (403.8 KB)

7 - Wzór umowy o dofinansowanie Projektu (702.6 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

8 - Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR (999.7 KB)

8 - Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków EFRR - z dnia 12-01-2017 (1.1 MB)

9 - Wytyczne IZ WRPO 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1,2,3,4,5 i 9 (600.9 KB)

10 - Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

11 - Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (1 MB)

12 -Załacznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie oraganu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000 (463 KB)

13 - Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (317.4 KB)

14 - Załącznik nr 3 do wniosku - Deklaracja właściwego organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

15 - Załącznik nr 4 do wniosku - Oswiadczenie o nie zaleganiu z informacją wobec rejestrów prowadzonych w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (69 KB)

16 - Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (504 KB)

17 - Załącznik nr 15 do wniosku - Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (502 KB)

18 - Załącznik nr 20 do wniosku - Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji (466 KB)

19 - Załącznik nr 28 do wniosku - Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (455.5 KB)

20 - Załącznik nr 30 do wniosku - Oświadczenia partnera uczestnika (482.5 KB)

21 - Załącznik nr 31 do wniosku - Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (85.4 KB)

22 - Załącznik nr 31 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290 KB)

23 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji o pomocy de minimis (74.7 KB)

24 - Załącznik nr 31 do wniosku - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę (324 KB)

25 - Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przez przedsiębiorcę (74.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres: monika.hancyk@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 97 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.