Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 24-01-2017 do 28-02-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 oraz Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska jako Instytucja Pośrednicząca dla realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dniem 24.01.2017 ogłaszają nabór wniosku nr RPWP.02.01.03-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 2.1.3 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego i Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Wyniki naboru 22-05-2017

W dniu 19 maja 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 3681/2017 w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie Miasta Kalisz w ramach projektu pozakonkursowego „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w ramach Działania 2.1 „Rozwój elektronicznych usług publicznych”, Poddziałania 2.1.3 „Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla rozwoju AKO”, znajdującego się w Wykazie Projektów Zidentyfikowanych przez IZ WRPO 2014+ w ramach trybu pozakonkursowego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Uchwałę w tej sprawie podjęła również Rada Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Pośredniczącej ZIT AKO 2.1.3 (356.4 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów Instytucji Zarządzającej 2.1.3 (268.8 KB)

Uchwała Nr TO/9/2017 Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej z 17.05.2017 ws. wyboru wniosku 2.1.3 (207.3 KB)

Uchwała Nr 3681/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19.05.2017 ws. wyboru wniosku do dofinansowania (354.6 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3681/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 19.05.2017 ws. wyboru wniosku do dofinansowania (454.7 KB)

dokumenty niezbędne do podpisania umowy (4.2 MB)

Wyniki ocen

Wyniki oceny merytorycznej

Projekt pozakonkursowy pt. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” złożony przez Miasto Kalisz został poddany ocenie merytorycznej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. 

Lista projektów ocenionych merytorycznie (215 KB)

Opublikowano: 10.05.2017 r.


Wyniki oceny formalnej

Projekt pozakonkursowy pt. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” złożony przez Miasto Kalisz został poddany ocenie formalnej, która zakończyła się wynikiem pozytywnym. Projekt został skierowany do oceny merytorycznej, którą zgodnie z kryteriami wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dokonają członkowie Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 14.04.2017 r.


Wyniki oceny strategicznej

Stowarzyszenie Aglomeracja Kalisko-Ostrowska, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020  zakończyło ocenę strategiczną ZIT wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, złożonego w trybie pozakonkursowym w ramach naboru nr RPWP.02.01.03-IZ-00-30-001/17. W wyniku oceny strategicznej ZIT projekt został pozytywnie zweryfikowany przez Komisję Oceny Projektów w zakresie zgodności ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej otrzymując maksymalną liczbę punktów możliwą do uzyskania na etapie oceny strategicznej ZIT, tj. 22 punkty.

Opublikowano: 06.03.2017 r.

 

Informacje o naborze

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl od dnia 24.01.2017 r. od godziny 14.00 do dnia 28.02.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od dnia ogłoszenia naboru. Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać w terminie 5 dni roboczych od daty wysłania wersji elektronicznej w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalsko – Ostrowska, ulica Częstochowska 25, lok. 31, 62- 800 Kalisz, od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30 do 15:30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Miasto Kalisz. 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Podziałania 2.1.3 możliwa jest realizacja projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, którego Beneficjentem będzie Miasto Kalisz. 

Projekt polegał będzie na budowie, utworzeniu Geoportalu RZIIP AKO stanowiącego narzędzie dystrybucji zintegrowanych danych i usług świadczonych dla ludności, administracji i przedsiębiorców za pośrednictwem dedykowanych portali z zakresu dotyczącego: środowiska, infrastruktury przestrzennej, mobilności i transportu, zdrowia, przedsiębiorczości, sportu i turystyki, edukacji, kultury  i sztuki, szkoleń zawodowych, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego oraz obsługi klienta. W ramach projektu podjęte zostaną głównie działania obejmujące budowę infrastruktury informacyjnej, funkcjonalnej i technicznej AKO, co umożliwi odbiorcom stały dostęp nie tylko do własnych danych ale również do danych innych dysponentów, tj. m.in. poszczególnych Urzędów AKO, jednostek AKO, służb publicznych. Ponadto w działaniu tym przewidziano do realizacji projekty w zakresie:

  • tworzenia, rozwijania oraz udostępniania baz danych obejmujących zbiory danych przestrzennych, rozwiązań technicznych i aplikacyjnych zapewniających interoperacyjność zbiorów i usług danych przestrzennych, geograficznych systemów informacji przestrzennej GIS oraz pozyskiwania i przetwarzania danych celem zapewnienia wymagań systemowych, a także udostępnianie nowych usług oraz dostosowanie i poprawę funkcjonalności oraz poziomu dojrzałości usług już dostępnych,
  • rozwoju elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej poprzez m.in. zapewnienie interoperacyjności rejestrów publicznych oraz systemów teleinformatycznych i ich integracje,  a także poprawę efektywności zarządzania i upowszechnienie komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych,
  • zapewnienia powszechnego, otwartego dostępu do cyfrowej postaci posiadanych zasobów.

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zwiększenie liczby osób korzystających z Internetu w kontaktach z administracją publiczną, przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczeństwa AKO, przyspieszenia rozwoju e-usług na terenie AKO, poprawy dostępu do elektronicznych usług publicznych.

Zakres inwestycji musi być zbieżny z identyfikacją projektu pozakonkursowego

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu:

Projekty nie objęte pomocą publiczną – maks. 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Projekty objęte pomocą publiczną – zgodnie ze schematami pomocy publicznej.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu: 7 462 000,00  PLN.

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


Uwaga - Zmiana: Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o następujących zmianach „Niezbędnych dokumentów" obowiązujących od dnia 31.01.2017:

1. Kryteria wyboru projektu (431.9 KB)

22. Załącznik nr 23 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (177.5 KB)

Tabela zmian (25.3 KB)


1. Kryteria wyboru projektów (827.4 KB) - nieaktualne

2. Wzór wniosku o dofinansowanie (542.8 KB)

3. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (289.7 KB)

4. Podręcznik Użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 wersja 1.4 (3 MB)

5. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (467.5 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

6. Wytyczne IZ WRPO dot. kwalifikowalności EFRR 2014-2020 ( od 1.02.2017) (1.2 MB)

6. Wytyczne IZ WRPOdot. kwalifikowalności kosztów EFRR 2014 -2020 (584.6 KB)

7. Wytyczne IZ WRPO ws. zasad rozlicznia projektów (370.2 KB)

7. Wytyczne IZ WRPO ws. zasad rozlicz projektów (od 1.02.2017) (1.1 MB)

Załączniki do wniosku o dofinansowanie:

8. Załącznik nr 1 w zakresie oceny oddziaływania na środkowisko (545 KB)

9. Instrukcja wypełniania Załacznika nr 1 w zakresie oceny oddziaływania na środkowisko (1 MB)

10. Załącznik nr 2 Wzór zaświadczenia Natura 2000 (463 KB)

11. Instrukcja wypełniania_zaświadczenia NATURA 2000 (312.9 KB)

12. Załącznik nr 3 Wzór deklaracji gospodarki wodnej (461.5 KB)

13. Załącznik nr 4 Wzór oświadczenia dot. rejestrów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (69 KB)

14. Załącznik nr 15 Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

15. Załącznik nr 15 Oświadczeniec o prawie do dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu (502.5 KB)

16. _Załącznik nr 19 Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (468.5 KB)

17. Załącznik nr 22 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc nną iż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie (83 KB)

18. Załącznik nr 22 Formularz informacji dotyczący pomocy de minimis dla przedsiebiorcy (324.5 KB)

19. Instrukcja wypełnienia tabeli w części D Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (70.2 KB)

20. Załącznik nr 22 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

21. Instrukcja wypełnienia tabeli wczęści D Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (70.2 KB)

22. Załącznik nr 23 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (403.5 KB)

22. Załącznik nr 23 Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (176.7 KB) - nieaktualne

23. Załącznik nr 24 Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (454.8 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować telefonicznie ze strony Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko–Ostrowskiej, mailowo pod adresem: kkucner@sako-info.pl, mwawrzyniak@sako-info.pl, edudek@sako-info.pl, telefonicznie pod nr: 62 598 52 37, ze strony Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+, mailowo pod adresem: marta.kubacka@umww.pl, telefonicznie pod nr 61 626 63 16.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI 2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt"), lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.