Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 01-03-2017 do 31-03-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 26.01.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.09.03.01-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 10-08-2017

9 listopada 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4512/2017 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Dokumenty do sporządzenia umowy 9.3.1 (4.8 MB)

Lista projektów ocenionych 9.3.1 001/17 (417.7 KB)

Uchwała 4512/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 9.11.2017 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (403.5 KB)

Opublikowano: 10.11.2017 r.


26 października 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę  nr 4445/2017 w sprawie: wyboru wniosku o dofinansowanie w ramach konkursu  Nr RPWP.09.03.01-IZ-00-30-001/17 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie otrzymał projekt o nr RPWP.09.03.01-30-0023/17.  

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy  o dofinansowanie.

Uchwała Nr 4445/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wyboru wniosku o dofinansowanie (481 KB)

Lista projektów ocenionych pozytywnie (398.8 KB)

Dokumenty do sporządzenia umowy 9.3.1 (3.6 MB)

Opublikowano: 27.10.2017 r.


10 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę nr 4115/2017 w sprawie: wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu Nr RPWP.09.03.01‑IZ‑00‑30‑001/17 dla Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ przedstawia listę projektów pozytywnie ocenionych w konkursie, skład Komisji Oceny Projektów powołany do oceny wniosków o dofinansowanie w konkursie oraz wzory dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Lista projektów ocenionych pozytywnie 9.3.1 001/17 (425.9 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów 9.3.1 001/17 (288.2 KB)

Uchwała 4115/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10.08.2017 ws. wyboru wniosków o dofinansowanie (397.3 KB)

dokumenty do sporządzenia umowy 9.3.1 (3.5 MB)

Opublikowano: 11.08.2017 r.

Wyniki ocen

Wyniki oceny merytorycznej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o zakończeniu oceny merytorycznej. Poniżej publikujemy listę projektów ocenionych pozytywnie.

Lista po ocenie merytorycznej (246.7 KB)

Opublikowano: 07.08.2017r.


Wyniki oceny formalnej

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że spośród 48 złożonych wniosków o dofinansowanie 37 wniosków zostało ocenionych pozytywnie i skierowanych do dalszej oceny, 5 projektów zostało ocenionych negatywnie natomiast 6 wniosków pozostawiono bez rozpatrzenia. Wnioski pozytywnie ocenione formalnie zostaną ocenione merytorycznie przez członków Komisji Oceny Projektów.

Opublikowano: 13.06.2017 r.

Informacje o naborze

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym urzędu
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34
61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 1.03.2017 r. od godziny 7.30 do 31.03.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 26.01.2017 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

  1. placówki wychowania przedszkolnego[1]
  2. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  3. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;
  4. organizacje pozarządowe.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

  1. Adaptacja, modernizacja, przebudowa, rozbudowa oraz/lub wyposażenie i doposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) istniejących obiektów celem utworzenia nowych miejsc w przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej.
  2. Budowa i wyposażenie (sprzęt i pomoce dydaktyczne służące realizacji zadań dydaktycznych) nowych obiektów – tylko w uzasadnionych sytuacjach. Uzasadnienie wyjątków musi obejmować jasną argumentację danego zapotrzebowania na określonego typu infrastrukturę, analizę trendów demograficznych odpowiednich dla danego terytorium oraz analizę opcji wykazującą, że inne alternatywy (adaptacja lub modernizacja) nie są wykonalne.

[1] Placówki wychowania przedszkolnego określono w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 ze zm.) oraz rozporządzeniu MEN z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1080 ze zm.).  

Finanse

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 20 000 000,00 zł.

Minimalna wartość projektu:

  1. 250 000,00 zł. (projekty infrastrukturalne)
  2. 50 000,00 zł. (zakup wyposażenia)

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi:

  1. 700 000 PLN dla projektów objętych pomocą de minimis,
  2. 1 000 000 PLN dla projektów bez pomocy publicznej.

Minimalny wkład własny:

15% wydatków kwalifikowalnych

Niezbędne dokumenty

Uwaga - aktualizacja dla Wnioskodawców, którzy zawierać będą umowy o dofinansowanie projektu od 2 września 2017 roku - szczegóły poniżej:

Na mocy przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020 oraz niektórych innych ustaw straciły moc „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.

W związku z tym faktem, postanowienia Wytycznych, o których mowa powyżej, zostały zawarte w nowym wzorze Umowy o dofinansowanie projektu oraz Załączniku do Umowy pn. „Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków”; przy czym poprzez wzór Umowy o dofinansowanie projektu należy również rozumieć wzór Porozumienia o dofinansowanie projektu oraz Decyzji o dofinansowaniu projektu.

Nowy wzór Umowy o dofinansowanie projektu obowiązuje Wnioskodawców, którzy zawierać będą Umowy w ramach Osi Priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5, 9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, od 2 września 2017 r., to jest od dnia wejścia w życie zmiany Ustawy.

Dla Beneficjentów, którzy zawarli Umowy o dofinansowanie projektu przed 2 września 2017 r. obowiązują postanowienia dotychczasowego wzoru Umowy oraz zapisy „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1, 2, 3, 4, 5 i 9” oraz „Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 w sprawie kwalifikowalności kosztów objętych dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.   

AKTUALNY Wzór umowy o dofinansowanie - obowiązuje od 2.09.2017 r. (483 KB)

Załącznik do Umowy o dofinansowanie pn. Kwalifikowalność kosztów, wnioski o płatność oraz zwroty środków (1.1 MB)

Opublikowano: 5.09.2017 r.


1. Ogłoszenie o naborze (488 KB)

2. Regulamin konkursu (902.8 KB)

3. Kryteria Wyboru Projektów (301.3 KB)

4. Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 wersja 1.4 (3 MB)

5. Wzór wniosku o dofinansowanie (551.7 KB)

6. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (1.1 MB)

7. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część opisowa) (627.5 KB)

8. Instrukcja do sporządzania Studium Wykonalności (część obliczeniowa) (468.3 KB)

9. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (702.6 KB) - UWAGA: wzór umowy obowiązuje tylko dla Beneficjentów, którzy zawarli umowy przed 2 września 2017 roku.

10. Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO 2014 w sprawie kwalifikowalności kosztów (986 KB)

11. Wytyczne Instytucji Zarządzającej w sprawie zasad rozliczania projektów realizowanych w ramach osi priorytetowych 1_2_3_4_5_i_9 (597.7 KB)

12. Wytyczne Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie edukacji (782.2 KB)

Załączniki do wniosku:

13. Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (545 KB)

14. Instrukcja wypełniania Załącznika nr 1 do wniosku o dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 w zakresie Oceny Oddziaływania na Środowisko (946.3 KB)

15. Załącznik nr 9 do wniosku Zaświadczenie Natura 2000 (463 KB)

16. Instrukcja wypełniania zaświadczenia NATURA 2000 (316.5 KB)

17. Załącznik nr 10 do wniosku - Wzór Deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarkę wodną (462 KB)

18. Załącznik nr 11 do wniosku - Wzór oświadczenia rejestry Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (69 KB)

19. Załącznik nr 15 do wniosku Oświadczenie o zabezpieczeniu środków (466 KB)

20. Załącznik nr 25 do wniosku Oświadczenie o ochronie informacji ujętych we wniosku o dofinansowanie (454.5 KB)

21. Załącznik nr 26 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (503.5 KB)

22. Załącznik nr 26 do wniosku Oświadczenie o prawie do dysponowania na cele realizacji projektu (502 KB)

23. Załącznik nr 27 do wniosku Formularz pomoc inna niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie pomoc de minimis (82.9 KB)

24. Załącznik nr 27 do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (324.5 KB)

25. Instrukcja wypełnienia załącznika nr 27 do wniosku tabeli w części D formularza informacji (74.7 KB)

26. Załącznik nr 27 do wniosku Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (290.5 KB)

27. Instrukcja wypełnienia załącznika nr 27 do wniosku tabeli w części D formularza Informacji (74.7 KB)

28. Załącznik nr 32 do wniosku Oświadczenia Partnerów (480.5 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres natalia.dudek@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 29 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt") lub pod numerami tel. 61 626 71 09 lub 61 626 63 14.