Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 03-03-2017 do 17-03-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 31.01.2017 ogłasza nabór wniosków nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 27-07-2017

Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów - aktualizacja

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu dziewięciu umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (648 KB)

Opublikowano: 01.07.2021 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów - aktualizacja

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu sześciu umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (448.2 KB)

Opublikowano: 11.09.2018 r.


Informacja dotycząca zawartej umowy o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, iż projekt pt. Nowe Przedszkole w Mrowinie - dobry start edukacyjny dla Twojego dziecka. w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs zamknięty nr RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑001/17), pierwotnie planowany do realizacji przez CZYŻ KARINA "LEŚNA CHATKA jako projekt zintegrowany z Poddziałaniem 9.3.1 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej”, będzie realizowany jako projekt niezintegrowany.

Opublikowano: 11.09.2018 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (289.3 KB)

Opublikowano: 04.07.2018 r.


Informacja o rozwiązanych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu sześciu umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (296.7 KB)

Opublikowano: 04.07.2018 r.


Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektów

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.1 (231.7 KB)

Opublikowano: 04.07.2018 r.


Informacja o rozwiązanych umowach o dofinansowanie 

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu pięciu umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów 8.1.1 - 001/17 (82.1 KB)

Opublikowano: 08.05.2018 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ponadto IZ WRPO 2014+ informuje o rozwiązaniu dwóch umów w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (292.2 KB)

Opublikowano: 06.03.2018 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (290.3 KB)

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.1. (221.3 KB)

Opublikowano: 13.02.2018 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszych etapów procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów, dla których nie podpisano umów o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.1.1. (218.7 KB)

Opublikowano: 18.12.2017 r.


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach Poddziałania 8.1.1. (285.3 KB)

Opublikowano: 01.12.2017 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej. Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-001/17. Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Lista członków Komisji Oceny Projektów (32.5 KB)

Uchwała Nr 4063/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów (228.7 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 4063/2017 - Projekty zintegrowane - projekty wybrane do dofinansowania (534.9 KB)

Załącznik nr 2a do Uchwały Nr 4063/2017- Projekty niezintegrowane - projekty wybrane do dofinansowania (527.4 KB)

Opublikowano: 28.07.2017 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 03.03.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 17.03.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty:

  1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego) i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
  2. rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych
    o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci,
    tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
  3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

UWAGA: Kwota niewykorzystana w ramach jednej puli środków finansowych może zostać rozdysponowana w ramach przedmiotowego konkursu na projekty, które zakwalifikowały się do dofinansowania w ramach innej puli środków. 

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów -  wsparcie finansowe EFS 33 350 000,00 PLN

w tym na projekty zintegrowane wsparcie finansowe EFS:  7 168 398,50 PLN

Minimalna wartość projektu  – 50 000,00 zł

Wkład własny – 15%

Niezbędne dokumenty

Uwaga: Poniżej znajduje się zaktualizowany wzór umowy o dofinansowanie wraz z tabelą zmian. Załącznik obowiązuje od 31.01.2017r. godz. 10:45

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu - 31.01.2017 godz. 10:45 (2 MB)

Tabela zmian -Załącznik 8.3 (13.6 KB)


Regulamin konkursu wraz z załącznikami:

8.0 Regulamin konkursu (1.2 MB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 - EFS (548.5 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.1 (370.8 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu- NIEAKTUALNY (2 MB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (544 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI 2014+ (3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014 +(797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014 (466.3 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (434.3 KB)

8.9 Wzór oświadczenia pracownika Instytucji Ogłaszającej Konkurs o bezstronności (519.6 KB)

8.10 Karta weryfikacji wymogów administracyjnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014 (408.1 KB)

8.11 Karta oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014 (142.2 KB)

8.12 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (948.2 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.1.1 (933.3 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (938.8 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (99.5 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (119.2 KB)

8.17 Wykaz gmin, na obszarach których ośrodki wychownia przedszkolnego otrzymały wsparcie w ramach Poddziałania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (936.6 KB)

8.18 Wykaz gmin o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego (4.4 MB)

8.19 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (235.6 KB)

8.20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (871 KB)

8.21 Wzór oświadczenia o bezstronności (554.5 KB)

8.22 Informacje dotyczące sposobu przygotowania diagnozy niezbędnej do realizacji wsparcia na rzecz Ośrodków Wychowania Przedszkolnego (506.9 KB)

8.23 Wykaz gmin o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe (432.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").