Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 03-03-2017 do 17-03-2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 31.01.2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/17 w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Wyniki naboru 29-05-2017

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.1.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o umowie o dofinansowanie projektu zawartej w ramach Poddziałania 8.1.1. Edukacja przedszkolna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (konkurs zamknięty nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/17).

Informacja o zawartej umowie o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 8.1.1 - 2-2017 (228.6 KB)

Opublikowano 28-07-2017


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/17.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach konkursu zamkniętego nr: RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/17 dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego konkursu.

Skład Komisji Oceny Projektów powołanej dla konkursu nr RPWP.08.01.01-IZ-00-30-002/17 (269.8 KB)

Uchwała Nr 3704/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.05.2017 ws. zatwierdzenia wniosków (229.4 KB)

Załącznik nr 1a do Uchwały Nr 3704/2017 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 26.05.2017 ws. zatwierdzenia wniosków (441.7 KB)

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 03.03.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 17.03.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej. Projekt może być realizowany wyłącznie przez Lokalną Grupę Działania lub w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować projekty:

  1. tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w ośrodkach wychowania przedszkolnego, w istniejącej bazie oświatowej, innych budynkach gminnych, nowej bazie lokalowej, polegające na utworzeniu miejsca wychowania przedszkolnego (w tym dostosowanie pomieszczeń na miejsca wychowania przedszkolnego i dofinansowaniu działalności bieżącej przez 12 miesięcy,
  2. rozszerzenie oferty placówek przedszkolnych o zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, tj. realizowane w celu wyrównywania stwierdzonych deficytów (np. zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem i terapeutą), a także w celu podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej, w tym szkolenia/warsztaty dla rodziców/opiekunów dzieci (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
  3. wsparcie w ramach kursów, studiów podyplomowych, podwyższenia kwalifikacji nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie wykonywanej pracy (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1).

Finanse

Poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 10 000 000,00 PLN (wsparcie finansowe EFS)

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Wkład własny: 15%

Niezbędne dokumenty

Uwaga: Poniżej znajduje się zaktualizowany załącznik nr 8.10 wraz z tabelą zmian. Załącznik obowiązuje od 01.02.2017r. godz. 11:45

8.10 Karta weryfikacji wymogów administracyjnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014 (408.1 KB)

Tabela zmian (11.8 KB)


8.0 Regulamin 8.1.1 - Lokalne Grupy Działania (1.1 MB)

8.1 Wykaz wskaźników produktu i rezultatu bezpośredniego na podstawie Wspólnej Listy Wskaźników Kluczowych 2014-2020 – EFS (548.7 KB)

8.2 Typy projektów możliwe do realizacji w ramach Poddziałania 8.1.1 (369.3 KB)

8.3 Wzór umowy o dofinansowanie projektu (808.3 KB)

8.4 Formularz wniosku o dofinansowanie projektu (542.3 KB)

8.5 Podręcznik podmiotu zgłaszającego beneficjenta LSI 2014+(3 MB)

8.6 Regulamin Użytkownika LSI 2014+ (797 KB)

8.7 Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach WRPO 2014 (466.3 KB)

8.8 Wzór deklaracji poufności (434.3 KB)

8.9 Wzór oświadczenia pracownika Instytucji Ogłaszającej Konkurs o bezstronności (519.6 KB)

8.10 Karta weryfikacji wymogów administracyjnych wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014 - NIEAKTUALNY (369.3 KB) 

8.11 Karta oceny formalno - merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014 (747.6 KB)

8.12 Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych w ramach danej grupy projektów towarów lub usług (293.6 KB)

8.13 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 8.1.1 (268.7 KB)

8.14 Wzór oświadczenia współmałżonka Wnioskodawcy (344.2 KB)

8.15 Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (433.6 KB)

8.16 Standard minimum realizacji zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach projektów współfinansowanych z EFS (397.5 KB)

8.17 Wykaz gmin, na obszarach których ośrodki wychowania przedszkolnego otrzymały wsparcie w ramach Poddziałania 9.1.1 (352.1 KB)

8.18 Wykaz gmin o poziomie upowszechnienia przedszkolnego poniżej średniej dla województwa wielkopolskiego (4.4 MB)

8.19 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (235.3 KB)

8.20 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (871 KB)

8.21 Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (554.4 KB)

8.22 Informacje dotyczące sposobu przygotowania diagnozy niezbędnej do realizacji wsparcia na rzecz Ośrodków Wychowania Przedszkolnego (506.9 KB)

8.23 Wykaz gmin o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe (432.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").